GR20141230 Punt 3. Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;

 

Overwegende dat het managementteam de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 behandelde in zitting van 24 november 2014 en in zitting van 1 december 2014;

 

Gelet op de strategische nota van het meerjarenplan 2014 – 2019 waarin vier prioritaire doelstellingen werden opgenomen;

 

Gelet op de eerste prioritaire beleidsdoelstelling 1/18: De nieuwe industriezone 'Ter Groeninge' is op kwalitatieve wijze ontwikkeld;

 

Gelet op de tweede prioritaire beleidsdoelstelling 4/10: De site van het vroegere OCMW-rusthuis en de omgeving is op kwalitatieve wijze ontwikkeld;

 

Gelet op de derde prioritaire beleidsdoelstelling 5/8: De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere dienstverlening van de politie dankzij de centralisatie van alle politiediensten op de site aan de Centrumlaan;

 

Gelet op de vierde prioritaire beleidsdoelstelling 5/9: De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere sociale dienstverlening dankzij de oprichting van een sociaal huis;

 

Gelet op de financiële nota van de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/1 volgens budgettair journaal 30451;

 

Beslist,

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Artikel 1

 

De meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/1 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2014

 

 

I. Exploitatie (B-A)

3.480.051

    A. Uitgaven

40.163.440

    B. Ontvangsten

43.643.491

        1.a. Belastingen en boetes

24.543.284

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

        1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

19.100.207

 

 

II. Investeringen (B-A)

-11.154.905

     A. Uitgaven

11.199.127

     B. Ontvangsten

44.223

 

 

III. Andere (B-A)

-334.721

      A. Uitgaven

334.721

          1. Aflossingen financiële schulden

334.721

            a. Periodieke aflossingen

334.721

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasings

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-8.009.575

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

12.844.329

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

4.834.754

 

 

VII. Bestemde gelden

 

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

       B. Bestemde gelden voor investeringen

 

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

4.834.754

 

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

3.568.399

    A. Exploitatieontvangsten

43.643.491

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

40.075.092

        1. Exploitatieuitgaven

40.163.440

        2. Nettokosten van de schulden

88.349

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

423.070

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

334.721

     B. Nettokosten van schulden

88.349

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

3.145.330

 

Artikel 3

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2015

 

 

I. Exploitatie (B-A)

3.409.550

    A. Uitgaven

40.184.877

    B. Ontvangsten

43.594.427

        1.a. Belastingen en boetes

24.861.934

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

        1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

18.732.493

 

 

II. Investeringen (B-A)

-8.627.129

     A. Uitgaven

10.575.179

     B. Ontvangsten

1.948.050

 

 

III. Andere (B-A)

692.521

      A. Uitgaven

307.479

          1. Aflossingen financiële schulden

307.479

            a. Periodieke aflossingen

307.479

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

1.000.000

          1. Op te nemen leningen en leasings

1.000.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-4.525.057

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

4.834.754

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

309.697

 

 

VII. Bestemde gelden

 

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

       B. Bestemde gelden voor investeringen

 

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

309.697

 

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

3.653.942

    A. Exploitatieontvangsten

43.594.427

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

39.940.485

        1. Exploitatieuitgaven

40.184.877

        2. Nettokosten van de schulden

244.392

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

551.871

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

307.479

     B. Nettokosten van schulden

244.392

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

3.102.071

 

Artikel 4

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2016

 

 

I. Exploitatie (B-A)

3.036.053

    A. Uitgaven

41.137.642

    B. Ontvangsten

44.173.695

        1.a. Belastingen en boetes

25.084.278

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

        1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

19.089.417

 

 

II. Investeringen (B-A)

-10.588.610

     A. Uitgaven

12.260.610

     B. Ontvangsten

1.672.000

 

 

III. Andere (B-A)

7.480.298

      A. Uitgaven

719.702

          1. Aflossingen financiële schulden

719.702

            a. Periodieke aflossingen

719.702

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

8.200.000

          1. Op te nemen leningen en leasings

8.200.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-72.259

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

309.697

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

237.438

 

