GR20141218 Punt 14. IBO - huishoudelijk reglement - aanpassing

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 (BS 27 april 2001) houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2008 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van IBO 't Kadeeken;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2012 houdende goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van IBO 't Kadeeken;

 

Overwegende dat het huishoudelijk reglement moet worden aangepast omwille van wijzigingen in de werking;

 

Overwegende dat het aangewezen is om ouders voor woensdagnamiddagen te laten reserveren en vooraf te laten betalen zodat er een betere planning kan gemaakt worden;

 

Overwegende dat volgens de richtlijnen van Kind en Gezin voorrang moet gegeven worden aan kinderen tot 6 jaar die naar de basisschool gaan en hun eventuele broers of zussen;

 

Overwegende dat het aangewezen is om kinderen vanaf 9 jaar de toestemming te geven om zelfstandig de opvang te verlaten mits schriftelijke toestemming van de ouders, aanzien dat dit een vraag is van verschillende ouders en dat deze regel al wordt toegepast in verschillende basisscholen in Ninove;

 

Overwegende dat PISAD heeft aangeraden om een nieuwe clausule over ouders onder invloed toe te voegen in het huishoudelijk reglement;

 

Overwegende dat de meest recente richtlijnen van Kind en Gezin in verband met het huishoudelijk reglement ontbreken en de schriftelijke overeenkomsten verplicht moeten terug te vinden zijn in het huishoudelijk reglement;

 

Overwegende dat het omwille van de administratieve vereenvoudiging aangewezen is om het volledige reglement te hernemen;

 

Beslist,

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2015 wordt het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2012 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van IBO 't Kadeeken opgeheven.

 

Artikel 2

Het huishoudelijk reglement van IBO 't Kadeeken wordt goedgekeurd als volgt:

Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) " 't Kadeeken" – Ninove
Huishoudelijk reglement

1 Algemene informatie

1.1 Organisator

IBO 't Kadeeken Ninove is een organisatie van het stadsbestuur Ninove en organiseert de buitenschoolse kinderopvang op de volgende locatie: Parklaan 13A - 9400 Ninove.

1.2 Kinderopvanglocatie

Verantwoordelijke

De dagelijkse leiding is in handen van de coördinator. Als leidinggevende coördineert hij de activiteiten, heeft hij de leiding over het personeel en onderhoudt hij het contact met de ouders, scholen, de externe instanties en derden. De coördinator is te bereiken na afspraak.

Kinderopvanglocatie

Naam: IBO 't Kadeeken Ninove
Adres: Parklaan 13A, 9400 Ninove
Telefoon: 054 34 23 02
E-mail: ibo@ninove.be
Website: www.ninove.be
Maximum aantal kinderen : 106

Openingsdagen en openingsuren

De opvang is gedurende het hele jaar, met uitzondering van de wettelijke en lokale feestdagen, open. De lijst met sluitingsdagen is beschikbaar in de opvang.

Openingstijden:
schooldagen: 6.45 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 19 uur
woensdagmiddag: 12 uur tot 19 uur
vakantiedagen en schoolvrije dagen: 6.45 uur tot 19 uur
zaterdag: 9 uur tot 15 uur.

Ouders worden geacht deze uren van opvang strikt te respecteren en zich dan ook ten laatste een vijftal minuten voor sluitingstijd aan te bieden om de kinderen af te halen en te betalen. Indien de opvangtijden niet worden gerespecteerd, wordt een supplement aangerekend conform het retributiereglement dat van kracht is.

1.3 Kind en Gezin

IBO 't Kadeeken Ninove is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Het voldoet aan de eisen die de overheid stelt.
Naam: Kind en Gezin
Adres: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Telefoon: 078 150 100
E-mail: info@kindengezin.be
Website: http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/

 

2 Het beleid

 

2.1 De aangeboden kinderopvang

Het initiatief staat open voor alle schoolgaande kinderen van het basisonderwijs, voorrang wordt gegeven aan kinderen die wonen of naar school gaan in Ninove.
Tijdens het schooljaar kunnen schoolgaande kinderen van het basisonderwijs worden opgevangen en dit ten vroegste vanaf de dag dat het kind naar school gaat.
Tijdens de schoolvakanties kunnen schoolgaande kinderen van het basisonderwijs worden opgevangen van 2,5 jaar tot 12 jaar, ten vroegste vanaf de dag dat het kind naar school gaat en tot 30 juni van het jaar waarin het kind 12 jaar wordt.

