GR20141218 Punt 32. Openbare werken - openbaar onderzoek bij de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas voor de periode 2016-2021 - ontwerp van herzien zoneringsplan en ontwerp gebiedsdekkend uitvoeringsplan - goedkeuring opmerkingen

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 25,§3, artikel 27,§1 en §3, artikel 28 en artikel 35, §2;

 

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 10.2.3, §1, 20°;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen;

 

Gelet op Vlarem titel II, artikels 2.3.6.4, 6.2.2.1.2 en 6.2.2.4.1;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juli 2008 betreffende de vaststelling van het definitief zoneringsplan van de stad Ninove;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen;

 

Overwegende dat het definitief zoneringsplan om de zes jaar getoetst en zo nodig, gelijktijdig en conform de procedure voor vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen, wordt herzien;

 

Overwegende dat de definitieve zoneringsplannen in ieder geval van kracht blijven tot de herziene definitieve zoneringsplannen in het stroomgebiedbeheerplan zijn opgenomen en bekendgemaakt;

 

Overwegende dat het zoneringsplan voor het buitengebied een onderscheid maakt tussen de gebieden met collectieve sanering en de gebieden met individuele sanering;

 

Overwegende dat het zoneringsplan de basis vormt voor de opmaak van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan;

 

Overwegende dat het uitvoeringsplan onderdeel uitmaakt van de stroomgebiedbeheerplannen en wordt goedgekeurd conform de procedure voor vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen;

 

Overwegende dat een uitvoeringsplan volgende informatie moet omvatten: de uitvoering en de timing van de projecten, de onderlinge afstemming van de projecten en de scheidingslijn tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting;

 

Overwegende dat in een uitvoeringsplan de ligging van de overnamepunten in het buitengebied worden vastgelegd;

 

Overwegende dat in een uitvoeringsplan de gebieden worden aangeduid waarvoor bij (her)aanleg van een riolering geen optimaal gescheiden stelsel verplicht is;

 

Overwegende dat een uitvoeringsplan de deadline vastlegt voor de uitbouw van de individuele zuivering;

 

Overwegende dat voor elke gemeente een ontwerp van herzien zoneringsplan en een ontwerp van uitvoeringsplan, als onderdeel van de ontwerp van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021, in openbaar onderzoek voorligt van 9/07/2014 tem 8/01/2015 en dat daarna, gelijktijdig met de stroomgebiedbeheerplannen , het definitief herzien zoneringsplan en het definitief uitvoeringsplan zal worden vastgesteld door de Vlaamse Regering;

 

Overwegende dat opmerkingen of bezwaren bij het ontwerp van herzien zoneringsplan en het ontwerp van uitvoeringsplan dienen geformuleerd te worden via het inspraakformulier op www.volvanwater.be;

 

Gelet op de lijst met opgave van de nog te realiseren rioleringsprojecten opgenomen in het zoneringsplan:

 

Projectnummer

Aantal IE (*)

 Geraamde kostprijs (€)

Prioriteit

in begroting gemeente / rioolbeheerder ?

Bijkomende opmerkingen

Actor:Gemeente-lijk

 

 

OK / Niet OK

 

GUP-41048-038

125

€ 354.600

1

OK mits subsidies

Halsesteenweg GIP O215178, dit GIP loopt verder ook project GUP-41048-110 en een klein stukje GUP-41048-036 (zie GIP fiche) en centraal gebied horen erbij.

GUP-41048-073

5

€ 30.000

1

Niet OK met voorgestel-de timing

Sint Berlindisstraat (aangepast aan 2013), staat niet op het programma van de gemeente , is technisch erg moeilijk uitvoerbaar. Er is geen riolering in de straat maar de woningen zijn wel ergens naartoe  aansluiten, wordt onderzocht maar is niet mogelijk tegen 2017.

