GR20141127 Punt 26. Sport - uitbating cafetaria sporthal - tegemoetkoming inkomstenderving cafetaria sporthal wegens overlast renovatiewerken sporthal

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2009 waarbij goedkeuring gegeven werd aan de voorwaarden van het bestek voor de opmaak van een domeinconcessie voor het cafetaria van de sporthal;

 

Gelet op het collegebesluit van 02 november 2010 waarbij de opdracht voor de renovatie van de kleedkamers, inkomhal en uitbreiding sporthal werd gegund aan de NV Wyckaert, Ottergemsesteenweg 415 – 9000 Gent;

 

Gelet op het collegebesluit van 21 december 2010 waarbij beslist werd de werken te starten op 17 januari 2011;

 

Gelet op de brief van drankencentrale Malfroidt, concessionaris van het cafetaria van de sporthal, waarbij deze vragen om de aanvraag van hun uitbaatster, Els De Deyn, betreffende geleden schade tijdens de werken te willen behandelen;

 

Overwegende dat de uitbaatster een opsomming geeft van problemen die zich voordeden tijdens de renovatiewerken van 17 januari 2011 tot 07 juni 2012:

-       isoleren cafetaria door afsluiten hoofdingang, sporters/bezoekers moesten langs achterkant sporthal betreden. Na het douchen gingen een groot deel van de sporters rechtstreeks naar huis;

-       bij de renovatie van de kleedkamers werden douchecabines op de parking van de sporthal gebruikt waardoor een terugkeer van de sporters naar het cafetaria nog moeilijker werd;

-       door de werken moesten dagelijks en dit meerdere malen de tafels en de vloer ontstoft worden;

-       soms bleek de geurhinder binnen (spuiten van polyester op de muren van kleedkamers en toiletten) onhoudbaar;

-       door het menigmaal falen van de verwarmingsinstallatie werd tijdens verschillende dagen beroep gedaan op een gehuurde verwarmingsblazer op elektriciteit;

-       dat bij een vergelijking van het aantal bezoekers tijdens en voor de werken een grote daling wordt vastgesteld;

 

Overwegende dat de oude verwarmingsinstallatie weggenomen werd in november 2013 en dat de verwarmingsproblemen sindsdien opgelost zijn;

 

Gelet op de brief van Els De Deyn, uitbaatster cafetaria sporthal, betreffende het verzoek om een eerlijke vergoeding onder de vorm van een kwijtschelding van 2 maand concessievergoeding;

 

Overwegende dat een kwijtschelding van de concessievergoeding enkel geldt voor de concessionaris, met name drankencentrale Malfroidt;

 

Gelet op de binnengekomen boekhoudkundige stavingsstukken;

 

Overwegende dat een kwijtschelding van 2 maanden huur, zijnde 2 x € 1.351,50 inclusief BTW, gevraagd wordt;

 

Overwegende dat dit bedrag niet in overeenstemming is met het factuurbedrag en gecorrigeerd wordt naar € 1.312,44 inclusief BTW, zijnde factuurbedrag maand juni 2014;

 

Overwegende dat een kwijtschelding, conform artikel 23 van de domeinconcessie van het cafetaria van de sporthal, rechtvaardig is;

 

Overwegende dat het billijk is om € 2.644,88 inclusief BTW, zijnde 2 maanden huur van de cafetaria kwijt te schelden;

 

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Aan drankencentrale Malfroidt, concessionaris van het cafetaria van de sporthal, zal ter compensatie van de inkomstenderving tijdens de renovatiewerken van de sporthal tussen januari 2011 en juni 2012, in 2014 twee maanden geen concessievergoeding aangerekend worden.

 

Artikel 2

 

Zowel drankencentrale Malfroidt als uitbaatster Els De Deyn zullen in kennis gesteld worden van dit besluit.

 

Artikel 3

 

De financiële dienst wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.