 

2.1.1 Het pedagogisch beleid

IBO 't Kadeeken biedt kwaliteitsvolle zorg, opvang en opvoeding van alle kinderen in een veilige, gezonde en pedagogisch verantwoorde omgeving. Met het pedagogisch beleid krijgt je kind de beste kansen om te ontwikkelen en kan het zich goed voelen. Als ouders kennen jullie je kind het best. Daarom vinden we het belangrijk dat we samenwerken. Zo kunnen wij in overleg onze opvang aanpassen aan de eigenheid van jullie kind.

 

2.1.2 Afspraken over eten

Er worden geen warme maaltijden aangeboden. Kinderen die naar de opvang komen op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen dienen zelf een lunchpakket mee te brengen. Bij vergetelheid kunnen zij een broodmaaltijd verkrijgen aan de prijs zoals vermeld in het retributiereglement.

Tussendoortjes

Om vier uur geeft de opvang een tussendoortje aan alle kinderen, dit is een droge koek, een stuk fruit of yoghurt. Het tussendoortje zit in de prijs inbegrepen.
Kinderen mogen doorlopend water drinken.

Tijdens vakanties of schoolvrije dagen krijgen de kinderen ook een 10- uurtje.

 

2.1.3 Afspraken over opvolging van de kinderen

We kijken naar jouw kind: Hoe rust het? Hoe reageert het op andere kinderen? Hoe speelt jouw kind? Zo volgen we de ontwikkeling, en weten we of je kind zich goed voelt.
Als we denken dat jouw kind een probleem heeft met ontwikkelen, dan zeggen we dat.

Huistaken

De opvang geeft steeds de gelegenheid aan de kinderen om hun huiswerk zelfstandig te maken. Huistaakbegeleiding, controle en nazicht behoren niet tot de taken van een begeleid(st)er in de opvang.

Kleding, materiaal en speelgoed

Doe jouw kind steeds de gepaste kledij aan, ook in vakanties, zodanig dat het ongeremd kan spelen.

Om verloren voorwerpen te vermijden, vragen we om de jassen, boekentassen, brooddozen en andere waardevolle voorwerpen van een merkteken te voorzien. Indien verloren voorwerpen niet worden geclaimd, worden deze na 30 dagen uit de kinderopvang verwijderd.

Het IBO "'t Kadeeken" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of verlies van kledij of andere voorwerpen.

Het wordt uitdrukkelijk afgeraden om eigen speelgoed mee te brengen naar de opvang. Indien een kind toch eigen speelgoed meebrengt is dit op de verantwoordelijkheid van de ouder(s) of de wettelijke voogd. Elektronische apparaten (GSM, spelcomputers, …) en ander duur speelgoed horen immers niet thuis in de opvang.

Gedrag

Elk kind dient zich te houden aan de regels en afspraken die gelden in de opvang. Wanneer een kind moeilijk gedrag vertoont en zijn gedrag weigert aan te passen, zelfs na 2 verwittigingen gericht aan de ouder(s) of wettelijke voogd, wordt de toegang tot de opvang geweigerd.

Wij definiëren moeilijk gedrag als:
verbaal (schelden, …) en/ of
fysiek (schoppen, slaan, bijten, …) en/of
emotioneel gewelddadig (pesten, …) gedrag, zowel naar personeel als naar de andere kinderen in de opvang toe, in die mate dat door dit gedrag de normale werking van de kinderopvang in het gedrang komt.

Het beschadigen van materiaal wordt niet getolereerd en bij herhaling wordt na 2 schriftelijke verwittigingen gericht aan de ouder(s) of wettelijke voogd, de toegang tot de opvang geweigerd.
Beschadigd materiaal wordt op kosten van de ouder(s) of wettelijke voogd hersteld of vervangen.