GUP-41048-079

5

€ 42.000

1

Niet OK met voorgestel-de timing

Paternostergang Dit lozingspunt is de vuilvracht van een ongekend aantal woningen die op de regenwaterleiding (oude ingebuisde waterloop) zijn aangesloten onder Burchtdam en onder woningen. Dit is een veel uitgebreider project dan nu ingetekend staat en erg moeilijk op te lossen. Gezien de ligging van de waterloop onder de woningen is het erg moeilijk om de vuilvracht af te koppelen. Ook het regenwater afkoppelen is onmogelijk en een aansluiting maken naar het gemengde stelsel is erg riskant, gezien met niet weet hoeveel regenwater er nog langs deze waterloop afgevoerd wordt. 
Dit project zal niet tegen eind 2017 kunnen uitgevoerd worden. Hier dient eerst nog het nodige onderzoek gedaan te worden.

GUP-41048-107

35

€ 139.800

1

Niet OK met voorgestel-de timing

Zevenkoosstraat, Muylemstraat  staat nu niet op een programma. De groene cluster is te ver doorgetrokken, zie opmerking zonering Dit project zal gecombineerd uitgevoerd worden met GUP-41048-108 en heeft prioriteit?? Voorstel prioriteit 7

GUP-41048-075

29

€ 124.200

2

OK

Ratissestraat Dit project hoort bij GIP Project O212053 en is ondertussen in uitvoering . Dit is geen apart project

GUP-41048-077

79

€ 433.200

2

OK mits subsidies

Krepelstraat zal uitgevoerd moeten worden samen met GUP-41048-013(7) voorzien in budgets op 2020.

GUP-41048-093

17

€ 47.700

2

OK mits subsidies

Krepelstraat zal uitgevoerd moeten worden samen met GUP-41048-013(7) voorzien in budgets op 2020 de volledige Hoogstraat is voorzien vanaf Krepelstraat tem woning 42.

GUP-41048-011

108

€ 352.200

3

OK mits subsidies

Neerstraat (timing oké? ), nog niet op een programma voorzien. OK

GUP-41048-027

64

€ 226.800

3

Niet OK met voorgestel-de timing

Echel, staat niet direct op een programma bij de stad prioriteit? Voorstel prioriteit 8

GUP-41048-046

19

€ 173.400

3

Niet OK met voorgestel-de timing

Bruggeweg zit mee in O205091 Fonteinstraat (aangepast aan 2013) de timing voor het GIP is niet haalbaar.

GUP-41048-048

46

€ 188.800

3

OK mits subsidies

Nederhasseltstraat (is inderdaad belangrijk, veel verdunning) , prioriteit? OK

GUP-41048-050

101

€ 452.400

3

OK mits subsidies

Geraardsbergsesteenweg thv Bertstraat, dit project loopt tem de ZVG grens. De timing van dit project is afhankelijk van AWV.

GUP-41048-053

328

€ 1.544.800

3

OK mits subsidies

Dit project loopt ook door in de Geraardsbergsesteenweg richting Vogelzang tot project GUP-41048-054 en 2e deel GUP-41048-053, buffers niet alles omvattend. De volledige groene cluster moet heraangelegd worden blijkt uit de camera inspecties.

GUP-41048-0549

0

€ 201.173

3

OK mits subsidies

Vogelzang

GUP-41048-057

62

€ 283.200

3

OK

Hernof kruisveldstraat , buffer loopt niet ver genoeg, leiding is wel correct ingetekend

GUP-41048-058

194

€ 1.068.600

3

Niet OK met voorgestel-de timing

Cyriel Prieëlstraat aan het kruispunt met project GUP-41048-020 wordt de omslagwaarde bereikt. Als alles gravitair door de Cyriel Prieëlstraat gebracht wordt. De gemeente zal de Cyriel Prieëlstraat enkel in zijn totaliteit aanpakken en dus moet project GUP-41048-020 dezelfde prioriteit hebben zie ook OPvoorstel 2017

GUP-41048-062

135

€ 356.000

3

OK mits subsidies

Kwadestraat noord

GUP-41048-065

12

€ 47.400

3

OK

zijstraatje Steenberg prioriteit? Voorstel prioriteit 9

GUP-41048-091

90

€ 277.200

3

OK mits subsidies

Edingsesteenweg, timing is afhankelijk van AWV

GUP-41048-110

184

€ 153.600

3

Niet OK met voorgestel-de timing

Halsesteenweg GIP O215178, dit GIP loopt verder ook project GUP-41048-038 en een klein stukje GUP-41048-036  en centraal gebied horen erbij. Cluster 028-326 zal niet naar de gewestweg aangesloten worden, maar op de AQF collector en hoort dus niet bij dit project.

