GR20141127 Punt 3. Secretariaat - Fingem - buitengewone algemene vergadering - donderdag 11 december 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

 

Gelet op de uitnodiging van 22 oktober 2014 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 11 december 2014 om 19u in congrescentrum "De Montil", Moortelstraat 8, 1790 Affligem;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

  1. begroting 2015
  2. kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2015
  3. statutaire benoemingen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van donderdag 11 december 2014.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 11 december 2014 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Fingem, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.