 

2.2 Inschrijving en opname

2.2.1. Inschrijving

Kinderen kunnen pas gebruik maken van de opvang nadat er voorafgaand een volledig ingevuld inschrijvingsdossier is binnengebracht. Dit dossier bevat minstens een inlichtingenblad met de persoonlijke gegevens van het kind, een bewijs van gezinssamenstelling, twee vignetten van het ziekenfonds, het van kracht zijnde retributiereglement en onderhavig huishoudelijk reglement die door de ouder worden ondertekend voor akkoord.

Reservering en betaling voor opvang op schooldagen en op zaterdag

Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangeraden vooraf een plaats te reserveren voor de momenten en/of dagen waarop een kind nood heeft aan opvang.
Wat de voor- en naschoolse opvang betreft, brengen de ouders ook de school op de hoogte van de data waarop het kind gebruik zal maken van het IBO.
Bij afhaling dient onmiddellijk het verschuldigde bedrag voor opvang voor die dag te worden betaald.

Reservering en voorafbetaling voor vakantieopvang

Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangeraden vooraf een plaats te reserveren voor de momenten en/of dagen waarop een kind nood heeft aan opvang.
De ouder(s) of wettelijke voogd word(t)(en) schriftelijk op de hoogte gebracht van de tijdstippen waarop zij hun kind(eren) kunnen inschrijven voor een bepaalde periode.
De inschrijving is pas definitief wanneer de opvangkost volledig is betaald. Voorschotten worden niet toegestaan.
Vanaf de definitieve inschrijving is annulering niet meer mogelijk; de bijdrage wordt niet terugbetaald. Enkel wanneer een doktersattest binnen de 5 dagen na de eerste dag afwezigheid wordt voorgelegd, wordt de bijdrage op een tegoedlijst geplaatst.

Reservering en voorafbetaling voor opvang tijdens woensdagnamiddag en schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen)

Het is verplicht om minimaal een week vooraf een plaats te reserveren voor de momenten en/of dagen waarop een kind nood heeft aan opvang.
De opvang voor schoolvrije dagen en woensdagnamiddag dient bij reservering onmiddellijk te worden betaald.

Indien het aantal inschrijvingen de capaciteit van de opvang opgelegd door Kind & Gezin overtreft, worden de kinderen op vraag ingeschreven op een wachtlijst, waarbij de rangorde overeenstemt met de volgorde waarin de aanvragen de dienst bereiken.

 

2.2.2. Voorrangsregels

Bij meerdere vragen naar opvang op hetzelfde moment verdelen we de plaatsen volgens bepaalde voorrangsregels.

Tijdens de schoolvakanties geeft de organisator voorrang aan de opvang van kinderen tot zes jaar die naar de basisschool gaan.
De inschrijvingen starten 3 à 4 weken voor de betreffende vakantieperiode.
Een eerste inschrijvingsmoment is op maandag vanaf 16 uur: inschrijving voor kinderen jonger dan 6 jaar en hun broers en zussen die in Ninove wonen of in Ninove naar school gaan.
Op dinsdag vanaf 16 uur mogen alle inwoners van Ninove inschrijven of kinderen die naar Ninove naar school gaan.
Vanaf donderdag mag iedereen inschrijven.

 

2.3 Breng- en haalmomenten

Als ouder(s) of wettelijke voogd heb je toegang tot alle lokalen waar jouw kind verblijft.

Aan de ouder(s) of de wettelijke voogd wordt uitdrukkelijk aangeraden er voor te zorgen dat de kinderen naar de opvang worden gebracht onder de zorg van de ouder(s) of de wettelijke voogd. Bij de inschrijving vermeld(t)(en) de ouder(s) of de wettelijke voogd duidelijk wie het kind brengt en/of haalt en wanneer.

Er wordt maandelijks een opvangplan bezorgd aan de ouders, waarin zij moeten invullen wanneer hun kinderen zullen aanwezig zijn in de opvang.

Tijdens de breng- en haalmomenten kan je informatie uitwisselen met de begeleid(st)ers en/of de coördinator.

