GR20141127 Punt 6. Onderwijs - Stedelijke academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2014/2015 - aanwending urenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

 

Gelet op de onderwijsdecreten;

 

Gelet op het KB van 28 september 1984 en latere wijzigingen houdende uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het Deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31  juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen en de desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, en latere wijzigingen en op de ministeriële omzendbrieven terzake;

 

Gelet op de collegebesluiten van 7 januari 2014 waarbij de overheveling van het filiaal Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Liedekerke en van het filiaal Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Roosdaal naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove principieel werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 23 januari 2014 waarbij de samenwerkingsovereenkomsten tussen het stadsbestuur van Ninove en de gemeentebesturen van Liedekerke en Roosdaal voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans Ninove werden goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 22 mei 2014 waarbij de personeelsovereenkomsten naar aanleiding van de overheveling van de filialen academie Liedekerke en Roosdaal van de inrichtende macht gemeentebestuur Asse naar de inrichtende macht stadsbestuur Ninove werden goedgekeurd;

 

Gelet op de brief van 7 juli 2014 waarbij het Ministerie van Onderwijs en Vorming AgODi, Scholen Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs, het organiek urenpakket, het aantal overgedragen uren-leraar en de puntenenveloppe ICT-coördinatie waarover de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor het schooljaar 2014/2015 kan beschikken, meedeelt;

 

Overwegende dat 9,5 overgedragen uren-leraar lager secundair en 1 overgedragen uur-leraar secundair onderwijs van het vorige schooljaar kunnen aangewend worden tijdens het schooljaar 2014/2015;

 

Overwegende dat bijgevolg in totaal tijdens het schooljaar 2014/2015 kunnen aangewend worden:

- 753,5 uren-leraar

- 20 uren-directeur

- 68 uren-opsteller;

 

Overwegende dat leraarsuren muziek, woord en dans onderling verwisselbaar zijn;

 

Overwegende dat leraarsuren van het niveau hoger secundair overdraagbaar zijn naar het niveau lager secundair, maar niet omgekeerd;

 

Overwegende dat het aantal uren pedagogische coördinatie vrij mag bepaald worden binnen het toegekende leraarsurenpakket;

 

Overwegende dat DKO-scholen enkel van de ICT-middelen kunnen genieten op voorwaarde dat zij instappen in een samenwerkingsplatform;

 

Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor wat de aanwending van de ICT-middelen betreft, vanaf 01.09.2014 verder deel uitmaakt van een samenwerkingsplatform met de Scholengemeenschap GeNi waaronder de Stedelijke Basisscholen Ninove ressorteren;

 

Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor het schooljaar 2014/2015 recht heeft op een puntenenveloppe voor ICT-coördinatie van 18 punten;

 

Overwegende dat in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove 3 uur-leraar op HS-niveau (weddenschaal 501) overeenkomen met 18 punten;

 

Gelet op het voorstel van directeur Karen Scheldeman inzake aanwending van het toegekende urenpakket en ICT-middelen voor het schooljaar 2014/2015;

 

Gelet op het protocol van akkoord van 10 oktober 2014 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van Ninove;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het toegekende urenpakket inclusief de 10,5 overgedragen uren-leraar van het vorige schooljaar en de ICT-middelen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdschool met vestigingsplaatsen en filialen), Parklaan 13, 9400 Ninove, worden voor het schooljaar 2014/2015 als volgt aangewend:

* Per studierichting :   Muziek : 510,5 uren

                                   Woord : 131 uren

                                   Dans : 75 uren.

* Per niveau :              Lager secundair : 537,5 uren

                                   Hoger Secundair : 179 uren.

* Per hoofdschool/filialen:

 

Hoofschool Ninove

 

Lager Secundair

Hoger secundair

Totaal

Muziek

207,5

65

272,5

Woord

42

21

63

Dans

29

8

37

Totaal

278,5

94

372,5

 

Haaltert – Denderhoutem

 

Lager Secundair

Hoger secundair

Totaal

Muziek

80

23

103

Woord

15

6

21

Dans

14

3

17

Totaal

109

32

141

 

Liedekerke

 

Lager Secundair

Hoger secundair

Totaal

Muziek

50

9

59

Woord

9

11

20

Totaal

59

20

79

 

 

Roosdaal

 

Lager Secundair

Hoger secundair

Totaal

Muziek

62

14

76

Woord

12

15

27

Dans

17

4

21

Totaal

91

33

124

 

* Totaal: 716,5 uren-leraar.

* Er worden 15 uren-leraar hoger secundair overgedragen naar het volgende schooljaar.

* Er worden voorlopig 22 uren-leraar niet aangewend.

* Aantal uren ICT-coördinatie op basis van 18 toegekende punten:3 uren hoger secundair.

* Aantal uren directeur: 20.

* Aantal uren opsteller: 68.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan de bevoegde instanties.