GR20141218 Punt 33. Openbare werken - uitbreiding waterleidingnet voor bevoorrading private verkaveling tussen Brakelsesteenweg en Elisabethlaan, 9400 Ninove

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de Watergroep werd verzocht om een ontwerp op de maken voor de uitbreiding van het waterleidingnet voor de bevoorrading van een private verkaveling tussen de Brakelsteenweg en de Elisabethlaan te Ninove;

 

Gelet op de brief van 23 oktober 2014 van de Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, waarbij op verzoek van de heer Luc Goethals, landmeter expert, Oordegemkouter 92, 9340 Lede, een voorstel werd ingediend voor de uitbreiding van het waterleidingnet voor de bevoorrading van een private verkaveling gelegen tussen de Brakelsesteenweg en de Elisabethlaan te Ninove;

 

Gelet op bovenvermelde brief van de watergroep waaruit blijkt dat de kostprijs voor deze uitbreiding € 10.979,10 bedraagt;

 

Overwegende dat deze werken voor 100% ten laste vallen van de verkavelaar;

 

Overwegende dat de Stedelijk Brandweer Ninove op 13 november 2014 gunstig advies verleende;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De uitbreiding van het waterleidingnet voor de bevoorrading van een private verkaveling tussen de Brakelsesteenweg en de Elisabethlaan te Ninove wordt goedgekeurd;

 

Artikel 2

 

De uitbreidingskosten aan het waterleidingnet voor een bedrag van € 10.979,10 zijn volledig ten laste van de verkavelaar.

 

 

 

Artikel 3

 

Afschrift van de beslissing zal worden bezorgd aan de watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, en aan de Watergroep, Nederwijk 263, 9400 Ninove.