De geplande uitstappen worden tijdig aan de ouders bekend gemaakt. De ouder(s) of wettelijke voogd stem(t)(men) ermee in dat hun kinderen onder begeleiding van de begeleid(st)ers de opvang mogen verlaten. De ouder(s) of wettelijke voogd word(t)(en) regelmatig geïnformeerd, er wordt ook een oudervergadering georganiseerd. Indien de ouder(s) of wettelijke voogd dit wens(t)(en), kunnen ze betrokken worden bij de organisatie van activiteiten. Voorstellen en ideeën met eventuele uitwerking kunnen steeds met de coördinator besproken worden.

Indien een kind het verblijf in de opvang onderbreekt voor sport- of culturele activiteiten, of om enige andere redenen ook, dient dit schriftelijk door de ouder(s) of de wettelijke voogd meegedeeld te worden. De opvang kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

Het IBO "'t Kadeeken" werkt samen met de sportdienst voor de voor- en naopvang van sportkampen en met de jeugddienst voor de speelpleinwerking tijdens vakanties. Een monitor van het sportkamp of de speelpleinwerking komt de kinderen te voet afhalen en brengt hen na de activiteit weer terug naar de opvang.

De scholen te Ninove staan in voor het vervoer van de opvang naar school en omgekeerd. Elke school voorziet een stopplaats aan de opvang in zijn busronde. De verantwoordelijkheid voor de kinderen rust op de school zolang de kinderen niet aangekomen zijn in de opvang.

Vroeger brengen of later ophalen tijdens vakanties, schoolvrije dagen en woensdagnamiddag

Breng je je kind vroeger of haal je je kind later af dan afgesproken? Verwittig dan de opvang.
Voor opvang voor of na de afgesproken uren, betaal je extra kosten.
Breng je je kind vaak vroeg of haal je je kind vaak laat af? Dan zoeken we samen naar een andere oplossing.

Ophalen na sluitingstijd

Je moet je kind ten laatste 5 minuten voor sluitingstijd afhalen.
Wanneer kinderen laattijdig (d.w.z. na 19 uur of na 15 uur op zaterdag) worden afgehaald, wordt er een meerprijs aangerekend die onmiddellijk dient te worden betaald: €10,00 per gezin per half uur. Indien je niet meewerkt, kan dit leiden tot een beëindigen van de opvang.

Personen die je kind kunnen afhalen

Het IBO vertrouwt de kinderen alleen toe aan de ouder(s) of de wettelijke voogd, en/of de personen wiens naam op de inlichtingenfiche staat.
Wanneer derden jouw kind afhalen, verwittig je vooraf en schriftelijk via het daarvoor voorziene formulier– de coördinator of de begeleid(st)ers. Deze personen moeten ouder zijn dan 18 jaar. Er wordt geen uitzondering op deze regel toegestaan.

Verandert het ouderlijk gezag, het verblijfsrecht of het bezoekrecht? Meld dit zo snel mogelijk aan de opvang. Indien een ouder het kind niet mag afhalen, is een bewijs van hoederecht of een bewijs van de vrederechter vereist.
Nadien wordt de inlichtingenfiche aangepast. Eventueel wordt ook de schriftelijke overeenkomst aangepast.

Zelfstandig de opvang verlaten of aankomen op de opvang

Kinderen mogen de opvang nooit alleen verlaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders.
Indien je kind alleen naar huis mag, moet je dit via het voorziene document melden aan de coördinator en/of begeleid(s)er(s). Hou rekening met de minimumleeftijd van 9 jaar.
Wanneer je toelaat dat je kind de opvanglocatie zelfstandig verlaat om naar huis te gaan of deel te nemen aan activiteiten buitenshuis, dan bezorg je hiervoor eveneens een schriftelijke toestemming aan de coördinator en/of begeleid(s)er(s) of vul je dit in onder het luikje toestemming voor het zelfstandig verlaten van de opvang.

