GR20141127 Punt 13. Financiële dienst - brandweer - uitbrengen advies over de forfaitaire bijdrage in de kosten over het dienstjaar 2012 en 2013

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, gewijzigd door de wet van 14 januari 2013, inzonderheid artikel 10;

 

Gelet op het besluit van de gouverneur van 9 januari 1979 houdende de indeling van de gemeenten in de provincie in de gewestelijke groepen ter bestrijding van brand, zoals op 23 mei 2000 gewijzigd;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;

 

Gelet op de brief van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen van 24 februari 2014 betreffende het vooradvies over de in aanmerking genomen nettokosten betreffende de brandweer uit de jaarrekeningen 2011 en 2012;

 

Gelet op het gunstig advies van de stad Ninove van 10 april 2014;

 

Gelet op de brief van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen van 9 oktober 2014 betreffende de berekening van het aandeel van de stad Ninove in de kosten van de brandbestrijding;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Gunstig advies wordt verleend aan het bedrag van € - 1.369 als aandeel van de stad voor het jaar 2012 in de kosten van de brandbestrijding.

 

 

 

Artikel 2

 

Gunstig advies wordt verleend aan het bedrag van € - 1.707 als aandeel van de stad voor het jaar 2013 in de kosten van de brandbestrijding.

 

Artikel 3

 

Afschrift van dit besluit zal aan de provinciegouverneur worden toegestuurd.