GR20141127 Punt 24. Ontwikkelingssamenwerking - statuten GROS

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 23 mei 2014 betreffende de toekenning van een subsidie in het kader van het impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking aan de stad Ninove;

 

Overwegende dat de stad over Vlaamse subsidies beschikt voor ontwikkelingssamenwerking op basis van het meerjarenplan dat door de Vlaamse overheid goedgekeurd werd;

 

Overwegende dat de stad in het meerjarenplan in het luik ontwikkelingssamenwerking actie 3/11/1/15 opneemt, namelijk het opstarten van een afzonderlijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking;

 

Overwegende dat de kunst- en cultuurraad door de gemeenteraad van 28 november 2013 erkend werd als de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking;

 

Overwegende dat de kunst- en cultuurraad een positief advies heeft gegeven betreffende de oprichting van een afzonderlijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking;

 

Gelet op het voorstel van organiek besluit van deze gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking;

 

Overwegende dat de kunst- en cultuurraad een positief advies heeft gegeven over dit voorstel van organiek besluit;

 

Overwegende dat het mandaat van de kunst- en cultuurraad om als adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking op te treden kan worden opgeheven na de aanstelling van een afzonderlijke adviesraad;

 

 

Beslist,

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

12 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Art. 1

 

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, afgekort GROS, wordt erkend ais het adviesorgaan van de stad Ninove met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking.

 

Art. 2

 

De GROS heeft tot doel:

-       samenbrengen van wie op stedelijk vlak met ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidbeleid bezig is;

-       samen met de stad het beleid voor ontwikkelingssamenwerking inhoud en vorm geven; 

-       overleg, coördinatie en samenwerking tot stand brengen tussen alle spelers die in de stad op het vlak van ontwikkelingssamenwerking actief zijn;

-       vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen van de stad.

 

Art. 3

 

De taken van de GROS worden als volgt gespecificeerd:

-       op vraag van het stadsbestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle dossiers die verband houden met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking;

-       advies uitbrengen over steunaanvragen van organisaties of projecten die duurzame ontwikkeling op het oog hebben in het Zuiden of willen sensibiliseren in het Noorden;

-       ondersteunen van het beleid en de initiatieven van het stadsbestuur op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en helpen bij de uitvoering en bekendmaking van dat beleid en die initiatieven;

-       ondersteunen van Ninoofse organisaties, initiatieven en personen die actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en te maken hebben met:

  • Sensibilisering, informatie en educatie om de betrokkenheid van Ninove en de Ninovieters bij de thematiek van ontwikkelingssamenwerking te vergroten,
  • Werking in de ontwikkelingslanden door Ninovieters, Ninoofse organisaties en/of niet-gouvernementele organisaties met dewelke Ninovieters en Ninoofse organisaties samenwerken omwille van de expertise en het financieel hefboomeffect,
  • Acties voor structurele veranderingen;

-       ontwikkelen van eigen initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking.

 

Art. 4

 

De GROS is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. De algemene vergadering verkiest het dagelijks bestuur.

 

De algemene vergadering van de GROS komt minstens twee keer per jaar samen.

 

De GROS wordt aangesteld voor een termijn van maximum zes jaar en wordt binnen de zes maanden na aanvang van elke nieuwe bestuursperiode opnieuw samengesteld.

 

Art. 5

 

De algemene vergadering van de GROS is als volgt samengesteld:

-       als stemgerechtigde leden:

  • Maximaal twee afgevaardigden van iedere organisatie werkzaam op het vlak van ontwikkelingssamenwerking in de stad,
  • Eén vertegenwoordiger van een Ninoofse organisatie, wiens kandidatuur door de Algemene Vergadering aanvaard wordt,
  • Elke geïnteresseerde inwoner van de stad, wiens kandidatuur door de Algemene Vergadering aanvaard wordt;

-       als waarnemende leden:

  • De schepen voor ontwikkelingssamenwerking,
  • De Noord-Zuidambtenaar van de stad Ninove, 
  • Andere ambtenaren of deskundigen die omwille van hun expertise op een vergadering kunnen uitgenodigd worden.

 

Art. 6

 

Organisaties, verenigingen of inwoners die lid van de GROS willen worden, maken hun kandidatuur schriftelijk bekend bij het stadsbestuur (dienst ontwikkelingssamenwerking). Alle kandidaturen worden aan de eerste algemene vergadering volgend op de kandidatuurstelling voorgelegd ter kennisname. De kandidaat moet op deze vergadering aanwezig zijn.

 

Het lidmaatschap vervalt na drie opeenvolgende afwezigheden zonder verontschuldiging.

 

Alle leden van de GROS staan vermeld op een ledenlijst. De ledenlijst kan op elke vergadering ingekeken worden.

 

Art. 7

 

Iedere organisatie of vereniging die een vertegenwoordiging naar de GROS afvaardigt en elke geïnteresseerde inwoner die lid van de GROS is, beschikt over één stem.

 

Art. 8

 

Beslissingen en adviezen worden in principe genomen bij consensus. Indien geen consensus wordt bereikt, worden de beslissingen van de raad bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden genomen. Bij staking van de stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel.

 

Om geldig te kunnen beraadslagen en om geldig advies te kunnen verstrekken moet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.  

 

Art. 9

 

De wijze van adviseren tussen de GROS en het stadsbestuur worden geregeld in een afsprakennota.

 

Art. 10

 

De GROS stelt een huishoudelijk reglement op waarin de werking van de algemene vergadering en het dagelijks bestuur wordt bepaald.

 

Art. 11

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit minstens vier leden, verkozen uit en door de algemene vergadering. Het dagelijks bestuur wordt aangevuld met de schepen van ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuidambtenaar. Het dagelijks bestuur stelt de uitnodiging en de agenda van de algemene vergadering op en de voorzitter leidt de algemene vergadering. Het dagelijks bestuur waakt over de uitvoering van de door de GROS gemaakte afspraken.

 

Art. 12

 

De GROS verkiest minimum de volgende mandaten: voorzitter, ondervoorzitter en secretaris. Het huishoudelijk reglement legt vast hoe de mandaten verkozen worden.

 

De voorzitter vertegenwoordigt de GROS ten overstaan van het stadsbestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter of de ondervoorzitter neemt de secretaris de taken van de voorzitter waar.

 

De secretaris maakt van elke algemene vergadering een verslag, dat steeds ter goedkeuring aan de eerstvolgende algemene vergadering wordt voorgelegd.

 

Art. 13

 

De GROS wordt administratief en logistiek ondersteund door de stad (dienst ontwikkelingssamenwerking). De stad stelt een jaarlijks werkingsbudget ter beschikking van de GROS, met als doel inspraak en advies te optimaliseren en een dynamische werking te ontwikkelen.

 

Art. 14

 

Het mandaat van de kunst- en cultuurraad om als adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking op te treden, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 november 2013, wordt opgeheven.