2.4 Opvang van een ziek kind

Is je kind ziek? Dan kan je kind niet in de opvang terecht. Zoek best vooraf een oplossing voor als je kind onverwacht ziek wordt. Verwittig ons wanneer je kind afwezig is wegens ziekte.

Een ziek kind heeft extra zorgen nodig die het niet kan krijgen in de opvang. Een ziek kind kan ook andere kinderen ziek maken.

Meld alle medische problemen van je kind die we niet kunnen zien. Zeker als we extra moeten opletten of er een gevaar kan zijn voor anderen.

De leidinggevende heeft steeds het laatste woord in de beslissing of je kind al dan niet naar de opvang kan. Bij de beslissing denken we aan het belang van jouw kind, en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen.

Het IBO zal weigeren om je kind op te vangen als:
je kind te ziek is om aan de normale activiteiten in de opvang deel te nemen
je zieke kind teveel aandacht en zorg nodig heeft, zodat de veiligheid en de gezondheid van de andere opgevangen kinderen niet meer kan gegarandeerd worden
je kind heeft een of meerdere van de volgende symptomen:
Diarree: bloederige ontlasting of verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur. Opgelet: wanneer de diagnose 'peuterdiarree' wordt gesteld, mag het kind wél naar de opvang komen.
Braken: 2 of meer keer tijdens de laatste 24 uur, tenzij wordt vastgesteld dat het braken niet veroorzaakt wordt door een besmettelijke ziekte en er geen gevaar voor uitdroging bestaat.
Bloedbraken
Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood
Koorts boven de 38,2 °C die samengaat met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag.
Huiduitslag in combinatie met koorts of een verandering in het gedrag. Het kind kan weer naar de opvang komen als een arts bepaald heeft dat het niet om een besmettelijke ziekte gaat.
Mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het niet besmettelijk is.
Je kind heeft een bepaalde besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen. De lijst van deze ziekten vind je in de infectieziekteklapper van Kind en Gezin (vraag ernaar bij de leidinggevende, surf naar www.KindenGezin.be/professionals 'handige weetjes' of bel naar de Kind en Gezin-lijn 078 150 100). Je vindt er ook in terug wanneer je kind terug naar de opvang kan komen.

Is er een besmettelijke ziekte in de opvang? Dan verwittigt de opvang jou. Om de privacy van de ouders en het kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen anoniem.

2.5 Regeling wanneer je kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang

Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche over je kind in het IBO altijd volledig is. Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid van je kind, jouw telefoonnummers of de huisarts onmiddellijk door.

Wordt je kind tijdens de dag ziek? Dan belt de verantwoordelijke of één van de kinderbegeleiders je op. Samen maken jullie dan afspraken over de zorg van je kind. Soms moet je je kind zo snel mogelijk ophalen. Ben je niet bereikbaar? Dan bellen we één van de vertrouwenspersonen of je huisarts (inlichtingenfiche). Als je huisarts niet bereikbaar is, bellen we de arts die samenwerkt met de opvang.
Deze dag wordt aangerekend als een aanwezigheidsdag voor de uren waarop het kind effectief in de opvang aanwezig was.

In geval van nood bellen we onmiddellijk een arts of de hulpdiensten. We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte.

Bij een ongeval volgen we dezelfde procedure.

Je betaalt voor alle kosten voor medische hulp die de kinderopvang maakt, behalve bij een ongeval.

2.6 Medicatie

Dien medicatie zoveel mogelijk thuis toe. Vraag je arts om medicatie voor te schrijven die je zelf 's morgens en 's avonds kan toedienen. De opvang geeft enkel medicatie als het echt nodig en haalbaar is.

Meld altijd wanneer je kind medicatie krijgt.

Moet de opvang toch medicatie geven? Dat kan enkel op voorschrift van een arts of apotheker. Vraag een attest aan de arts/apotheker en geef dit aan de kinderbegeleider. Op dit attest staat:
naam van de medicatie
naam van de arts
naam van de apotheker (als het een attest is van de apotheker)
naam van het kind
datum van aflevering en vervaldatum
dosering en wijze van toediening
wijze van bewaren
einddatum en duur van de behandeling

2.7 De veiligheid

't Kadeeken zorgt voor een veilige opvang. Met een risico-analyse schat de kinderopvang risico's in en tracht deze te voorkomen en weg te werken. De kinderopvang volgt de regels over brandveiligheid, voedselveiligheid, veilige speeltoestellen en speelterreinen, enz.

