GR20150305 PR3. Secretariaat - aanvullend punt gemeenteraadslid Guy D'haeseleer - vervanging Veerle Vanderpoorten door Ilse Malfroot als lid van de raad van bestuur van het AGB Ninove

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Ninove, inzonderheid op artikel 6;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2013 houdende goedkeuring van de samenstelling van de raad van bestuur en de leden van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Ninove;

 

Overwegende dat volgens de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2014 Veerle Vanderpoorten namens de Forza Ninove-fractie deel uitmaakt van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Ninove;

 

Gelet op de e-mail van 23 februari 2015 van raadslid Veerle Vanderpoorten waarbij zij meedeelt dat zij niet langer wenst deel uit te maken van de Forza Ninove-fractie en voortaan als onafhankelijke wenst te zetelen;

 

Gelet op de e-mail van 25 februari 2015 van fractieleider Guy D’haeseleer van Forza Ninove waarbij hij vraagt om raadslid Ilse Malfroot aan te duiden als lid van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Ninove ter vervanging van onafhankelijk raadslid Veerle Vanderpoorten;

 

Overwegende dat volgens artikel 22 van het gemeentedecreet gemeenteraadsleden tot vijf dagen voor de dag van de vergadering punten aan de agenda kunnen toevoegen en dat dit bijkomend agendapunt derhalve tijdig werd ingediend;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-       aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 32

-       aantal ja-stemmen: 31

-       aantal nee-stemmen: /

-       aantal onthoudingen:1

 

Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Raadslid Ilse Malfroot wordt namens de Forza Ninove-fractie aangesteld als lid van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Ninove ter vervanging van onafhankelijk raadslid Veerle Vanderpoorten.

 

Artikel 2

 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Ninove wordt van deze beslissing in kennis gesteld.


Contact informatie