GUP-41048-023

306

€ 1.823.400

4

OK mits subsidies

Volckaert en Heirbaan prioriteit? Voorstel prioriteit 7

GUP-41048-026

135

€ 746.400

4

OK mits subsidies

Roe, Dit lijkt mij eerder prioriteit 3 ipv GUP-41048-027? Voorstel prioriteit 3 OK

GUP-41048-033

259

€ 912.000

4

OK mits subsidies

Dokstraat en Roesbeke en Klapstraat

GUP-41048-080

31

€ 171.600

4

OK mits subsidies

Broek en Burgemeester Couckstraat

GUP-41048-111

51

€ 135.600

4

OK mits subsidies

Edingsesteenweg, timing is afhankelijk van AWV

GUP-41048-029

41

€ 305.400

5

OK mits subsidies

Edingsesteenweg, timing is afhankelijk van AWV

GUP-41048-034

70

€ 502.800

5

OK mits subsidies

Bevingen, de afbakening is niet ok, een deel is wel al aangesloten zie ook opmerking zonering cluster 028-6301

GUP-41048-035

488

€ 2.176.400

5

OK mits subsidies

Valleistraat, de afbakening is niet ok, een deel is wel al aangesloten zie ook opmerking zonering cluster 028-6304

GUP-41048-036

90

€ 402.600

5

OK mits subsidies

Halsesteenweg, opmerking van 2013 is weerhouden, een stukje van dit project tussen project 110 en kruising met Bevingen zal in het GIP project van de Halsesteenweg  uitgewerkt worden . Het project is niet correct afgebakend en daardoor is een deel niet correct geprioriteerd, zie GIP fiche.

GUP-41048-042

95

€ 446.200

5

OK mits subsidies

Hofkwartier en Eggerstraat, intekening niet correct, de horizontale inzamelleidingen (tussen woning 16-12 en 7-9) (parallel met N8) zijn niet nodig en lopen over privé domein.

GUP-41048-043

16

€ 46.800

5

OK

zijstraat Roesbeke

GUP-41048-045

12

€ 129.000

5

OK mits subsidies

Brabandersweg en Kattestraat

GUP-41048-047

81

€ 513.800

5

OK mits subsidies

Kerkweg en Rospijkstraat

GUP-41048-051

24

€ 203.400

5

OK mits subsidies

Guldenboom Okegem

GUP-41048-059

100

€ 1.349.600

5

OK mits subsidies

Plekkerstraat

GUP-41048-060

195

€ 882.400

5

OK mits subsidies

Geraardsbergsesteenweg is niet tot eind van de groene cluster ingetekend, zal moeten aansluiten op het centraal gebied.

GUP-41048-108

6

€ 35.400

5

OK

Zevenkoosstraat, Muylemstraat, buffer is niet even ver doorgetrokken als de intekening en groene cluster. Dit project zal gecombineerd

 uitgevoerd worden met  GUP-41048-107  Voorstel prioriteit 7

GUP-41048-012

206

€ 1.007.800

6

OK mits subsidies

Aardeweg, Muishondstraat, Een deel van dit project nl Muishondstraat is niet van toepassing, hier ligt al riolering zie opmerking. zonering,  in de Berrebroeckstraat wordt riolering aangelegd met het GIP O212053. Dit project dient dus anders afgebakend te worden.

GUP-41048-013

207

€ 953.400

6

Niet OK met voorgestel-de timing

Krepelstraat, heeft hogere prioriteit, zal uitgevoerd moeten worden samen met GUP-41048-077 zal niet apart gedaan worden , voorzien in budgets 2020

GUP-41048-0137

0

€ 425.880

6

Niet OK met voorgestel-de timing

Krepelstraat, heeft hogere prioriteit, zal uitgevoerd moeten worden samen met GUP-41048-077 zal niet apart gedaan worden voorzien in budgets 2020

