GR20141127 Punt 15. Financiële dienst - O.C.M.W. - budgetwijziging 2014/1 - kennisneming

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012, artikel 156 inzake de budgetwijziging;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, artikel 28 en 29;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra van Maatschappelijk Welzijn, gewijzigd op 26 november 2012, afdeling 2/1 artikel 4/1/ inzake de financiële nota;

 

Gelet op het besluit van 2 december 2013 van de raad voor maatschappelijk welzijn, waarbij het meerjarenplan 2014-2019 werd vastgesteld;

 

Gelet op het besluit van 18 december 2013 van de gemeenteraad waarbij het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW werd goedgekeurd;

 

Gelet op het besluit van 2 december 2013 van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij het budget 2014 werd vastgesteld;

 

Gelet op het besluit van 18 december 2013 waarbij de gemeenteraad kennis heeft genomen van het budget 2014 van het OCMW;

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 oktober 2014 houdende vaststelling van budgetwijziging 1 van het dienstjaar 2014;

 

Overwegende dat voor alle beleidsitems het totale bedrag van het exploitatie- en investeringsbudget dient herzien te worden, maar geen verhoging impliceert van de gemeentelijke bijdrage;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De raad neemt kennis van de O.C.M.W.-budgetwijziging 2014/1.

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

538.736

     A. Uitgaven

18.130.711

 

     B. Ontvangsten

18.669.447

 

 

II. Investeringen (B-A)

-789.411

     A. Uitgaven

825.000

     B. Ontvangsten

35.589

 

 

III. Andere (B-A)

-538.736

     A. Uitgaven

 

          1. Aflossingen financiële schulden

538.736

          2. Toegestane leningen

 

          3. Toegestane investeringssubsidies

 

          4. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasings

 

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

 

          4. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-789.411

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.933.700

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

2.144.289

 

 

VII. Bestemde gelden

1.594.916

      A. Bestemde gelden voor exploitatie

369.916

      B. Bestemde gelden voor investeringen

1.225.000

 

      C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

549.373

 

 

Bestemde gelden

 

I. Exploitatie

369.916

Art. 160000 voorziening pensioenen voorzitters

369.916

 

 

II. Investeringen

1.225.000

Art. 177000 vooruitbet.investeringen

1.225.000

 

 

III. Overige verrichtingen

 

 

 

Totaal bestemde gelden

1.594.916

 

Artikel 3

 

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.