GR20141127 Punt 14. Financiële dienst - kerkfabrieken - budget 2015

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014 -2019;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring van de visienota 'Toekomst Ninoofse parochiekerken', inzonderheid artikel 2;

 

Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden waarbij het budget 2015 van de kerkfabriek werd vastgesteld;

 

Gelet op het gunstig advies van de administratieve raad van de protestants - evangelische eredienst van 18 juli 2014;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 21 oktober 2014;

 

Overwegende dat het budget 2015 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge later ingediend werd bij het bisdom Gent;

 

Overwegende dat hierdoor nog geen advies van het bisdom Gent ontvangen werd voor het budget 2015 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Antonius van Padua te Outer – Lebeke het aandeel van de stad Ninove 66,67% bedraagt en het aandeel van de gemeente Haaltert 33,33% bedraagt;

 

Overwegende dat voor de protestantse kerk te Denderleeuw het aandeel van de stad Ninove 10% bedraagt  en het aandeel van de gemeente Denderleeuw 90% bedraagt;

 

Overwegende dat wanneer het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van het budget;

 

Overwegende dat de storting van de exploitatietoelage voor de kerkfabrieken zal gebeuren voor 50% in de loop van het eerste kwartaal en voor 50% in het derde kwartaal van het dienstjaar;

 

Overwegende dat de uitbetaling van de investeringstoelage zal gebeuren op verzoek van de kerkfabriek en op voorlegging van de facturen;

 

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Van het budget 2015 van de diverse kerkfabrieken wordt akte genomen.

 

Artikel 2

 

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

 

 

Kerkfabriek

budget 2015

 
 

St.Gertrudis Appelterre

0,00 €

 

St.Amandus Aspelare

15.375,91 €

 

St.Pieter Denderwindeke

0,00 €

 

O.L.V.Lichtmis Lieferinge

 

 

St.Petrus Meerbeke

18.412,15 €

 

St.Amandus Nederhasselt

11.892,77 €

 

St-Margriet Neigem

14.013,77 €

 

O.L.V.Hemelvaart Ninove

70.243,46 €

 

St.Theresia Ninove

19.007,69 €

 

O.L.V.Opdracht Okegem

34.252,00 €

 

St.Amandus Outer

3.773,94 €

 

St.Antonius Outer - Lebeke

4.615,90 €

 

St.Kristoffel Pollare

0,00 €

 

St.Pietersbanden Voorde

3.071,60 €

 

Protestantse Kerk Denderleeuw

1.190,30 €

 

Totaal

195.849,48 €