GR20141218 Punt 41. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit in verband met de bestaande verkeerssituatie tussen de parking van de sporthal en de atletiekpiste

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie en motie vermeld:

 

"Motivatie:

 

Verkeersregels hebben in de eerste plaats de bedoeling om het verkeer veilig en in de tweede plaats geordend te laten verlopen. Daar heeft waarschijnlijk ook niemand iets op tegen. Er zijn echter situaties waar regels, hoe goed ze ook bedoeld zijn, onbewust of zelfs bewust worden genegeerd omdat ze niet meer van deze tijd zijn of achterhaald door nieuwe omstandigheden of voor sommigen gewoon niet aanvaard worden, met onveilige situaties tot gevolg.

 

Een voorbeeld daarvan is de weg tussen de sporthal en de atletiekpiste.

 

 

Toelichting:

Volgens de verkeersborden zou er vanaf het einde van de sporthal geen verkeer meer toegelaten zijn op de Kaatsweg richting Dender, behalve fietsen en dienstvoertuigen. Ik weet niet of jullie daar af en toe langs gaan maar volgens ons worden die verbodsborden nogal regelmatig genegeerd.

 

Niettegenstaande dit verkeersinbreuken zijn, kunnen we de overtreders echter begrijpen. Het alternatief is dat ze bijna de bus moeten nemen om naar de piste te trekken en die pendelbus is er zelfs niet. Een parkeerplaats op redelijke wandelafstand vinden is nu eenmaal niet meer evident…

 

Begrijp ons nu niet verkeerd. Wij vragen niet om al die mensen voortaan te gaan beboeten. Integendeel, wij vragen net om de regels aan te passen aan de realiteit, rekening houdend met waarmee ik ben begonnen: verkeersregels moeten zorgen voor veiligheid en orde.

 

Concreet zien wij niet in waarom er in de Kaatsweg niet aan één zijde geparkeerd mag worden?  Vanaf de Parklaan zouden meerdere parkeervakken kunnen worden afgebakend om sporters en toeschouwers te laten parkeren. Hoeveel en waar deze best komen kan minstens worden onderzocht.

 

De andere bestaande situatie waarbij auto's verbodsborden negeren en over het jaagpad rijden richting atletiekpiste, vinden we, zoals ze vandaag is, gewoon gevaarlijk. De zwakke weggebruiker verwacht er zich niet aan om er auto's tegen te komen en de automobilist reageert naar eigen goeddunken om die mensen al dan niet veilig door te laten. Onze vraag hier is echter niet om auto's er te weren of te beboeten, maar om de situatie veilig en duidelijk te maken voor zowel automobilist als zwakke weggebruiker. Dat houdt in dat de zwakke weggebruiker er attent wordt op gemaakt dat over deze korte afstand (einde Kaatsweg tot ingang atletiekpiste) ook auto's mogen rijden, maar bijkomend dat het jaagpad daar plaatselijk wordt gemarkeerd zodat ieder zijn plaats kent. Het jaagpad is op zijn smalste stuk 3m breed wat volstaat om een rijvak van 2m te combineren met een zone van 1m voor zwakke weggebruikers. Een eenvoudige markering en wat verkeersborden volstaan dus om een bestaande onveilige toestand, veilig te maken. Bijkomend kan aan het begin van de Kaatsweg een bord 'zone 30' worden geplaatst om het verschil in snelheid tussen beide weggebruikers te beperken.

 

Motie:

 

De gemeenteraad vraagt aan het CBS om te onderzoeken waar en hoeveel parkeerplaatsen er langs de Kaatsweg kunnen worden gerealiseerd.

 

De gemeenteraad vraagt aan het CBS om de verkeersregels op de Kaatsweg en het jaagpad richting atletiekpiste aan te passen aan de dagelijkse realiteit op een veilige en geordende wijze."

 

De gemeenteraad verklaart er zich mee akkoord om aan het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven op te onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen er langs de Kaatsweg kunnen worden gerealiseerd.

De vraag om het jaagpad te gebruiken zal voorgelegd worden aan Waterwegen & Zeekanaal.