GR20150305 Punt 5. Secretariaat - verhindering van een gemeenteraadslid om medische redenen - akteneming

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 14 en 16;

 

Gelet op het geneeskundig getuigschrift dd. 19 februari 2015 vermeldende de hospitalisatie sinds 3 november 2014 van Ivan Vonck en de ongeschiktheid om deel te nemen aan de vergaderingen van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat gemeenteraadslid Yvan Vonck ononderbroken sinds november 2014 de gemeenteraadszittingen niet meer heeft bijgewoond;

 

Overwegende dat hij derhalve, rekening houdend met het geneeskundig getuigschrift, van rechtswege als verhinderd beschouwd wordt vanaf de derde opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft;

 

Beslist,

 

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van rechtswege van raadslid Ivan Vonck omwille van medische redenen en dit zolang hij afwezig blijft.


Contact informatie