GR20141127 Punt 21. Mobiliteit - principieel akkoord opmaak 6 tragewegenplannen

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de provincie Oost-Vlaanderen aan alle gemeenten de kans geeft in te stappen in het project opmaak tragewegenplan;

 

Gelet op het besluit van de deputatie Oost-Vlaanderen van 8 mei 2014;

 

Overwegende dat dit plan een beleidsdocument is waarin de visie in verband met de ontwikkeling van een tragewegennetwerk in een bepaald gebied uitgewerkt wordt;

 

Overwegende dat deze visie wordt ontwikkeld op basis van de tragewegeninventaris en ook de inbreng van de bewoners, lokale organisaties en andere instanties;

 

Overwegende dat de provincie Oost-Vlaanderen sinds 2008 werk maakt van een Oost-Vlaams tragewegenbeleid;

 

Overwegende dat Oost-Vlaamse gemeenten in samenwerking met de provincie en een derde ondersteunende partner kunnen overgaan tot de opmaak van een tragewegenplan (per deelgebied);

 

Overwegende dat in gemeenteraadszitting van 27 februari 2014 de gemeenteraad zijn goedkeuring verleende aan de opmaak van 5 tragewegenplannen (Nederhasselt, Voorde, Aspelare, Lieferinge en Denderwindeke-oost, Denderwindeke-west) dit ten bedrage van 7500 euro (exclusief btw);

 

Overwegende dat de provincie het grootste deel van de ondersteuningskosten draagt;

 

Overwegende dat de provincie voor dit jaar nog budget beschikbaar heeft voor de opmaak van de resterende 6 deelgemeenten:

 

 1. Appelterre-Eichem
 2. Pollare
 3. Meerbeke + Neigem
 4. Okegem + expresweg Oost
 5. Outer + Albertlaan Noord
 6. Ninove centrum + Noorden Hemelrijk;

 

Gelet op de kaart in bijlage;

 

Overwegende dat de provincie de communicatie van lokale projectdynamiek via provinciale kanalen verzorgt en bovendien de methodiek aanlevert en Gis-data ter beschikking stelt;

 

Overwegende dat de provincie instaat voor de financiële ondersteuning van de ondersteuners bij de opmaak en uitvoering van tragewegenplannen, een provinciale subsidie voor de inrichting van trage wegen, voor de opmaak van bordjes en tragewegenkaarten, de organisatie van collegawerkgroepen (ontmoeting, informatie-uitwisseling, vormingen);

 

Overwegende dat de gemeente een gemeentelijk tragewegennetwerk  gaat uitbouwen;

 

Overwegende dat de gemeente beroep zal doen op de provincie Oost-Vlaanderen die hiervoor samenwerkt met de vzw Trage Wegen voor de opmaak van deze tragewegenplannen;

 

Overwegende dat de opmaak van deze 6 tragewegenplannen neerkomt op een kostprijs van 10890 euro (inclusief btw);

 

Overwegende dat er geen samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie en de stad Ninove dient afgesloten te worden;

 

Overwegende dat het gaat over een nominatieve subsidie aan de vzw Trage Wegen voor de opmaak van de tragewegenplannen, waarbij de stad Ninove geen rechtstreekse partij is (met betrekking tot de subsidie, de vzw doet de ondersteuning in opdracht van de provincie);

 

Overwegende dat ter dekking van al deze uitgave kredieten worden ingeschreven in het budget dienstjaar 2014, zijnde 70 000 euro, algemene rekening 224007, beleidsitem 020000 en actieplan 4/2/2;

 

Overwegende dat aan de gemeente logistieke, administratieve en financiële ondersteuning gevraagd wordt;

 

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Het ontwerp voor de opmaak van 6 tragewegenplannen (Appelterre-Eichem, Pollare, Meerbeke+ Neigem, Okegem+expresweg Oost, Outer+Albertlaan Noord, Ninove centrum+Noorden Hemelrijk), tussen de stad Ninove en de provincie Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd mits een totaal geraamd bedrag van 10890 euro (inclusief btw).

