GR20150122 Punt 10. Logistiek/patrimoniumbeheer - bouw van een nieuw politiekantoor - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Solva - (datum van publicatie 11/02/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019, wijziging 2014-2019/2, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2014;

 

Gelet op het definitief programma van eisen zoals opgesteld door de lokale politie van Ninove;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 augustus 2013 waarbij Solva werd aangesteld voor de opmaak van een massastudie voor de aankoop van het gebouw van bpost, Bevrijdingslaan 1, 9400 Ninove;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 september 2013 waarbij de gegunde opdracht aan Solva voor de opmaak van een volumestudie voor het gebouw bpost werd uitgebreid met een volumestudie voor het gebouw Onderwijslaan 75, 9400 Ninove;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2013 waarbij de aankoop van het bpostgebouw, Bevrijdingslaan 1 te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1591N met een oppervlakte van 30a 70ca, tegen de prijs van € 1.330.000, voor de huisvesting van het bijcommissariaat en de stalling van de voertuigen van de lokale politie, werd bekrachtigd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 april 2014 waarbij Solva werd belast met de opmaak van een aanvullende volume- en haalbaarheidsstudie, inclusief parkeerproblematiek, waarin volgende varianten onderzocht worden:

- huisvesting van zowel het sociaal huis – huis van het kind, de OCMW-administratie als de politie op de site van de Centrumlaan-Bevrijdingslaan-Onderwijslaan

- huisvesting van het sociaal huis – huis van het kind in het huidige OCMW-gebouw De Cooman en de OCMW-administratie en de politie op de site van de Centrumlaan-Bevrijdingslaan-Onderwijslaan

- huisvesting van het sociaal huis – huis van het kind de politie op de site van de Centrumlaan-Bevrijdingslaan-Onderwijslaan en de OCMW-administratie in het huidige OCMW-gebouw;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 juli 2014 waarbij aan Solva opdracht werd gegeven om de volume- en haalbaarheidsstudie van scenario 2 te verdiepen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 oktober 2014 waarbij voor de verdere coördinatie van het dossier voor de bouw van een nieuw politiekantoor een beroep zal worden gedaan op Solva;

 

Gelet op het tweepartijenoverleg tussen de stad en Ruimtelijke Ordening Vlaanderen op 12 juni 2014;

 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Solva voor de bouw van een nieuw politiekantoor op de bpostsite;

 

Overwegende dat de opdracht aan Solva bestaat uit:

- de opstelling van de nodige ontwerpplannen en uitvoeringsdocumenten

- de aanleg van de nieuwe infrastructuur en de oprichting van een nieuwbouw;

 

Overwegende dat Solva zal optreden als bouwheer door middel van een toe te kennen recht van opstal;

 

Overwegende dat de overdracht van de nieuwe infrastructuur en de nieuwbouw door Solva aan de stad zal gebeuren bij de voorlopige oplevering van de werken;

 

Overwegende dat bij deze overdracht alle gemaakte kosten door de stad dienen te worden vergoed aan Solva;

 

Overwegende dat aan de stad de mogelijkheid wordt geboden om voor de overdracht tussentijdse betalingen te doen;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten nominatief werden voorzien in het budget dienstjaar 2015 onder investering;

 

Beslist,

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Misja De Ridder)

13 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Artikel 1

Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Solva voor de bouw van een politiekantoor wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

Aan Solva wordt een recht van opstal toegekend voor de bouw van een nieuw politiekantoor op de percelen te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1591N, 1591X, 1591W en 1591v.

Elke beslissing met extra financiële consequenties voor het project en elke beslissing die een fundamentele aanpassing betreft van hetgeen in het goedgekeurde bestek staat, moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 3

De voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris worden gemachtigd om de samenwerkingsovereenkomst met Solva te onderschrijven.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een notaris aan te stellen voor de opmaak van een ontwerp van akte voor de toekenning van een recht van opstal.


Contact informatie