GR20150122 Punt 12. Financiële dienst - Autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove - goedkeuren jaarrekening 2013 + kwijting (datum van publicatie 11/02/2015)

Gelet op de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming en de besluiten ter uitvoering hiervan;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

 

Gelet op artikel 243 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de raad van bestuur de jaarrekening vaststelt;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende ontbinding van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende aanstelling van de vereffenaars van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove;

 

Overwegende dat het college van vereffenaars de plaats inneemt van de raad van bestuur en vergaderde in zitting van 18 december 2014 om de jaarrekening (volgens het format van de Nationale Bank van België) op te stellen en goed te keuren;

 

Gelet op het jaarverslag, opgemaakt conform de voorwaarden zoals vermeld in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen;

 

Gelet op de mail van 27 maart 2014 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat niet ambtshalve zal opgetreden worden tegen een niet BBC-conforme jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove;

 

Gelet op het verslag van 18 december 2014 van de commissaris, de bvba Van Cauter-Saeys & co, Gentsesteenweg 55 te 9300 Aalst;

 

Gelet op het boekhoudkundig resultaat 2013;

 

Beslist,

 

 

met 16 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Misja De Ridder)

12 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Artikel 1

 

De jaarrekening 2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove, vastgesteld door het college van vereffenaars op 18 december 2014, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Aan de raad van bestuur en het college van commissarissen van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove wordt kwijting verleend. Hun mandaten namen een einde per 31/12/2013 ingevolge de vereffening.

 

 


Contact informatie