GR20141230 Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van 29 juni 2012 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 148 tot 159;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010, gewijzigd op 26 november 2012;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de instructies voor het opstellen van de  strategische meerjarenplanning en de budgettering volgens de beleids-en beheercyclus;

 

Gelet op de omzetbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;

 

Gelet op het besluit van 2 december 2013 van de raad voor maatschappelijk welzijn waar het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd;

 

Gelet op het besluit van 18 december 2013 van de gemeenteraad waar het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het managementteam van het OCMW op datum van 5 november 2014 een gunstig advies verstrekte voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 november 2014 inzake het voorafgaand advies omtrent het ontwerp van de aanpassing van de meerjarenplanning 2014 – 2019 en het ontwerp van budget 2015;

 

Gelet op het besluit van 26 november 2014 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van het O.C.M.W. 2014 werd vastgesteld;

 

Beslist,

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Artikel 1

 

Het O.C.M.W.-meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing voor het jaar 2015- wordt goedgekeurd, op voorwaarde dat de kredieten voor de financiering van de assistentiewoningen, indien het project vertraging oploopt, door de stad aan het O.C.M.W. zullen overgemaakt worden op het ogenblik dat het O.C.M.W. de kredieten nodig heeft.

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2015 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2015

 

 

I. Exploitatie (B-A)

549.550

    A. Uitgaven

18.649.868

    B. Ontvangsten

19.199.418

        1.a. Belastingen en boetes

 

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

6.511.152

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

12.688.266

 

 

II. Investeringen (B-A)

-164.413

     A. Uitgaven

200.000

     B. Ontvangsten

35.587

 

 

III. Andere (B-A)

-549.550

      A. Uitgaven

549.550

          1. Aflossingen financiële schulden

549.550

            a. Periodieke aflossingen

549.550

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasings

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-164.413

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.144.289

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

1.979.876

 

 

VII. Bestemde gelden

1.401.731

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

376.731

       B. Bestemde gelden voor investeringen

1.025.000

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

578.145

 

 

Autofinancieringsmarge

Jaar 2015

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.110.032

    A. Exploitatieontvangsten

19.199.418

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

18.089.386

        1. Exploitatieuitgaven

18.649.868

        2. Nettokosten van de schulden

560.482

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.110.032

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

549.550

     B. Nettokosten van schulden

560.482

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0

 

Artikel 3

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2016 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2016

 

 

I. Exploitatie (B-A)

554.120

    A. Uitgaven

19.225.362

    B. Ontvangsten

19.779.482

        1.a. Belastingen en boetes

 

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

6.841.581

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

12.397.901

 

 

II. Investeringen (B-A)

-5.539.413

     A. Uitgaven

5.575.000

     B. Ontvangsten

35.587

 

 

III. Andere (B-A)

4795.880

      A. Uitgaven

554.120

          1. Aflossingen financiële schulden

554.120

            a. Periodieke aflossingen

554.120

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

5.350.000

          1. Op te nemen leningen en leasings

5.350.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-189.413

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.979.876

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

1.790.463

 

 

VII. Bestemde gelden

1.201.731

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

376.731

       B. Bestemde gelden voor investeringen

825.000

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

588.732

 

 

Autofinancieringsmarge

Jaar 2016

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.145.784

    A. Exploitatieontvangsten

19.779.482

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

18.633.698

        1. Exploitatieuitgaven

19.225.362

        2. Nettokosten van de schulden

591.664

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.145.784

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

554.120

     B. Nettokosten van schulden

591.664

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0

 

Artikel 4

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2017

 

 

I. Exploitatie (B-A)

726.160

    A. Uitgaven

20.002.998

    B. Ontvangsten

20.729.158

        1.a. Belastingen en boetes

 

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

7.156.149

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

13.573.009

 

 

II. Investeringen (B-A)

-183.649

     A. Uitgaven

200.000

     B. Ontvangsten

16.351

 

 

III. Andere (B-A)

-726.160

      A. Uitgaven

726.160

          1. Aflossingen financiële schulden

726.160

            a. Periodieke aflossingen

726.160

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasings

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-183.649

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.790.463

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

1.606.814

 

 

VII. Bestemde gelden

976.731

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

376.731

       B. Bestemde gelden voor investeringen

600.000

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

630.083

 

 

Autofinancieringsmarge

Jaar 2017

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.577.312

    A. Exploitatieontvangsten

20.729.158

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

19.151.846

        1. Exploitatieuitgaven

20.002.998

        2. Nettokosten van de schulden

851.152

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.577.312

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

726.160

     B. Nettokosten van schulden

851.152

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0

 

Artikel 5

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2018

 

 

I. Exploitatie (B-A)

757.058

    A. Uitgaven

20.498.742

    B. Ontvangsten

21.255.800

 

        1.a. Belastingen en boetes

 

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

7.393.542

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

13.862.258

 

 

II. Investeringen (B-A)

-183.649

     A. Uitgaven

200.000

     B. Ontvangsten

16.351

 

 

III. Andere (B-A)

-757.058

      A. Uitgaven

757.058

          1. Aflossingen financiële schulden

757.058

            a. Periodieke aflossingen

757.058

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasings

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-183.649

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.606.814

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

1.423.165

 

 

VII. Bestemde gelden

776.731

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

376.371

       B. Bestemde gelden voor investeringen

400.000

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

646.434

 

 

Autofinancieringsmarge

Jaar 2018

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.619.133

    A. Exploitatieontvangsten

21.255.800

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

19.636.667

        1. Exploitatieuitgaven

20.498.742

        2. Nettokosten van de schulden

862.075

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.619.133

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

757.058

     B. Nettokosten van schulden

862.075

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0

 

Artikel 6

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2019

 

 

I. Exploitatie (B-A)

770.419

    A. Uitgaven

21.042.228

    B. Ontvangsten

21.812.647

        1.a. Belastingen en boetes

 

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

7.633.313

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

14.179.334

 

 

II. Investeringen (B-A)

-200.000

     A. Uitgaven

200.000

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

-770.419

      A. Uitgaven

770.419

          1. Aflossingen financiële schulden

770.419

            a. Periodieke aflossingen

770.419

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasings

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-200.000

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.423.165

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

1.223.165

 

 

VII. Bestemde gelden

576.731

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

376.731

       B. Bestemde gelden voor investeringen

200.000

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

646.434

 

 

Autofinancieringsmarge

Jaar 2019

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.640.674

    A. Exploitatieontvangsten

21.812.647

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

20.171.973

        1. Exploitatieuitgaven

21.042.228

        2. Nettokosten van de schulden

870.255

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.640.674

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

770.419

     B. Nettokosten van schulden

870.225

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0

 

Artikel 7

 

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.