GR20141127 Punt 9. Sociale zaken - aanpassing reglement mantelzorgpremie

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het reglement houdende toekenning van een gemeentelijke toelage voor thuisverzorging van bejaarden, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 juni 2004;

 

Gelet op de goedkeuring van het reglement van de mantelzorgpremie op de gemeenteraadszitting van 22 oktober 2011;

 

Gelet op de wijziging van het reglement van de mantelzorgpremie op de gemeenteraadszitting van 26 januari 2012;

 

Overwegende dat het belangrijk is dat zorgbehoevende mensen zo lang mogelijk thuis kunnen verblijven en verzorgd worden;

 

Overwegende dat de opname van zorgbehoevende personen in een verzorgingsinstelling een zware financiële last met zich meebrengt voor de maatschappij;

 

Overwegende dat de thuisverzorging van zwaar zorgbehoevende mensen een grote kost betekent voor het gezin;

 

Overwegende dat mantelzorgers onmisbaar zijn voor de thuisverzorging van zorgbehoevende mensen en dat de inspanning die zij doen een beloning verdient;

 

Overwegende dat door de aanpassing van dit reglement, de mantelzorgers die de meest zwaar zorgbehoevende personen verzorgen, het meest worden beloond;

 

Overwegende dat de voorwaarde dat de mantelzorger bloed- of aanverwant is van de hulpbehoevende kan weggelaten worden, aangezien dat mantelzorg niet noodzakelijk een familieband vereist;

 

Overwegende dat de nodige kredieten werden voorzien op AR 649400 BI 094300 Actie 3/6/1/1 en dat ze na begrotingswijziging zullen uitbetaald worden op AR 649100 BI 094300 Actie 3/6/1/1;

 

Gelet op het feit dat dit reglement van toepassing zal zijn vanaf 1 december 2014;

 

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

Beslist,

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

12 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Artikel 1

 

De aanvragen voor de mantelzorgpremie die werden ingediend vanaf december 2013 tot en met eind november 2014 worden in de maand december 2014 uitbetaald volgens de voorwaarden in het reglement van de gemeentelijke mantelzorgpremie dat werd goedgekeurd op 22 oktober 2011 en werd gewijzigd op 26 januari 2012.

 

Artikel 2

 

Het reglement van de gemeentelijke mantelzorgpremie van 22 oktober 2011 en gewijzigd op 26 januari 2012 wordt opgeheven vanaf 1 december 2014.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel beheerder.

 

Artikel 4

 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 5

 

Het onderstaande reglement van de gemeentelijke mantelzorgpremie wordt goedgekeurd.

 

Reglement Gemeentelijke Mantelzorgpremie

 

Artikel 1

De stad Ninove kan onder de hierna gestelde voorwaarden een mantelzorgpremie toekennen aan personen die bij hen thuis inwonend een zorgbehoevende persoon verzorgen (mantelzorger).

 

Artikel 2

Om op de gemeentelijke mantelzorgpremie aanspraak te kunnen maken moet de zorgbehoevende persoon aan de volgende voorwaarden voldoen:

1)    Minstens 21 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag;

2)    Medisch zorgbehoevend zijn. De zorgbehoevende persoon bewijst zijn zorgbehoevendheid van minimum 12 punten door een algemeen attest voor te leggen afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel;

3)    Mindervermogend zijn: de zorgbehoevende persoon mag over geen netto-belastbaar inkomen beschikken dat 1,1 x het grensbedrag voor verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering te boven gaat. Wanneer het gaat om een zorgbehoevend koppel dat gehuwd of wettelijk samenwonend is, wordt het bedrag verhoogd volgens de voorwaarden voor verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Deze bedragen worden jaarlijks op 1 december verhoogd volgens de inkomensvoorwaarden voor een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering;

4)    Wanneer de hulpbehoevende 17 of 18 punten zorgbehoevendheid scoort volgens het algemeen attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel, wordt geen rekening gehouden met de inkomensgrenzen zoals beschreven in punt 3) van artikel 2.

5)    Met de vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van de inkomensgrens;

6)    De zorgbehoevende moet minstens 1 maand voor de aanvraag van de toelage gedomicilieerd zijn bij de zorgverstrekker(s) en er effectief verblijven;

7)    De zorgbehoevende dient gedomicilieerd en effectief woonachtig te zijn in de stad Ninove.

 

Artikel 3

De personen of de gezinnen bij wie de zorgbehoevende inwoont (mantelzorger(s)), dienen te voldoen aan volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze mantelzorgpremie:

1)    Minstens 18 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag;

2)    Een gezamenlijk netto-belastbaar inkomen hebben dat niet groter is dan 2,6 x het jaarbedrag van het leefloon categorie 2. Deze bedragen worden verhoogd met 10% per persoon ten laste en nog eens bijkomend met 10% voor iedere persoon met een handicap, met een invaliditeitspercentage van minstens 66% of 9 punten, die van het gezin van de aanvrager(-vraagster) deel uitmaakt, met uitzondering van de perso(o)nen met een handicap waarvoor de mantelzorgpremie wordt aangevraagd.

3)    Indien binnen een huwelijk of in een situatie van wettelijk samenwonende partners de ene partner voor de andere zorgt, dan worden de inkomensgrenzen in artikel 3, punt 2) gehanteerd.

4)    Wanneer de hulpbehoevende 17 of 18 punten zorgbehoevendheid scoort volgens het algemeen attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel, wordt geen rekening gehouden met de inkomensgrenzen zoals beschreven in punt 2) van artikel 3.

