GR20141230 Punt 4. Financiële dienst - stad Ninove - budgetwijziging 2014/1

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2014;

 

Overwegende dat het managementteam de budgetwijziging behandelde in zitting van 24 november 2014;

 

Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 2014/1, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 40032;

 

Beslist,

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Artikel 1

 

De budgetwijziging 2014/1 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

3.480.051

     A. Uitgaven

40.163.440

     B. Ontvangsten

43.643.491

 

 

II. Investeringen (B-A)

-11.154.905

     A. Uitgaven

11.199.127

     B. Ontvangsten

44.223

 

 

III. Andere (B-A)

-334.721

     A. Uitgaven

334.721

          1. Aflossingen financiële schulden

334.721

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-8.009.575

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

12.844.329

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

4.834.754

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

4.834.754

 

Artikel 3

 

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.