GR20150305 PR5. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - aanvullend punt gemeenteraadslid Joost Arents - vervanging van Jef Cassimon door Koen De Ceulaer als lid van de raad van bestuur

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 maart 2007 houdende wijziging van artikel 7 punten 1 en 2 van het reglement van orde van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 waarbij de mandaten van de raad van bestuur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en dans Ninove als volgt werden verdeeld onder de politiek fracties: Open VLD: 3, Sp.a-Groen: 2, CD&V: 1; Forza Ninove:3, N-VA: 2;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 september 2013 waarbij de heer Jef Cassimons namens N-VA werd aangesteld als lid van de raad van bestuur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans;

 

Gelet op de e-mail van 27 februari 2015 van fractieleider Joost Arents van N-VA waarbij hij vraagt om de heer Jef Cassimons in de raad van bestuur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te vervangen door de heer Koen De Ceulaer, Fonteinstraat 22, te 9400 Ninove;

 

Overwegende dat volgens artikel 22 van het gemeentedecreet gemeenteraadsleden tot vijf dagen voor de dag van de vergadering punten aan de agenda kunnen toevoegen en dat dit bijkomend agendapunt derhalve tijdig werd ingediend;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-       aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 33

-       aantal ja-stemmen: 33

-       aantal nee-stemmen: /

-       aantal onthoudingen: /

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De heer Koen De Ceulaer, Fonteinstraat 22, te 9400 Ninove, wordt namens N-VA aangesteld als lid van de raad van bestuur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans ter vervanging van de heer Jef Cassimon.

 

Artikel 2

 

De heer Koen De Ceulaer, de heer Jef Cassimon en de directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans worden van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht.


Contact informatie