GR20141127 Punt 22. Leefmilieu - wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers - aanvraag tot overdracht van een convenant voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse II - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kanspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en zijn wijzigingen;

 

Gelet op de convenant van 23 januari 2009 tussen de stad Ninove en Jacqueline Dertaelen in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 22 januari 2009;

 

Gelet op de brief van 2 oktober 2014 van Jacqueline Dertaelen waarin zij vraagt om een nieuwe convenant af te sluiten op naam van Cocky's Games bvba, Brakelsesteenweg 99, 9400 Ninove, ondernemingsnummer 0860.631.510;

 

Overwegende dat Cocky's Games over een vergunning klasse B van de Kansspelcommissie beschikt die nog geldig is tot 17 oktober 2021 voor maximaal 30 toestellen;

 

Overwegende dat in de lopende convenant er wordt toegestaan de kansspelinrichting 7 dagen op 7, 24 uur op 24 open is; dat in deze convenant enkel het perceel kadastraal gekend Ninove, 2de afdeling, sectie B nr. 1752L2 was opgenomen;

 

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning van 25 oktober 2011 voor het verbouwen van een bestaande loods in een speelhal, kadastraal gekend Ninove 2de afdeling sectie B nr. 1752R3;

 

Gelet op de brief van 9 september 2014 van de Kansspelcommissie waarbij zij geen bezwaar maakt tegen de inbreng van een vergunning in een vennootschap op voorwaarde dat o.a. een goedkeuring werd verkregen van de gemeenteraad met betrekking tot de overdracht van de vergunning en een aangepaste convenant wordt afgesloten of een nieuwe convenant met de vennootschap;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2009 waarbij een convenant wordt afgesloten tussen de stad Ninove en mevrouw Jacqueline Dertaelen, Brakelsesteenweg 99, 9400 Ninove voor de uitbating van de kansspelinrichting Cocky's Games gelegen Brakelsesteenweg 95/97, 9400 Ninove wordt opgeheven.

 

Artikel 2

 

Een nieuwe convenant als bijlage wordt afgesloten met Cocky's Games bvba, met maatschappelijke zetel Brakelsesteenweg 99, 9400 Ninove, ondernermingsnummer 0860.631.510 voor het exploiteren van een kansspelinrichting klasse 2 gelegen Brakelsesteenweg 91-99, 9400 Ninove, gekend ten kadaster Ninove, 2de afdeling, sectie B nr. 1752R3. De convenant is geldig voor de duur van de vergunning.

 

Artikel 3

 

Dit besluit zal bezorgd worden aan de uitbater, de kansspelcommissie en de Lokale Politie Ninove.

 

Artikel 4

 

Tegen deze beslissing kan, krachtens artikel 19 van de gecoördineerde wetten van de Raad van State, beroep tot nietigverklaring worden ingesteld bij de afdeling Administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 13, 1040 Brussel. Het beroep tot nietigverklaring en/of het beroep tot schorsing kan worden ingediend binnen een termijn van zestig dagen vanaf de dag dat het besluit werd betekend of, indien het niet betekend diende te worden, vanaf zestig dag waarop er kennis wordt van genomen. Het beroep wordt ingesteld door een gedagtekend verzoekschrift dat door de aanvrager of zijn advocaat moet ondertekend zijn.