GR20141127 Punt 11. Gemeentebelastingen - retributiereglement I.B.O. 't Kadeeken - aanpassing

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende goedkeuring van de aanpassing aan het retributiereglement voor deelname aan het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang "'t Kadeeken";

 

Overwegende dat de 3e alinea van artikel 1 van het retributiereglement bepaalt dat voor de opvang op schooldagen, op woensdagnamiddag- en op zaterdag het verschuldigde bedrag voor de opvang van die dag onmiddellijk bij de afhaling dient betaald te worden met een betaalkaart;

 

Overwegende dat sinds begin september 2014 meer kinderen naar de opvang komen op woensdagnamiddag, gemiddeld 85, omdat in de lagere school van het Instituut HH Harten geen opvang meer voorzien is op woensdagnamiddag;

 

Overwegende dat het personeel van het IBO bereid is om het uurrooster aan te passen wanneer er meer kinderen zijn ingeschreven;

 

Overwegende dat er veel kinderen worden ingeschreven die niet komen opdagen waarvoor geen inkomsten gegenereerd worden;

 

Overwegende dat het aangewezen is om voor de opvang op woensdagnamiddag dezelfde invorderingsprocedure toe te passen als voor de inschrijvingen voor vakantieopvang en voor opvang tijdens schoolvrije dagen waarbij de inschrijving pas definitief is wanneer de opvangkost volledig vooraf betaald is;

 

Overwegende dat hierdoor de kans groter wordt dat de kinderen effectief komen opdagen en dat het vereiste aantal personeelsleden beter kan worden afgestemd op de bezetting van de kinderen;

 

Overwegende dat de laatste alinea van artikel 1 bepaalt dat vanaf de definitieve inschrijving geen annulering meer mogelijk is en dat de bijdrage niet terugbetaald wordt tenzij een doktersattest wordt voorgelegd waarbij de bijdrage op een tegoedlijst geplaatst wordt;

 

Overwegende dat het aangewezen is om het retributiereglement van een termijn te voorzien voor het indienen van een doktersattest, bv. binnen de 5 dagen na de eerste dag van afwezigheid;

 

Overwegende dat in artikel 2 4e alinea de zinsnede "(sinds 1 december 2012 € 12.821,41)" geschrapt wordt omdat deze louter en alleen indicatief is en enkel verwijst naar het leefloon categorie 3 sinds 1 december 2012 wat niet meer actueel is;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel. 1: Ouderbijdrage

 

De ouderbijdrage dekt het geheel van de verblijfskosten. Het tienuurtje, vieruurtje en het water bij het middageten zijn in deze ouderbijdrage inbegrepen.

Op woensdagmiddag, schoolvrije en vakantiedagen kan het kind een lunchpakket meebrengen. Kinderen brengen geen snoep of frisdrank mee.

De ouderbijdrage wordt berekend conform de bepalingen in het besluit van de Vlaamse regering voor de IBO's van 23 februari 2001 en latere wijzigingen. Deze wordt jaarlijks op 1 september aangepast volgens de procentuele wijziging van het indexcijfer.

 

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van het kind.

 

Voor opvang op schooldagen en op zaterdag dient bij afhaling onmiddellijk het verschuldigde bedrag voor opvang van die dag te worden betaald met een betaalkaart. Bij niet betaling wordt een proces-verbaal opgesteld.

 

De inschrijving voor de opvang van woensdagnamiddag, vakantieopvang en voor opvang tijdens schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen) is pas definitief wanneer de opvangkost volledig vooraf betaald is. Voorschotten zijn niet toegestaan. Er dient vooraf te worden betaald met een betaalkaart op het moment van inschrijving.

 

Vanaf de definitieve inschrijving is annulering niet meer mogelijk; de bijdrage wordt niet terugbetaald.

Enkel wanneer een doktersattest wordt voorgelegd binnen de 5 dagen na de eerste dag afwezigheid, wordt de bijdrage op een tegoedlijst geplaatst.

 

Artikel 2: Tarieven

 

- Voor- en naschoolse opvang, woensdagmiddag en zaterdag: € 0,90 per begonnen half uur.

- Schoolvrije vakantiedagen:

- minder dan 3 uren: € 3,50;

- tussen 3 en 6 uren: € 5,00;

-    - vanaf 6 uren: € 10,00

-    supplement boterhammen als middagmaaltijd indien het kind geen lunch mee heeft: € 2,00 per kind

-    supplement wanneer kinderen laattijdig (na 19.00 uur of na 15.00 uur op zaterdag) worden afgehaald: € 10,00 per gezin/half uur.

 

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin op éénzelfde dag wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

 

De opvang van kinderen tot 12 jaar is fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest met vermelding van de kost van de opvang wordt jaarlijks opgestuurd naar de ouders.

 

Gezinnen met een gezamenlijk netto belastbaar inkomen dat niet groter is dan 1,4 keer het jaarbedrag van het leefloon categorie 3 kunnen een aanvraag indienen tot het verkrijgen van het sociaal tarief. Het maximaal toegestaan gezamenlijk netto belastbaar inkomen wordt verhoogd met 10% per kind ten laste. Het maximaal toegestaan gezamenlijk netto belastbaar inkomen wordt jaarlijks op 1 september aangepast naar het barema voor het leefloon categorie 3.

 

Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van het normale tarief. Daarvoor dienen gezinnen een schriftelijke aanvraag te doen vergezeld van het laatst ontvangen aanslagbiljet van elk inwonend gezinslid en een bewijs van gezinssamenstelling.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toekennen van het sociaal tarief op basis van het schriftelijke verzoek van de ouders. Het sociaal tarief wordt toegepast vanaf de eerste maand volgend op de datum van goedkeuring van de aanvraag. Dit wordt slechts toegekend voor de duur van één jaar. De aanvraag tot verlening van het sociaal tarief dient spontaan en minstens één maand voor het verlopen van de termijn te worden ingediend.

 

Artikel 3

 

De tarieven opgenomen in artikel 2 worden jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Ze worden op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar volgens de formule R x i waarbij:

                            I

R= tarief zoals vastgesteld in artikel 2

i = de index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2014 bij de eerste aanpassing, i.e. januari 2015

I = index van de maand december 2013 (basis 2004=100).

 

Deze geïndexeerde bedragen worden afgerond tot op € 0,50 voor het tarief op schoolvrije vakantiedagen en tot op € 0,10 voor alle andere bedragen.

 

Artikel 4 : Inwerkingtreding

 

Het retributiereglement treedt in voege de 5e dag na publicatie conform de bepalingen opgenomen in het gemeentedecreet. Het retributiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2013 wordt vanaf dan opgeheven.

 

Artikel 5

 

Een afschrift van dit besluit zal aan de provinciegouverneur toegestuurd worden.