GR20141230 Punt 17. Financiële dienst - Intergem - bijkomende beslissing over de kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit

De raad

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

 

Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 4 september 2014 uitgewerkte dossier, met documentatiestukken, dat op 22 september 2014 aan de stad overgemaakt werd;

 

Overwegende dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principeovereenkomst bereikt werd aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS) anderzijds, en dat deze overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt;

 

Overwegende dat de raad van bestuur n.a.v. de exit van Electrabel nv beslist heeft om het aandelenbezit in functie van de huidige regulatoire doelverhouding te optimaliseren door middel van een kapitaal­verhoging met in een eerste stap de omzetting van aandelen F en E" naar aandelen A en in een tweede stap de omzetting van aandelen E naar aandelen A en een creatie van nieuwe aandelen A ten belope van de cash-inbreng door de openbare deelnemers binnen deze tweede stap;

 

Overwegende dat voormelde tweede stap in functie is van de gekende regulatoire doelverhouding of S-factor die bekomen wordt door het eigen vermogen te situeren versus de geïnvesteerde kapitalen (GIK), waarbij voor de toekenning van de billijke vergoeding aan de distributienetbeheerders wordt uitgegaan van een optimale financieringsverhouding naarge­lang het eigen vermogen al dan niet boven de drempel van één derde ten opzichte van de Geïnves­teerde Kapita­len (GIK) (hoofdzakelijk bestaande uit de RAB: Regulated Asset Base) uitkomt, wat aldus resulteert in twee mogelijke 'regulatoire schijven' voor de vergoeding van het kapitaal;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2014 houdende vaststelling van het stemgedrag van de vertegenwoordiger tijdens de buitengewone algemene vergadering van donderdag 11 december 2014;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de door de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging Intergem bijkomende voorgestelde kapitaalverhoging, geformuleerd per brief aan de gemeente op 22 september 2014 en vertegenwoordigd door aandelen A, waarbij door de gemeente als volgt ingeschreven wordt, nl.

-        539.442,66 euro, activiteit elektriciteit (vertegenwoordigd door 23.342 aandelen Ae)

-        266.298,92 euro, activiteit gas (vertegenwoordigd door 9.809 aandelen Ag),

onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de exit Electrabel nv (overname aandelen A2), die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014.

 

Artikel 2

 

Een som ten bedrage van 805.741,58 euro te storten van de financieringsintercommunale Fingem in de periode 2 januari tot uiterlijk 9 januari 2015 op het rekeningnummer BE61 0910 1699 3217 van de opdracht­houdende vereniging Intergem;

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde be­slis­singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vere­niging Intergem, ter attentie van het secre­tariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.