GR20141127 Punt 0.1 Agendapunt ingediend door raadslid Alain Triest: intrekking beslissing van de gemeenteraad van 23.10.2014 houdende openverklaring van één functie van beroepskorporaal te begeven bij aanwerving

De raad,

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2014 houdende openverklaring van één functie van beroepskorporaal, te begeven bij aanwerving;

 

Gelet op het voorstel van raadslid A. Triest;

 

Gelet op de mededeling van de Dienst Civiele Veiligheid – Afdeling Brandweer van de Federale Diensten van de gouverneur Oost-Vlaanderen en van de afdeling Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken, dat artikel 9 van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 bepaalt dat de aanwerving geschiedt in de graad van brandweerman, maar dat wanneer de dienst slechts de beroepskorporaal, bedoeld in de bijlage 1 van het koninklijk besluit van 8 november 1967 behelst, de aanwerving mag geschieden in de graad van korporaal;

 

Overwegende dat bij het brandweerkorps van Ninove meerdere beroepskrachten aanwezig zijn;

 

Overwegende dat de aanwerving in de graad van brandweerman dient te gebeuren;

 

Overwegende dat bijgevolg de functie van beroepsbrandweerkorporaal dient ingevuld te worden bij bevordering;

 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2014 in te trekken;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

De gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2014 houdende openverklaring van één functie van beroepskorporaal wordt ingetrokken.