 

VII. Bestemde gelden

 

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

       B. Bestemde gelden voor investeringen

 

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

237.438

 

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

3.441.089

    A. Exploitatieontvangsten

44.173.695

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

40.732.606

        1. Exploitatieuitgaven

41.137.642

        2. Nettokosten van de schulden

405.037

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.124.738

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

719.702

     B. Nettokosten van schulden

405.037

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

2.316.351

 

Artikel 5

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2017

 

 

I. Exploitatie (B-A)

2.874.776

    A. Uitgaven

41.847.147

    B. Ontvangsten

44.721.924

        1.a. Belastingen en boetes

25.309.214

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

        1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

19.412.710

 

 

II. Investeringen (B-A)

-9.226.745

     A. Uitgaven

11.949.445

     B. Ontvangsten

2.722.700

 

 

III. Andere (B-A)

6.307.379

      A. Uitgaven

1.092.621

          1. Aflossingen financiële schulden

1.092.621

            a. Periodieke aflossingen

1.092.621

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

7.400.000

          1. Op te nemen leningen en leasings

7.400.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-44.590

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

237.438

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

192.848

 

 

VII. Bestemde gelden

 

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

       B. Bestemde gelden voor investeringen

 

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

192.848

 

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

3.404.559

    A. Exploitatieontvangsten

44.721.924

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

41.317.365

        1. Exploitatieuitgaven

41.847.147

        2. Nettokosten van de schulden

529.783

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.622.404

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

1.092.621

     B. Nettokosten van schulden

529.783

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

1.782.155

 

Artikel 6

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2018

 

 

I. Exploitatie (B-A)

2.741.532

    A. Uitgaven

42.625.302

    B. Ontvangsten

45.366.833

        1.a. Belastingen en boetes

25.526.785

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

        1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

19.840.048

 

 

II. Investeringen (B-A)

-4.871.464

     A. Uitgaven

6.433.378

     B. Ontvangsten

1.561.914

 

 

III. Andere (B-A)

-2.039.808

      A. Uitgaven

1.260.192

          1. Aflossingen financiële schulden

1.260.192

            a. Periodieke aflossingen

1.260.192

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

3.300.000

          1. Op te nemen leningen en leasings

3.300.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-90.124

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

192.848

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

102.724

 

 

VII. Bestemde gelden

 

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

       B. Bestemde gelden voor investeringen

 

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

102.724

 

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

3.266.009

    A. Exploitatieontvangsten

45.366.833

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

42.100.825

        1. Exploitatieuitgaven

42.625.302

        2. Nettokosten van de schulden

524.477

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.784.669

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

1.260.192

     B. Nettokosten van schulden

524.477

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

1.481.340

 

Artikel 7

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2019

 

 

I. Exploitatie (B-A)

2.657.491

    A. Uitgaven

43.334.968

    B. Ontvangsten

45.992.458

        1.a. Belastingen en boetes

25.747.023

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

        1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

20.245.435

 

 

II. Investeringen (B-A)

-2.275.628

     A. Uitgaven

2.275.628

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

-408.271

      A. Uitgaven

1.308.371

          1. Aflossingen financiële schulden

1.308.371

            a. Periodieke aflossingen

1.308.371

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

900.000

          1. Op te nemen leningen en leasings

900.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-26.408

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

102.724

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

76.317

 

 

VII. Bestemde gelden

 

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

       B. Bestemde gelden voor investeringen

 

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

76.317

 

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

3.162.504

    A. Exploitatieontvangsten

45.992.458

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

42.829.954

        1. Exploitatieuitgaven

43.334.968

        2. Nettokosten van de schulden

505.014

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.813.285

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

1.308.271

     B. Nettokosten van schulden

505.014

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

1.349.220

 

Artikel 8

 

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.