GR20141218 korte agenda

 

Politie

1. Politie - politiebegroting 2015 - gewone en buitengewone dienst

2. Politie - verlenging begrip 'dagelijks bestuur' voor 2015-2018

 

Brandweer

3. Brandweer - aanwerving van een beroepsbrandweerman - goedkeuring

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

4. Secretariaat - verlenging begrip 'dagelijks bestuur' voor 2015-2018

5. Secretariaat - voorafgaand visum financieel beheerder - verhoging vrijstelling

6. Secretariaat - beheersovereenkomst tussen de stad en het OCMW

 

Personeelsdienst

7. Personeel - wijziging organogram en formatie

8. Personeel - sectordirecteur ondersteunende diensten en burgerzaken - vacantverklaring via bevorderingsprocedure

9. Personeel - sectordirecteur vrije tijd en onderwijs - vacantverklaring via bevorderingsprocedure

10. Personeel - wijziging rechtspositieregeling

11. Personeel - vaststelling arbeidsreglement stad Ninove

 

Onderwijs

12. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - raad van bestuur - aanduiding leden filiaalgemeente Roosdaal

13. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - raad van bestuur - aanduiding leden filiaalgemeente Liedekerke

 

Sociale zaken

14. IBO - huishoudelijk reglement - aanpassing

 

Financiën

15. Financiële dienst - stad Ninove - budget 2015

16. Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1

17. Financiële dienst - stad Ninove - budgetwijziging 2014/1

18. Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplanwijziging 2014-2019/2

19. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring

20. Financiële dienst - O.C.M.W.-budget 2015 - kennisname

21. Financiële dienst - Hulpverleningszone Zuid-Oost - budget 2015 - goedkeuring dotatie

22. Gemeentebelasting - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken – aanpassing

23. Retributiereglement op het uitlenen van stadsmateriaal - aanpassing

24. Gemeentebelastingen - opcentiemen op de onroerende voorheffing - hernieuwing

25. Gemeentebelastingen - aanvullende belasting op de personenbelasting - hernieuwing

26. Financiële dienst - erediensten - kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Lichtmis Lieferinge - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 (niet goedkeuring) - budgetwijziging 2014/1 (goedkeuring) - budget 2015 (goedkeuring)

27. Financiële dienst - kerkfabriek Sint Christoffel - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 - budgetwijziging 2014/1

28. Financiële dienst - erediensten - kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove budgetwijziging 2014/2

29. Jaarrekening 2013 Autonoom Gemeentebedrijf De Kleine Dender

 

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

30. Ruimtelijke ordening - RUP Inghelantsite - goedkeuren aanstellen ontwerper

31. Ruimtelijke ordening - goedkeuring van het wegtracé van de verkavelingsaanvraag voor gronden gelegen langs Roe in Pollare, 8e afd, Sie A, nr 959n,r en 964a2

 

Openbare werken

32. Openbare werken - openbaar onderzoek bij de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas voor de periode 2016-2021 - ontwerp van herzien zoneringsplan en ontwerp gebiedsdekkend uitvoeringsplan - goedkeuring opmerkingen

33. Openbare werken - uitbreiding waterleidingnet voor bevoorrading private verkaveling tussen Brakelsesteenweg en Elisabethlaan, 9400 Ninove

 

Mobiliteit

34. Mobiliteit - Meerbeke - Hemelrijk - Brielstraat - Beneden-Hemelrijk - invoeren tonnagebeperking 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk bediening.

35. Mobiliteit - Meerbeke - Gemeentehuisstraat - aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers op de verkeersplateau ter hoogte van de ingang van het Kbc gebouw (gebouw met nummer 36) in de richting van de parking van het Gemeenteplein.

36. Mobiliteit - Ninove - Centrumlaan - oplaadeiland voor elektrische voertuigen en fietsen - stadswegen

 

Lokale economie

37. Lokale economie - toewijzingscriteria ambachtelijke zone Appelterre-Outer - goedkeuring

38. Lokale economie - subsidie gevelrenovatie - goedkeuring

 

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

39. Cultuur - huishoudelijk reglement uitleendienst

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

40. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepenen van mobiliteit en openbare werken in verband met fietsen over 't Oeversteksken

41. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit in verband met de bestaande verkeerssituatie tussen de parking van de sporthal en de atletiekpiste

42. Interpellatie en voorstel van raadslid Antoon Van Melkebeek tot vernietiging van beslissing tijdens de gemeenteraad van 23 oktober 2014 over de organisatie van online biedingen voor de verkoop van onroerende goederen

AP1. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot het gratis ter beschikking stellen van de sporthal aan de Ridders in de Wortelorde voor de organisatie van kindercarnaval

AP2. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van personeel over de niet toegekende ploegenpremie aan het beroepsbrandweerpersoneel

AP3. Voorstel van raadslid Ilse Malfroot om een projectsubsidie toe te kennen aan de vzw Ice Fantillusion voor de organisatie van de internationale schaatsshow o.l.v. Kevin Van der Perren

AP4. Interpellatie van raadslid Levi Verberckmoes aan de schepen over de wegenwerken in de Wilderkouter

AP5. Interpellatie van raadslid Levi Verberckmoes aan de bevoegde schepen omtrent de roosters in de Wilderstraat

AP6. Interpellatie van raadslid Levi Verberckmoes aan de bevoegde schepen omtrent het rooien van bomen in de Neerstraat

AP7. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan het college van burgemeester en schepenen inzake eventuele preventiemaatregelen in verband met de gevaren bij het afvuren van vuurwerk door privé personen tijdens de eindejaarsperiode