GUP-41048-028

187

€ 1.093.200

6

OK mits subsidies

Hemelrijk

GUP-41048-032

54

€ 668.600

6

OK mits subsidies

Prindaal

GUP-41048-104

13

€ 51.000

6

Niet OK met voorgestel-de timing

Deze aansluiting loopt over privé eigendommen naar de Kruisveldstraat . Zal via oprit tussen Kruisveldstraat 17 en 19 verwezenlijkt moeten worden. Lijkt eerder Privé is buurtweg 14, verplaatsing goedgekeurd 21-11-1927, Voorstel prioriteit 3

GUP-41048-016

101

€ 454.200

7

OK mits subsidies

Linkebeek

GUP-41048-021

62

€ 447.600

7

OK mits subsidies

Windschof

GUP-41048-030

44

€ 362.200

7

OK mits subsidies

Beneden Hemelrijk

GUP-41048-037

12

€ 108.600

7

OK mits subsidies

Walstraat

GUP-41048-052

42

€ 350.400

7

OK mits subsidies

Wildendries, Nederhasseltstraat, dit project is niet  ver genoeg ingetekend, de volledige groene cluster zal heraangelegd moeten worden als er nieuwe riolering komt

GUP-41048-002

131

€ 765.000

8

OK mits subsidies

Nellekensstraat - Bultkets

GUP-41048-010

51

€ 533.400

8

OK mits subsidies

Wilderstraat, Nonnenborrestraat , zijstraatjes

GUP-41048-014

96

€ 895.400

8

OK mits subsidies

Boterdael

GUP-41048-017

136

€ 900.600

8

OK mits subsidies

Steenhout, dit project loopt deels langs het Aquafin project, Zal dit niet in het lokaalpact aandeel van het Aquafin project zitten? Wat is  het verschil met project GUP-41048-0909 prioriteit? OK Voorstel prioriteit 8

GUP-41048-019

261

€ 963.600

8

OK mits subsidies

Kleine Rijstraat

GUP-41048-024

63

€ 925.200

8

OK mits subsidies

Neuringen

GUP-41048-025

96

€ 462.600

8

OK mits subsidies

Neuringen

GUP-41048-041

28

€ 159.000

8

OK mits subsidies

Flierenboomstraat

GUP-41048-044

259

€ 1.960.800

8

OK mits subsidies

De Aalstersesteenweg nummer 191 tem 223 zullen in een apart project aangesloten worden, dit project is al in ontwerp fase (project den doorn van TV3V). De afbakening van dit project is dus niet in orde.

GUP-41048-081

46

€ 302.400

8

OK mits subsidies

Heirbaan, aangepast zoals gevraagd in 2013

GUP-41048-0909

0

€ 92.727

8

OK mits subsidies

gemeentelijk aandeel bij AQF project Steenhout rijstraat prioriteit? OK Voorstel prioriteit 8

GUP-41048-049

47

€ 911.400

9

OK mits subsidies

heeft Muylem geen grotere prioriteit? Wateroverlast, geur,… Voorstel hogere prioriteit 6

GUP-41048-109

40

€ 376.200

9

OK mits subsidies

Oosteikendreef, Zal aansluiten naar de Halsesteenweg, de beek zal niet gekruist worden.

GUP-41048-007

56

€ 404.400

10

OK mits subsidies

Geraardsbergsesteenweg Lavaanstraat overlapt met GUP-41048-077. wat is wat? Tot aan de Zuurstraat is dit project al uitgevoerd enkel cluster 166-114 en 166-122 moeten nog uitgevoerd worden alsook de zuurstraat.

GUP-41048-0077

0

€ 242.060

10

OK mits subsidies

Geraardsbergsesteenweg Lavaanstraat overlapt met GUP-41048-007. wat is wat? Tot aan de Zuurstraat is dit project al uitgevoerd enkel cluster 166-114 en 166-122 moeten nog uitgevoerd worden alsook de zuurstraat.

GUP-41048-018

90

€ 1.324.400

10

OK mits subsidies

Guldenboom Okegem

GUP-41048-056

22

€ 216.000

10

OK mits subsidies

Kerkveld

GUP-41048-072

7

€ 72.000

10

OK

Beneden-Hemelrijk

GUP-41048-078

2

€ 67.800

10

OK

Oude Kaai

GUP-41048-001

22

€ 96.900

12

OK

Varentstraat (grens Herzele)

GUP-41048-004

106

€ 1.308.800

12

OK mits subsidies

Brakelsesteenweg ter hoogte van expresweg , timing is afhankelijk van AWV

GUP-41048-005

45

€ 561.000

12

OK mits subsidies

Brakelsesteenweg ter hoogte van Aardeweg , wordt best tot aan de aardeweg vernieuwd, de afwaartse riolering is hier in erg slechte staat.