De opvang is voorbereid op gevaar. Een procedure legt de stappen en de manier van communiceren vast in geval van crisis. De crisis wordt zo snel mogelijk aan Kind en Gezin gemeld.
Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Hiervoor voeren wij een preventief beleid en is een plan van aanpak terug te vinden in het kwaliteitshandboek.

Veilige toegang

We zorgen voor een veilige toegang. Niemand kan de lokalen en buitenruimte ongemerkt binnenkomen. Meld je steeds aan de ingang. Sluit altijd de deur als je binnenkomt en weggaat en laat zelf ook geen andere mensen binnen, bij het binnen of buitengaan van de opvang.

Clausule "Ouders onder invloed"

Wanneer er sterke aanwijzingen zijn dat de persoon die een kind in de opvang komt afhalen dat niet op een veilige manier kan doen, kan het personeelslid van het IBO dat op dit moment toezicht heeft, oordelen dat het beter is om hen niet samen te laten vertrekken.
We beschouwen een situatie als onveilig als bv. de persoon die een kind komt ophalen onder invloed lijkt te zijn van alcohol of drugs. Als dit gebeurt, zullen we nagaan wie het kind veilig kan komen afhalen en thuisbrengen."

3 PRIJS

3.1 Hoeveel betaal je?

De ouderbijdrage wordt berekend conform de bepalingen in het besluit van de Vlaamse regering voor de IBO 's van 23 februari 2001 en latere wijzigingen.
De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de opvanglocatie. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index.
Bij de opvang van kinderen uit hetzelfde gezin op een zelfde dag krijg je 25% korting. Deze vermindering is te combineren met het sociaal tarief.

Voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddag en zaterdag

0,90 euro per begonnen halfuur per kind

Vakanties en schoolvrije dagen

minder dan 3 uren: € 3,50 per kind
halve dag (0-6 uur): € 5,00 per kind
hele dag (> 6 uur): € 10,00 per kind

Voeding en drank

Een tien- en vieruurtje zijn in de prijs inbegrepen.
Supplement boterhammen als middagmaaltijd: 2 euro

Supplement bij laattijdig afhalen

Wanneer kinderen laattijdig (d.w.z. na 19 uur of na 15 uur op zaterdag) worden afgehaald:
€10,00 per gezin per half uur.

3.2 Sociaal tarief

Gezinnen met een gezamenlijk netto belastbaar inkomen dat niet groter is dan 1,4 keer het jaarbedrag van het leefloon categorie 3 kunnen een aanvraag indienen tot het verkrijgen van het sociaal tarief. Het maximaal toegestaan gezamenlijk netto belastbaar inkomen wordt verhoogd met 10% per kind ten laste.

Je kan deze aanvraag doen bij de coördinator. Je bezorgt volgende documenten aan de coördinator:
Ingevuld aanvraagformulier te verkrijgen in het IBO
Gezinssamenstelling (max. 6 maanden oud)
Aanslagbiljet van ALLE inwoners die gedomicilieerd zijn op het adres

De coördinator zal je van de beslissing op de hoogte brengen.
De toekenning van het sociaal tarief wordt regelmatig herzien. Je dient elke wijziging van je financiële situatie en/of veranderde uittreksel uit het bevolkingsregister en/of je sociaal statuut te melden aan de coördinator.
Je dient jaarlijks op eigen initiatief een nieuwe aanvraag in te dienen.

3.3 Hoe betaal je?

IBO 't Kadeeken werkt enkel met vooraf betaling tijdens vakanties, schoolvrije dagen en woensdagnamiddag.
Op een gewone schooldag kan bij het afhalen van het kind betaald worden.
Hou er rekening mee dat er uitsluitend met Bancontact kan betaald worden.

