GR20150122 Punt 13. Ruimtelijke ordening - PRUP 'Reconversie van zones voor verblijfsrecreatie naar openruimtegebied - fase 1' - advies openbaar onderzoek (datum van publicatie 11/02/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, in voege vanaf 1 september 2009 en later gewijzigd; in het bijzonder artikel 2.2.10§4 dat bepaalt dat de gemeenteraden van de aangrenzende gemeenten hun advies bezorgen aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening;

 

Gelet op het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Reconversie van zones voor verblijfsrecreatie naar openruimtegebied – fase 1’, voorlopig vastgesteld door de provincieraad van Oost-Vlaanderen op 12 november 2014; het bevat volgende deelplannen:

  • PRUP Stekene – D6,D7 en D12
  • PRUP Berlare - Zandstraat
  • PRUP Aalst – Achterstraat
  • PRUP Haaltert – Reamerik
  • PRUP Lede – Ledestraat
  • PRUP Sint-Niklaas – Haneweestraat, Riemeersstraat en Kernemelkstraat;

 

Overwegende dit PRUP dat handelt over de herbestemming van zones voor verblijfsrecreatie, waarbij in een eerste prioritaire fase een aantal zones voor verblijfsrecreatie binnen grotere openruimte-gehelen worden herbestemd zoals dit voorgesteld is in de algemene visie voor de aanpak van zones voor verblijfsrecreatie in Oost-Vlaanderen;

 

Gelet op het openbaar onderzoek voor dit PRUP dat loopt van 8 december 2014 tot en met donderdag 5 februari 2015;

 

Overwegende dat de stad Ninove door dit PRUP geen rechtstreeks nadeel of hinder ondervindt;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarbij voor dit PRUP in een eerdere fase gunstig advies verleend werd; de provincieraad heeft het PRUP immers niet binnen de wettelijke termijn definitief kunnen vaststellen, met als gevolg een nieuwe plenaire vergadering in het kader van een nieuwe procedure;

 

Overwegende dat de dienst stedenbouw bijgevolg hierover geen opmerkingen heeft en gunstig advies formuleert;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening over het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Reconversie van zones voor verblijfsrecreatie naar openruimtegebied – fase 1’.

 

Artikel 2

 

Dit advies wordt naar de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, verzonden.


Contact informatie