GUP-41048-006

155

€ 1.356.000

12

OK mits subsidies

Brakelsesteenweg ter hoogte van Geraardsbergsesteenweg, timing afhankelijk van AWV

GUP-41048-008

155

€ 931.200

12

OK mits subsidies

Brakelsesteenweg ter hoogte van Ophemstraat + zijstraat Ophemstraat timing afhankelijk van AWV misschien beter hogere prioriteit? Voorstel prioriteit 7

GUP-41048-009

25

€ 177.600

12

OK mits subsidies

Sint-Marcellusstraat, hogere prioriteit dan dit ? Voorstel prioriteit 12 = OK

GUP-41048-015

33

€ 751.200

12

OK mits subsidies

Peyenbeek, nu is er wel een stuk renovatie voorzien in Dasselt t.o.v. 2013

GUP-41048-0157

0

€ 282.100

12

OK mits subsidies

Peyenbeek, nu is er wel een stuk renovatie voorzien in Dasselt t.o.v. 2014

GUP-41048-020

18

€ 433.200

12

Niet OK met voorgestel-de timing

Cyriel Prieëlstraat aan het kruispunt met project GUP-41048-058 wordt de omslagwaarde bereikt, als alles gravitair door de Cyriel Prieëlstraat gebracht wordt (OPvoorstel2017). De gemeente zal de Cyriel Prieëlstraat enkel in zijn totaliteit aanpakken en dus moet project GUP-41048-058 dezelfde prioriteit hebben.  dit behoort 1 project te zijn.

GUP-41048-031

15

€ 351.800

12

OK mits subsidies

Schone-Veldstraat

GUP-41048-040

6

€ 83.400

12

OK mits subsidies

Steenweg, Dreef zijstraat Ophemstraat

GUP-41048-061

0

€ 139.800

12

Niet OK met voorgestel-de timing

Meerbeke weg, voetbalplein achteraan, scenario analyse zal moeten uitwijzen waar de aansluiting best gebeurt, nu loopt de leiding door de gebouwen. Naar de Denderstraat kan ook en is veel korter over de parking.

GUP-41048-063

4

€ 79.800

12

Niet OK met voorgestel-de timing

Okegembaan, privé aansluiting?  113 is dit niet aangesloten? Privéweg, bedrijf moet aansluiten op Okegembaan

GUP-41048-064

0

€ 136.800

12

OK mits subsidies

Molenberg

GUP-41048-066

0

€ 144.000

12

OK mits subsidies

Hazeleerstraat, Steenweg, in de straat ligt er riolering, zijn de woningen hier niet op aangesloten?  Wat met cluster 173-239? Grens met Denderleeuw. Woningen Hazeleerstraat aangesloten op de Hazeleerstraat. Steenweg best richting Iddergem naar beek.

GUP-41048-071

0

€ 48.000

12

OK mits subsidies

Meerveldstraat

GUP-41048-094

4

€ 79.400

12

OK mits subsidies

Geraardsbergsesteenweg

GUP-41048-100

62

€ 583.200

12

OK mits subsidies

Rendestede

GUP-41048-101

1

€ 37.200

12

OK mits subsidies

Vijverstraat  is dit reeds aangesloten? Vijversweg= landbouwweg - 1 woning nr. 1

GUP-41048-103

1

€ 54.600

12

OK

Poeldeniersweg 58, leiding niet ver genoeg doorgetrokken, de eerste inspectieput is ter hoogte van woning 24

GUP-41048-105

0

€ 26.400

12

OK

Zijstraat Cyriel Prieelstraat

GUP-41048-106

0

€ 40.800

12

OK

Denderhoutembaan  (nieuwe verkaveling

GUP-41048-113

1

€ 54.600

12

OK

zijstraat Cyriel prieelstraat (Knotwilgenstraat)

 

Overwegende dat de totale investeringskost voor de rioleringswerken wordt geraamd op 42.535.540 euro;

