GR20141230 Punt 8. Financiële dienst - O.C.M.W.-budget 2015 - kennisname

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van 29 juni 2012 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 149 tot 153;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010, gewijzigd op 26 november 2012;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de instructies voor het opstellen van de strategische meerjarenplanning en de budgetten 2015;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;

 

Overwegende dat het managementteam van het ocmw op datum van 5 november 2014 een gunstig advies verstrekte voor de budgetten 2015;

 

Gelet op het besluit van 26 november 2014 van de raad voor maatschappelijk welzijn waar het budget 2015 werd vastgesteld;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 november 2014 inzake het voorafgaand advies omtrent het ontwerp van meerjarenplanning 2014 – 2019 en het ontwerp van het budget 2015;

 

Overwegende dat de gemeentelijke toelage van 6.511.152,00 € onder algemene rekening 740100 ingeschreven werd;

 

Beslist,

 

Artikel 1

 

Van het O.C.M.W.-budget 2015 wordt kennisgenomen. De gemeentelijke toelage voor het dienstjaar 2015 bedraagt  6.511.152  € conform het goedgekeurde meerjarenplan.

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

549.550

     A. Uitgaven

18.649.868

     B. Ontvangsten

19.199.418

         1.a. Belastingen en boetes

 

         1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

6.511.152

         1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar

 

         2. Overige

12.688.266

 

 

II. Investeringen (B-A)

-164.413

     A. Uitgaven

200.000

     B. Ontvangsten

35.587

 

 

III. Andere (B-A)

-549.550

     A. Uitgaven

549.550

          1. Aflossingen financiële schulden

549.550

            a. Periodieke aflossingen

549.550

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasings

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-164.413

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.144.289

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

1.979.876

 

 

VII. Bestemde gelden

1.401.731

      A. Bestemde gelden voor exploitatie

376.731

      B. Bestemde gelden voor investeringen

1.025.000

      C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

578.4145

 

Bestemde gelden

 

I. Exploitatie

376.731

voorziening pensioenen voorzitters

naar klasse 0901

746.647

-369.916

 

 

II. Investeringen

1.025.000

Art. 177000 vooruitbet. Investeringen

177-rek reserve

naar klasse 0902

reserve voor investeringen

0

1.025.000

-1.025.000

1.025.000

 

 

III. Overige verrichtingen

 

 

 

Totaal bestemde gelden

1.401.731

 

Artikel 3

 

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.