3.4 Fiscaal attest

De kosten voor kinderopvang tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. De coördinator geeft je na het verlopen jaar een fiscaal attest. Je ontvangt dat in het tweede trimester van het volgende jaar. Het bedrag op het fiscaal attest kan je fiscaal aftrekken, extra kosten niet.

4 Recht van het gezin

Als ouder ben je de eerste opvoeder. We respecteren je waarden, wensen en verwachtingen. Kinderopvang helpt in de opvoeding van jonge kinderen.

IBO 't Kadeeken is open en wil met je praten. Daarom geven we:
Info over hoe we werken (huishoudelijk reglement, brochure, website, enz.)
de communicatie van de erkenningsbeslissing

Met elke ouder maken wij een schriftelijke overeenkomst over de opvang van je kind inlichtingenfiche met alles over de gezondheid en veiligheid

Wij informeren je graag over de opvang van jouw kind, door:
dagelijkse korte gesprekken bij het brengen en halen;
de kans om te praten met kinderbegeleiders en coördinator voor overleg.

We willen weten of je tevreden bent over onze opvang. Daarom vragen we of je op verschillende momenten een vragenlijst invult. Als we jouw verwachtingen, opmerkingen en voorstellen kennen, kunnen wij onze werking verbeteren.

4.1 Ouders mogen altijd binnen

Tijdens de openingsuren heb je als ouder toegang tot alle lokalen waar de kinderen worden opgevangen.

4.2 Je mag een klacht uiten

Heb je bedenkingen, opmerkingen of klachten? Bespreek ze met de kinderbegeleiders of de verantwoordelijke. Samen zoeken we naar een oplossing.
Ben je niet tevreden met de oplossing? Je kan een klacht indienen. Je kan je klacht in een brief bezorgen aan de verantwoordelijke of de organisator. We stellen ook een formulier ter beschikking.

Elke klacht wordt discreet en efficiënt geregistreerd, behandeld en beantwoord.

Ben je niet tevreden over hoe we je vraag of klacht behandelden? Meld het aan de Klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Je kan dit doen via
http://www.kindengezin.be/contact-en-help/klachten/, of 02 533 14 14, of via e-mail klachtendienst@kindengezin.be.

4.3 Respect voor de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bij de inschrijving en tijdens de opvang heeft de opvang info nodig over jou en jouw kind. Het gaat om administratieve gegevens van je kind, jezelf, je gezin, gegevens nodig voor de toewijzing van een plaats en relevante sociale of medische gegevens. Deze gegevens worden vernietigd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn.

Je hebt toegang tot deze info van je kind, jezelf of je gezin en je kan vragen er iets aan de verbeteren.
De organisator van de kinderopvang waarborgt de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van deze info.

In de kinderopvang kunnen foto's of video's worden genomen van de kinderen. Deze foto's kunnen we uithangen, publiceren of op de website plaatsen. Wij vragen jouw toestemming voor gebruik van deze beelden. Je mag dat weigeren.

5 Andere documenten

5.1 Verzekeringen

De door het stadsbestuur afgesloten verzekering dekt:
de burgerlijke aansprakelijkheid;
de schade aan derden veroorzaakt door een fout van de begeleiding;
de lichamelijke ongevallen.
Een kopie van deze polissen ligt ter inzage in de opvang.

Aangifte van schade of ongeval gebeurt binnen de 24 uur na het ongeval bij de coördinator. Hij of zij brengt de verzekeringsmaatschappij op de hoogte.

Laat waardevolle dingen thuis. Zo kan je beschadiging of verlies voorkomen.

5.2 Inlichtingenfiche en het aanwezigheidsregister

Voor elk opgevangen kind wordt een inlichtingenfiche ingevuld. Dit is belangrijk voor de veiligheid van elk kind. De inhoud van de inlichtingenfiche omvat:
de identificatiegegevens van het kind en de ouders
de bereikbaarheidsgegevens van de ouders en de behandelende arts
de specifieke aandachtspunten over de gezondheid en de manier van omgaan met het kind
de personen die het kind mogen ophalen

Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche over je kind altijd juist is. Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid van je kind, jouw telefoonnummers of de huisarts onmiddellijk door.

