GR20141127 Punt 10. Gemeentebelastingen - retributie op de verkoop van compostvaten, compostbakken en beluchtingsstokken - aanpassing

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 september 2010 houdende aanpassing van de retributie op de verkoop van compostvaten, compostbakken en beluchtingsstokken;

 

Overwegende dat er toen geen houten compostbakken meer verkocht werden aangezien de voorraad uitgeput was en dat het tarief voor de houten compostbakken bijgevolg geschrapt werd uit het retributiereglement;

 

Overwegende dat IlvA intussen een nieuwe voorraad compostvaten, kunststoffen compostbakken en houten compostbakken heeft aangekocht;

 

Overwegende dat het passend is om opnieuw een tarief vast te stellen voor de verkoop van houten compostbakken;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de mening toegedaan is om de huidige verkoopprijzen gelijk te stellen met de aankoopprijzen van IlvA waardoor de retributie als volgt wordt vastgesteld:

-     compostvat: € 20,00 i.p.v. € 12,50

-     kunststoffen compostbak: € 70,00 i.p.v. € 60,00

-     houten compostbak: € 40,00

-     beluchtingsstokken: € 5,00 i.p.v. € 3,75;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

De gemeenteraadsbeslissing van 30 september 2010 houdende vaststelling van een retributie op de verkoop van compostvaten, compostbakken en beluchtingsstokken wordt opgeheven. De retributie voor de verkoop van compostvaten, compostbakken en beluchtingsstokken wordt als volgt vastgesteld:

 

Artikel 1

 

Er wordt een retributie gevestigd op de verkoop van compostvaten, compostbakken en beluchtingsstokken.

 

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

-          compostvat: € 20,00

-          kunststoffen compostbak: € 70,00

-          houten compostbak: € 40,00

-          beluchtingsstokken: € 5,00.

 

De retributie is verschuldigd door de aankoper op het ogenblik van het ter beschikking stellen van het compostvat, de beluchtingsstok en/of compostbak.

 

Artikel 2

 

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en volgens de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

Artikel 3

 

Dit reglement treedt in voege de 5e dag na de bekendmaking.

 

Artikel 4

 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de gouverneur van de provincie worden toegezonden.