Dit bedrag wordt binnen de maand na goedkeuring van het project door de deputatie, gestort op het rekeningnummer van Trage Wegen vzw, de door de provincie aangeboden ondersteunende partner. Trage wegen vzw stuurt bij aanvang van de ondersteuning hiervoor een factuur naar de stad Ninove.

 

 

Artikel 2

Schepen Wouter Vande Winkel wordt als contactpersoon aangeduid die de gemeente vertegenwoordigt. De heer Erwin Debruyne wordt binnen de administratie aangeduid om een aantal taken binnen het proces voor de opmaak van het tragewegenplan op zich te nemen.

 

Artikel 3: De gemeente staat in voor:

 • reservaties van zalen voor vergaderingen en vormingen;
 • stoelen, beamer scherm klaarzetten voor vergaderingen;
 • oproep inventariseerders;
 • werkkaarten nakijken en mogelijke opmerkingen overmaken aan vzw trage wegen;
 • werkkaarten en inventarisatiefiches printen voor inventariseerders;
 • uitnodigingen verspreiden;
 • persberichten verspreiden;
 • ontvangen evaluatiebundels van deelnemers en doorgeven aan de vzw Trage Wegen;
 • presentaties nakijken en mogelijke opmerkingen overmaken aan vzw Trage Wegen;
 • adviesnota en wenselijkheidskaart nakijken en mogelijke opmerkingen overmaken aan vzw Trage Wegen.

 

Artikel 4:De vzw Trage Wegen staat in voor:

 • opmaak en afwerking werkkaarten;
 • samenstellen agendapunten vergaderingen en verslagen;
 • planning controleren;
 • vormingen "inventariseren" voorbereiden;
 • geven van vormingen voor inventariseerders;
 • controle inventariseerders;
 • opvolging inventariseerders en ingevulde fiches digitaliseren;
 • maken van evaluatiekaarten;
 • evaluatiebundels opmaken (omschrijving per cluster);
 • opmaak uitnodigingen;
 • opmaak persberichten;
 • presentaties opmaken;
 • opzet van het proces en verwachtingen tov deelnemers uitleggen;
 • knelpunten in samenvatting evaluatiebundels aanduiden;
 • presentaties evaluatieavonden maken (foto's koppelen aan kaart);
 • evaluatiebundels afwerken;
 • presentaties afwerken;
 • knelpunten op terrein bekijken;
 • overlopen van opmerkingen per weg om tot breed gedragen tragewegenplan te komen;
 • adviesnota en wenselijkheidskaart opstellen;
 • eventuele opmerkingen (presentaties, bundels, kaarten,…) verwerken in definitieve verslagen of kaarten;
 • resultaten voorstellen aan het bestuur.

 

 

Artikel 5: De gemeente betrekt de provincie bij de volgende processtappen (eventueel via de ondersteuner):

 • startvergadering: kennismaking, uitleg aanbod provinciaal beleid;
 • 2e infoavond (syntheseavond);
 • voorstelling tragewegenplan (voor het college);
 • inhuldiging van heraangelegde of nieuwe trage wegen (voor pers en publiek).

 

Artikel 6:

De gemeente is bereid om een jaarlijkse rapportage over de stand van zaken van haar tragewegenbeleid over te maken aan de provincie, eventueel via de ondersteunende partner.

De gemeente is principieel bereid voor de uitvoering van het tragewegenplan beroep te doen op de instrumenten die haar daarvoor door de provincie worden aangereikt, i.c. de opmaak van een uitvoeringsplan en de subsidiemogelijkheden voor de opmaak van een tragewegenkaart, voor de bewegwijzering van de trage wegen en voor bepaalde infrastructurele werken aan trage wegen.

 

Artikel 7:

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst Mobiliteit van de provincie Oost-Vlaanderen en de ondersteuner.