Wij vragen je toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken in het kader van het naleven van de erkenningsvoorwaarden. Wij garanderen een zorgvuldige omgang met de inlichtingenfiche.

De inlichtingenfiche kan alleen en op elk moment geraadpleegd worden door:
de organisator als het echt noodzakelijk is
de verantwoordelijke
de kinderbegeleider die het kind begeleidt
de toezichthouders voor controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden (Zorginspectie)
Kind en Gezin
jou, voor de gegevens over jezelf en je kind

De organisator voorziet een aanwezigheidsregister. Daarin staat voor elk kind het uur van aankomst en vertrek per dag. Deze registratie gebeurt tot op de minuut nauwkeurig. Je bevestigt elke aanwezigheid van je kind.

Ga je niet akkoord met de opgeschreven aanwezigheden. Dan kan je dit melden aan de coördinator.

5.3 Kwaliteitshandboek

IBO 't Kadeeken heeft een kwaliteitshandboek.
Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe we werken. Je vindt er onze doelstellingen voor het pedagogisch beleid, de betrokkenheid van ouders, klachtenprocedure, onze werkwijzen, onze organisatiestructuur, onze verbeterplannen, enz. Als ouder mag je het kwaliteitshandboek inkijken.

6 Tot slot

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in november 2014 en goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2014 volgens de op dat moment geldende regelgeving en richtlijnen van Kind en Gezin. Alle regels over kinderopvang vind je op www.kindengezin.be.

Heb je vragen of opmerkingen bij dit reglement of bij de werking van 't Kadeeken. Praat dan met de coördinator.

Niet opgenomen in het huishoudelijk reglement

Het opvanginitiatief beslist over vragen of problemen waarmee het geconfronteerd wordt indien deze niet in het huishoudelijk reglement opgenomen zijn.

7 Schriftelijke overeenkomst

Info kinderopvang

Naam: IBO 't Kadeeken Ninove
Adres: Parklaan 13A, 9400 Ninove
Telefoon: 054 34 23 02
E-mail: ibo@ninove.be
Website: www.ninove.be
Maximum aantal kinderen : 106

INFO KIND(eren)

Naam kind: Geboortedatum:
Naam kind: Geboortedatum:
Naam kind: Geboortedatum:
Naam kind: Geboortedatum:

Info beide ouders en/of voogd

Naam ouder 1/ voogd: Naam ouder 2/voogd:

Handtekening ouder 1/voogd: Handtekening ouder 2/voogd:

TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL

Ik, ………………………………………………………………………………………(naam ouder/voogd)
verklaar dat
de opvang WEL/GEEN beelden van mijn kind mag maken in de opvang
de opvang WEL/NIET beelden van mijn kind mag plaatsen in gedrukte publicaties (vb. Ninove Info, flyers, affiches, website www.ninove.be )

Handtekening van de ouders/ voogd

TOELATINGSFORMULIER (doorstrepen indien niet van toepassing)

? Het verlaten van de kinderopvang op zelfstandige basis, voor kinderen vanaf 9 jaar.
OF
? Afhalen van kind door andere volwassen persoon dan voorzien
Ik geef mijn kind de toestemming om de buitenschoolse kinderopvang op zelfstandige basis te verlaten op……………………………………………………………………………om …………………uur. (data of periode invullen + uur van verlaten opvang).
Ik geef mijn kind de toestemming om zich op zelfstandige basis naar de opvang te begeven op ......................................................................(data en periode invullen)
Ik geef de toestemming aan ……………………………………………………………(naam) om mijn kind af te halen in de buitenschoolse kinderopvang op ……………………………… (datum invullen).
Handtekening ouders / voogd Datum:

ONTVANGST EN KENNISNAME HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De ouders verklaren dat ze het huishoudelijk reglement hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen en bevestigen dit met hun handtekening en de vermelding van de datum.

Voor akkoord,

Te Ninove op ……………………………………………………………………………………………(datum)

Naam van ouder/voogd: ………………………………………………………………………………………

Handtekening van beide ouders/voogd:

Naam kind(eren):……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………