GR20150305 Punt 23. Sport - aanleg kunstgrasvelden - toewijzing clubs + investeringstoelage - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de meerjarenplanning van 2013-2019 waarbij de stad mee wil investeren in kunstgrasvelden bij clubs met een grote jeugdwerking en waar initiatieven tot structurele samenwerking en/of fusies echt worden aangepakt;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2000 waarbij een retributiereglement op het gebruik van stedelijke voetbalinfrastructuur werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat door de club alle noodzakelijke vergunningen dienen aangevraagd te worden voor de aanleg van het kunstgrasveld;

 

Overwegende dat aan alle voorwaarden in de vergunning dient voldaan te worden;

 

Overwegende dat voor de invulling van het gemeentelijk initiatief tot aanleg en bekostiging van kunstgrasvelden, criteria dienden bepaald te worden die aangeven wanneer een voetbalvereniging bij de stad aanspraak kan maken op de aanleg van een kunstgrasveld;

 

Overwegende dat voor de toekenning volgende criteria werden gevolgd:

-       initiatieven tot structurele samenwerking en/of fusies

-       jeugdwerking

-       de aanleg van een kunstgrasveld kan enkel gebeuren op een terrein waarvan de stad het eigendomsrecht heeft;

 

Gelet op de brief van 5 december 2014 waarbij alle Ninoofse voetbalclubs gevraagd werd een dossier voor de aanleg van een kunstgrasveld in te dienen;

 

Overwegende dat drie clubs een dossier indienden met name KVK Ninove, KVE Winnik en VK Nederhasselt;

 

Overwegende dat KVK Ninove en Osta Meerbeke een jeugdsamenwerkingsovereenkomst hebben;

 

Overwegende dat KVE Winnik en VK Nederhasselt tot op heden geen samenwerkingsovereenkomst kunnen voorleggen;

 

Gelet op de ledenaantallen en de trainingsfrequenties van de jeugdploegen KVK Ninove, KVE Winnik en VK Nederhasselt:

 

Sportcomplex

Vereniging

Aantal

jeugdleden

Aantal

jeugdploegen

Zaterdag-competitie

in uren

Trainingen in uren

Ninove

KVK Ninove

230

25

5u

10u30/w

Denderwindeke

KVE Winnik

175

15

4u

6u30/w

Nederhasselt

VK Nederhasselt

65

7

2u

4u/w

 

Overwegende dat in het budget 2015 een maximum bedrag van € 350.000,00 voor één kunstgrasveld werd voorzien in enveloppe VRZ2014/001 – AR 664000 – BI 074000 – Actie 1/7/3/5;

 

Overwegende dat de aanvragende club instaat voor studiekosten, dossierkosten, aanleg terrein (afvoer grond naar erkend stort met ontvangst van de nodige certificaten) en de uitwerking van het project;

 

Overwegende dat de drie clubs bereid zijn de meerkosten te dragen, o.a. omheining, verlichting, dug-outs, verhardingen rond het terrein, kosten voortvloeiend uit voorwaarden van vergunningen algemeen, verborgen gebreken;

 

Overwegende dat aan de aanvragende club een investeringssubsidie zal toegekend worden op basis van in te dienen facturen;

 

Overwegende dat de aanvragende club prijzen dient aan te vragen bij drie verschillende gespecialiseerd firma’s in kunstgrasvelden en deze dienen te worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen;

 

Overwegende dat de club het aangegane contract van jaarlijks specifiek onderhoud (minimum 2 maal per jaar) dient voor te leggen;

 

Overwegende dat de club zelf instaat voor het slepen en borstelen van het terrein met een frequentie van 2 maal per maand (afhankelijk van de training- en wedstrijdfrequenties) ;

 

Gelet op de bepalingen van de vigerende gebruiksovereenkomsten met de clubs;

 

Gelet op het advies van de sportraad op datum van 9 februari 2015;

 

 

gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

Beslist,

 

 

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

14 blanco-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1

 

De aanleg van één kunstgrasveld in 2015 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Op basis van vermelde criteria wordt dit kunstgrasveld in 2015 toegekend aan KVK Ninove (De Kloppers – A-terrein).

 

Artikel 3

 

De club dient zelf in te staan voor de uitwerking van het project en de aanvraag van de vergunningen.

 

Artikel 4

 

Aan KVK Ninove in 2015 wordt een investeringssubsidie toegekend van maximum € 350.000,00.

 

Artikel 5

 

De uitbetaling van de investeringssubsidie gebeurt op basis van in te dienen facturen.

 

Artikel 6

 

De gebruiksovereenkomst van de club wordt aangepast op basis van 1 %, gedurende 30 jaar, op de gedane investeringen.

 

Artikel 7

 

Het eventuele restbedrag van het project wordt na betaling van de laatste factuur opnieuw in de budgetten van de sportdienst voorzien.

 

Artikel 8

 

Indien een samenwerkingsovereenkomst/fusie zou worden opgeheven dan zullen de vrijgekomen uren ter beschikking gesteld worden van de stad Ninove – sportdienst.

 

Artikel 9

 

De financiële dienst wordt door de sportdienst in kennis gesteld van het besluit.

 

Artikel 10

 

De opvolging van de dossiers gebeurt door de sportdienst, de sportdienst wordt betrokken bij elke fase in het dossier en de werken.


Contact informatie