GR20141230 Punt 9. Financiële dienst - Hulpverleningszone Zuid-Oost - budget 2015 - goedkeuring dotatie

De raad

 

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming en alle latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones;

 

Gelet op de wet van 23 juli 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid;

 

Gelet op artikel 68 paragraaf 2 van de wet 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, dat bepaalt dat de dotaties van de gemeenten van de zone jaarlijks vastgelegd worden door de raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden;

 

Gelet op de mail van 24 november 2014 waarbij het aandeel van de stad Ninove in exploitatie- en investeringstoelage voor het dienstjaar 2015 werd meegedeeld ter voorbereiding van de vergadering van de prezoneraad van 26 november 2014;

 

Gelet op de mail van 28 november 2014 om 18 uur waarbij het bedrag van de exploitatietoelage voor 2015 werd medegedeeld en waarin gesteld werd dat "de investeringen nog niet werden goedgekeurd door de prezoneraad;

 

Gelet op het besluit van de prezoneraad van 1 december 2014 houdende vaststelling van de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone;

 

Gelet op de mail van 2 december 2014 waarbij het besluit van de prezoneraad van 1 december werd overgemaakt aan de stad Ninove;

 

Overwegende dat het budget 2015 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019 van de stad Ninove op de agenda van de gemeenteraad van 18 december 2014 geagendeerd staat;

 

Overwegende dat dit ontwerp van het budget 2015 en van de aanpassing van het meerjarenplan 14 dagen voor de gemeenteraadszitting in het bezit moet zijn van de gemeenteraadsleden;

 

Overwegende dat het ontwerp van het budget 2015 hierdoor op 3 december 2014 bij de gemeenteraadsleden moest zijn;

 

Overwegende dat de "definitieve" cijfers laattijdig zijn bekendgemaakt;

 

Overwegende dat de exploitatie- en investeringstoelagen voor 2015 in het budget van de stad Ninove in overeenstemming zijn met de bedragen gevraagd door de hulpverleningszone Zuid-Oost;

 

Overwegende dat uit het besluit van de prezoneraad van 1 december 2014 blijkt dat hun budget 2015 een "technisch budget" blijkt te zijn waardoor de posten die er in zijn opgenomen nog vatbaar zijn voor wijzigingen en aanpassingen en dat de raming van de dotaties voor 2016-2019 louter informatief wordt meegegeven aan de gemeenten;

 

Overwegende dat de exploitatie- en investeringstoelagen voor 2016 tot 2019 zullen voorzien worden in de eerstvolgende budgetwijziging en aanpassing van het meerjarenplan, rekening houdend met de wijzigingen hieraan gedurende het eerste semester van 2015;

 

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

Beslist,

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Artikel 1

 

Het budget 2015 van de hulpverleningszone Zuid-Oost wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor het dienstjaar 2015 is € 1.289.737,90.

 

Artikel 3

 

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor het dienstjaar 2015 is € 300.448,93.

 

Artikel 4

 

Daar waar deze begroting de eerste is die betrekking heeft op de in plaats te stellen hulpverleningszone en er nog geen duidelijk of concreet inzicht is in de (samen)werking van de onderscheiden korpsen in zoneverband, noch in de administratieve werklast die een en ander zal meebrengen, wordt er overeengekomen dat het goedgekeurde budget 2015 dient te worden beschouwd als een "technische begroting". Dit betekent dat de posten die erin zijn opgenomen nog niet definitief vastliggen en nog vatbaar zijn voor wijzigingen en aanpassingen, onder meer afhankelijk van een doorgedreven onderzoek en evaluatie van de onderscheiden uitgavenposten. Over de aanwending van de in de technische begroting opgenomen bedragen zal dus voor de toekomstige zoneraad nog verder gedelibereerd worden. Daarbij zal ook rekening gehouden worden met een algemene financiële inventaris en een bijhorend advies uitgewerkt en voorgelegd door de toekomstige zonecommandant.

 

Artikel 5

 

Met betrekking tot de overname van materieel en goederen (roerend en onroerend) zal in 2015 een beslissing worden genomen. Eventuele leninglasten die betrekking hebben op de vroegere aankoop van rollend materieel en roerende goederen zullen in afwachting van een definitieve regeling over de overdracht van de gemeentelijke goederen naar de zone, verder gedragen worden door de "gemeente van afkomst.

 

Artikel 6

 

Dit besluit zal overgemaakt worden aan de hulpverleningszone Zuid-Oost.