GR20141218 Punt 42. Interpellatie en voorstel van raadslid Antoon Van Melkebeek tot vernietiging van beslissing tijdens de gemeenteraad van 23 oktober 2014 over de organisatie van online biedingen voor de verkoop van onroerende goederen

Volgende motivering wordt door de heer Antoon Van Melkebeek in zijn interpellatie - voorstel vermeld:

 

"Op de Gemeenteraad van 23 oktober 2014 werd , onder punt 16, een voorstel van het College goedgekeurd in verband met het bestek en de wijze van gunnen voor de verkoop van onroerende goederen via de organisatie van online biedingen.

Enkele dagen voor deze gemeenteraad , op 14 oktober, hadden de betreffende Schepen en de Secretaris een vergadering met vertegenwoordigers van de Notarissen van de regio.

Op deze vergadering werd een nota besproken welke relevante bemerkingen bevat in verband met het voorstel van het College.

 

Dit verslag welke toch wel duidelijke info geeft, maar tegengesteld aan de uitleg en motivatie van het College, bevond zich niet in het voorbereidend dossier dat de gemeenteraadsleden konden inkijken ter voorbereiding van de gemeenteraad van 23 oktober.

Bovendien werd op deze gemeenteraad aan de Schepen gevraagd of dit verslag bestond. Hierop antwoordde hij met klem negatief.

 

Op mijn schriftelijke vraag van 25 oktober naar het bestaan van dit verslag, gericht aan de Voorzitter en de Secretaris, kreeg ik oorspronkelijk geen antwoord. Pas op 21 november, nadat ik nogmaals aandrong een antwoord te krijgen of het eventueel op de agenda te zetten van de gemeenteraad van 27 november , kreeg ik het bewuste document.

 

Vragen

---------

Mijnheer de Voorzitter , kan dit document als bijlage van deze interpellatie toegevoegd worden zodat ALLE gemeenteraadsleden dit standpunt kunnen lezen ?

 

Mijnheer de Voorzitter, vindt u niet dat het niet toevoegen van deze belangrijke info aan het dossier, een transparante en goed gemotiveerde beslissing door de gemeenteraad, in de weg staat?

 

Mijnheer de Voorzitter, wat vindt U ervan dat een Schepen op de gemeenteraad het bestaan van deze info ontkent ?

 

Voorstel tot motie

---------------------

 

De Gemeenteraad beslist om de beslissing van de GR van 23 oktober 2014 in te trekken, ivm de goedkeuring van het bestek en van de wijze van gunnen voor de organisatie van

online biedingen voor de verkoop van onroerende goederen."