GR20141127 Punt 1. Brandweer - openverklaring van één functie van beroepskorporaal te begeven bij bevordering

De raad

 

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid hoofdstuk II van titel I en op de artikelen 145 tot 149;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid titel VII – bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013, goedgekeurd door de gouverneur op 25 februari 2014, houdende vaststelling van het nieuwe reglement betreffende de organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;

 

Gelet op artikel 6 van het reglement betreffende de organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;

 

Overwegende dat één functie van beroepskorporaal vacant is;

 

Overwegende dat het voor de organisatie van de brandweerdienst en de goede werking van het korps aangewezen is deze functie van beroepskorporaal open te verklaren en te laten begeven bij bevordering;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Eén functie van beroepskorporaal bij de brandweerdienst van Ninove wordt open verklaard. Deze is te begeven bij bevordering.

 

Artikel 2

 

De toegangsvoorwaarden, conform het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst, tot de graad van beroepskorporaal zijn:

  1. ten minste drie jaar dienstanciënniteit in de graad van brandweerman tellen, inclusief stageperiode;
  2. een gunstig advies van de officier-dienstchef bekomen;
  3. houder zijn van het door een erkend opleidingscentrum uitgereikt brevet van korporaal;
  4. slagen voor een bevorderingsexamen, bestaande uit:

- een praktische proef om de beroepsgeschiktheid van de kandidaten te testen,

- een mondelinge proef.

 

Artikel 3

 

Aan de bevorderingsvoorwaarden moet voldaan zijn op het moment van de uiterste inschrijvingsdatum voor het bevorderingsexamen. Uiterlijk 14 kalenderdagen na de uiterste inschrijvingsdatum moet de kopie van het bedoelde brevet ingediend zijn. Kandidaten die het brevet niet binnen deze termijn indienen, mogen niet deelnemen aan het examen.

 

Elk advies van de officier-dienstchef, hetzij gunstig of ongunstig, dient gemotiveerd te zijn en aan de belanghebbende betekend te worden.

 

Artikel 4

 

Kandidaturen dienen rechtstreeks en schriftelijk aan de burgemeester gericht te worden, uiterlijk op 12 december 2014.