GR20141218 Punt 30. Ruimtelijke ordening - RUP Inghelantsite - goedkeuren aanstellen ontwerper

De raad,

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

 

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Ninove, goedgekeurd op 14 april 2011, waar in het bindend deel, punt 17, als actie opgenomen wordt dat een inrichtingsschets voor de ontwikkeling van de OCMW-site wordt opgemaakt;

 

Gelet op het ontwerp van masterplan 'OCMW-site en omgeving' dat als gevolg hiervan is opgemaakt;

 

Overwegende dat de uitvoering van het masterplan (voor het deel ten noorden van de Dender) pas geconcretiseerd kan worden door de opmaak van een ruimtelijke uitvoeringsplan zodat de noodzakelijke herbestemming van het gewestplan voor dit plangebied gerealiseerd kan worden;

 

Overwegende dat het wenselijk is om voor de opmaak van dit ruimtelijke uitvoeringsplan, RUP Inghelantsite genaamd, een beroep te doen op een gespecialiseerd studiebureau, aan te stellen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bestek nr. 2014/RO1;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave €70.000,00 voorzien is in het budget van de meerjarenplanning 2014-2015-2016, onder envelop PBD2014/003, algemene rekening 214007, beleidsitem 061000, actie 4/10/1/3;

 

Beslist,

 

Met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De opmaak van het RUP Inghelantsite te Ninove wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt ermee gelast om minstens drie ontwerpers te selecteren uit de meest recente lijst van ruimtelijke planners, zoals gepubliceerd door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Deze ontwerpers zullen verzocht worden een prijsofferte in te dienen voor het opmaken van het uitvoeringsplan en het integraal opvolgen van het genoemde RUP.

 

Artikel 3

 

De lastvoorwaarden zoals voorzien in het bijzonder bestek met nr. 2014/RO1 en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten worden goedgekeurd.

 

Artikel 4

 

De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.