GR20150305 Punt 3. Secretariaat - onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger van een gemeenteraadslid afwezig door ziekte

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 7, §3, 11 en 13;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 maart 2015 houdende akteneming van de afwezigheid om medische redenen van Michel Carels als gemeenteraadslid;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2014 waarbij de heer Levi Verberckmoes, na afstand van het mandaat door mevrouw Cindy Gersoulle, werd aangesteld als vervanger tijdens de verhindering van raadslid Werner Somers;

 

Gelet op de e-mail van fractieleider Guy D’haeseleer van Forza Ninove van 10 februari 2015 waarin wordt gevraagd om raadslid Levi Verberckmoes aan te stellen als vervanger van Michel Carels en voor de vervanging van de verhindering wegens verblijf in het buitenland van Werner Somers, de eerstvolgende opvolger aan te stellen;

 

Overwegende dat de heer Hedwig Steenhout de eerstvolgende opvolger is;

 

Overwegende dat Hedwig Steenhout bereid is om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen;

 

Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven tot doel heeft na te gaan of men nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of men zich niet in de gevallen van onverenigbaarheid bevindt;

 

Overwegende dat de geloofsbrieven de schriftelijke bewijsstukken bevatten die elke verkozene, opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn;

 

Overwegende dat door de opvolgers volgende documenten werden voorgelegd:

-       een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister

-       een recent uittreksel uit het strafregister model 1

-       een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de eventuele bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden;

 

Overwegende dat geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden werden ingediend;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De geloofsbrieven van de heer Hedwig Steenhout als gemeenteraadslid worden goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.


Contact informatie