5)    In de stad Ninove gedomicilieerd zijn en er ook effectief verblijven;

6)    De inkomsten van de zorgbehoevende perso(o)n(en), zoals bepaald in artikel 2, worden niet in aanmerking genomen voor het bepalen van de inkomensgrens van de mantelzorger(s).

 

Artikel 4

De aanvraag tot toekenning van de gemeentelijke mantelzorgpremie gebeurt op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier, te bekomen op de dienst sociale zaken en wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Het aanvraagdossier bestaat uit de volgende stukken:

1)    Het volledig ingevulde aanvraagformulier met een verklaring van de zorgverstrekker op eer dat de zorgbehoevende(n) gedurende de periode waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, steeds en ononderbroken in het gezin van de aanvrager(-vraagster) heeft (hebben) verbleven;

2)    Een algemeen attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel waarin het aantal punten zorgbehoevendheid vermeld staat;

3)    Een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de domiciliëring en inwoning blijkt, met de samenstelling van het gezin van de aanvrager;

4)    Een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de aanvrager en de zorgbehoevende(n), afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, Belastingen en Invordering, betreffende het jaar dat het jaar van de aanvraag voorafgaat (vb. aanvraag gedaan voor de premie op grond van verzorging in 2015 = aanslagjaar 2014 op basis van de inkomsten van 2013). Enkel indien er geen aanslagbiljet beschikbaar is, kan een ander bewijsstuk waaruit het inkomen zowel van de bejaarde(n) als van de zorgverstrekker(s) blijkt, ingediend worden.

 

Artikel 5

Indien de zorgbehoevende ononderbroken gedurende minstens 30 dagen niet werkelijk bij de zorgverstrekker verblijft wegens hospitalisatie of andere reden, zal de premie verminderd worden met het maandbedrag.

De aanvrager is ertoe gehouden om onmiddellijk het college van burgemeester en schepenen hiervan in te lichten evenals van alle wijzigingen in de toestand, die een invloed hebben op de toekenning van de gemeentelijke premie.

 

Artikel 6

De aanvrager (-vraagster) van de gemeentelijke mantelzorgpremie gaat bovendien de verbintenis aan:

a)    de controle van het stadsbestuur naar het inkomen en het ononderbroken verblijf in het gezin te aanvaarden;

b)    voor 31 oktober van het betreffende jaar alle door het college van burgemeester en schepenen gevraagde inlichtingen in te sturen;

c)    de eventuele controle van het stadsbestuur, door één van haar aangestelde ambtenaren ter plaatse te aanvaarden.

 

Artikel 7

De premie, verhoogd met de wettelijke intresten vanaf de dag van de uitbetaling, kan worden teruggevorderd indien de toekenning ervan is gebeurd op basis van onjuiste gegevens of verklaringen.

 

Artikel 8

De eerste premie wordt, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, toegekend vanaf de maand volgend op de maand van de aanvraag door de mantelzorger.

 

Artikel 9

1)    Wanneer de hulpbehoevende 12, 13 of 14 punten zorgbehoevendheid scoort volgens het algemeen attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, bedraagt de premie € 15 per maand indien één zorgbehoevende verzorgd wordt en € 22 per maand indien het om een gezin met twee of meer zorgbehoevenden gaat.

2)    Wanneer de hulpbehoevende 15 of 16 punten zorgbehoevendheid scoort volgens het algemeen attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, bedraagt de premie € 35 per maand indien één zorgbehoevende verzorgd wordt en € 52 per maand indien het om een gezin met twee of meer zorgbehoevenden gaat.

3)    Wanneer de hulpbehoevende 17 of 18 punten zorgbehoevendheid scoort volgens het algemeen attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid én de zorgbehoevende en de mantelzorger zijn beide minder vermogend zoals beschreven in punt 3) van artikel 2 en in punt 2) van artikel 3, bedraagt de premie € 100 per maand indien één zorgbehoevende verzorgd wordt en € 150 per maand indien het om een gezin met twee of meer zorgbehoevenden gaat.

4)    Wanneer de hulpbehoevende 17 of 18 punten zorgbehoevendheid scoort volgens het algemeen attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid én de zorgbehoevende of de mantelzorger zijn niet minder vermogend zoals beschreven in punt 3) van artikel 2 en in punt 2) van artikel 3, bedraagt de premie € 80 per maand indien één zorgbehoevende verzorgd wordt en € 120 per maand indien het om een gezin met twee of meer zorgbehoevenden gaat.

5)    De uitbetaling van de premie gebeurt jaarlijks in de maand december.

6)    Er kan slechts 1 premie per gezin of domicilieadres worden toegekend.

 

Artikel 10

Ingeval van overlijden van de zorgbehoevende(n) wordt de premie tot en met de maand van het overlijden toegekend.

 

Artikel 11

De gemeentelijke mantelzorgpremie zal slechts verleend worden binnen de perken van het goedgekeurde gemeentebudget.

Voor het geval dat het vastgesteld krediet binnen het goedgekeurde budget niet toereikend is om alle aangevraagde premies uit te betalen, zullen de beschikbare middelen evenredig verdeeld worden over alle in aanmerking komende aanvragen.

 

Artikel 12

De aanvraag voor de premie moet jaarlijks worden vernieuwd.

De heraanvraag voor het lopende jaar moet uiterlijk op 31 oktober worden ingediend en moet vergezeld zijn van de stukken zoals omschreven in artikel 4 van dit reglement.

 

Artikel 13

Dit reglement treedt in voege op 1 december 2014 en vervangt alle eerder ter zake genomen beslissingen.