 

Overwegende dat deze ramingen gebaseerd zijn op een minimale opbraak van de rijwegverharding;

 

Overwegende dat de ramingen in het investeringsprogramma merkelijk hoger zijn omdat deze opgemaakt zijn met inbegrip van vernieuwing van de bovenbouw van de rijwegverharding en aanhorigheden;

 

Overwegende dat het onmogelijk is met de huidige budgetten alles uit te voeren tegen 2027 zelfs met de toekenning van subsidies;

 

Overwegende dat de onderzoekszone inzake optimale afkoppeling niet uitgebreid genoeg is, omdat er erg veel smalle straatjes in de binnenstad zijn waar het niet mogelijk is een gescheiden stelsel aan te leggen;

 

Overwegende dat het beter zou zijn de onderzoekszone uit te breiden tot de volledige binnenstad;

 

Gelet op de lijst met opgave van de opgenomen IBA's, zijnde 99 in het ontwerp van te herziene zoneringsplan:

 

Cluster ID

IBA Ja of IBA Nee

PERCID

Aard woning

Adres

Zuiveringsgebied

Gemeente

Milieu impact

028-213

Nee

41048 A 0359 D 

restaurant

Aalstersesteenweg 298

Ninove

Ninove

0

028-245

Nee

41048 A 0208 E 3

hoeve

Aalstersesteenweg 362

Ninove

Ninove

0

173-73

Nee

41055 A 0414 K 

hoeve

Bergstraat 51

Liedekerke

Ninove

0

028-3

Nee

41004 A 0890 K 

huis

Beverbeek 2

Ninove

Ninove

5

028-3

Nee

41004 A 0890 F 

huis

Beverbeek 4

Ninove

Ninove

5

028-6

Nee

41004 A 0846 H 

huis

Borrekensveldweg 1

Ninove

Ninove

2

028-121

Nee

41012 C 1234 V 

huis

Boterdael 20

Ninove

Ninove

0

028-105

Nee

41012 C 1010 F 

huis

Boterdael 27A

Ninove

Ninove

1

166-60

Nee

41055 B 0417 K 

huis

Brakelsesteenweg 406

Zandbergen

Ninove

1

028-318

Nee

41049 A 0017 G 

drankhuis

Broekstraat +5

Ninove

Ninove

3

028-327

Nee

41049 A 0019 G 

vakantie-verblijf

Broekstraat +5

Ninove

Ninove

3

028-339

Nee

41049 A 0018 F 

handels-huis

Broekstraat +5

Ninove

Ninove

3

028-221

Nee

41038 C 0103 K 

huis

Bultkets 11

Ninove

Ninove

0

028-221

Nee

41038 C 0103 L 

huis

Bultkets 13

Ninove

Ninove

0

028-129

Nee

41362 B 1586 F 

huis

Denderkaai 100

Ninove

Ninove

6

166-43

Nee

41003 B 1058 E 

huis

Eichemstraat 67

Zandbergen

Ninove

0

028-144

Nee

41362 B 1587 E 3

huis

Elisabethlaan 149

Ninove

Ninove

3

028-144

Nee

41362 B 1587 B 3

huis

Elisabethlaan 151

Ninove

Ninove

3

028-144

Nee

41362 B 1587 G 3

nijverheids-gebouw

Elisabethlaan 153

Ninove

Ninove

4

166-81

Nee

41073 A 0708 P 

huis

Flierenboomstraat 9

Zandbergen

Ninove

1

028-277

Nee

41049 A 0674 N 

magazijn

Fonteinstraat +90

Ninove

Ninove

2

028-101

Nee

41055 A 1222 C 

huis

Gentsestraat 247

Ninove

Ninove

0

028-255

Nee

41045 A 0074 E 

huis

Gotestraat 1

Ninove

Ninove

1

028-276

Nee

41038 A 0236 W 

huis

Halsesteenweg 60

Ninove

Ninove

0

028-280

Nee

41038 A 0228 G 

drankhuis

Halsesteenweg 62

Ninove

Ninove

0

 
 
 
 
 
 
 
 
Diensten:
Stadsbestuur Ninove 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacten:
Geen selectie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trefwoorden:
Gemeenteraad