GR20141218 Punt 36. Mobiliteit - Ninove - Centrumlaan - oplaadeiland voor elektrische voertuigen en fietsen - stadswegen

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat het aanbod aan elektrische wagens de laatste jaren sterk gegroeid is;

 

Overwegende dat elektrische voertuigen grote maatschappelijke voordelen hebben in het bijzonder voor lokale besturen;

 

Overwegende dat bij elektrische voertuigen de uitstoot van fijn stof, zwaveloxiden en stikstofoxiden en van CO2 nul is;

 

Overwegende dat elektrische motoren ook bijzonder weinig geluid maken, zo laag zelfs dat bij lage snelheden extra geluid vanuit veiligheidsoverwegingen als noodzakelijk wordt gezien;

 

Overwegende dat het nadeel op dit ogenblik is dat elektrische wagens al snel 10.000 euro duurder zijn dan vergelijkbare brandstofauto's en de beperkte vervoersautonomie: de meeste zuiver-elektrische personenwagens moeten na ongeveer 150 km rijden opnieuw opgeladen worden;

 

Overwegende dat deze elektrische aangedreven voertuigen vooral interessant zijn voor gebruik op korte afstanden, met regelmatige tussenpauzes, liefst in een stedelijke omgeving;

 

Overwegende dat de stad Ninove om bovenvermelde redenen op de Centrumlaan te Ninove net voor de rotonde een oplaadeiland heeft voorzien voor elektrische voertuigen/fietsen;

 

Beslist,

 

 

met 23 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

8 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Artikel 1

 

Op de Centrumlaan te Ninove werd er net voor de rotonde een oplaadeiland voorzien voor elektrische voertuigen en fietsen waarvoor er 2 betalende parkeerplaatsen werden ingenomen. 

 

Signalisatie: E9a met aangepast bord "oplaadeiland voor elektrische voertuigen en fietsen"

 

 

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.