GR20140911 punt 9: Sociale zaken - toekenning van een forfaitaire onkostenvergoeding voor de organisatie van zilverwijzersessies

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet,

 

Gelet op het besluit van 19 december 1997 van de Vlaamse regering inzake gezondheidspromotie;

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur Ninove en Logo Dender vzw voor de implementatie van het project gezonde gemeente in de werkjaren 2014 – 2015;

 

Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 26 juni 2014 waarbij beslist werd dat aan het stadsbestuur Ninove een subsidie wordt toegekend van € 9.421,50 voor de organisatie van een project in het kader van gezondheidsbevordering;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 juli 2014 waarbij de organisatie van een fit in je hoofd carrousel werd goedgekeurd;

 

Gelet op het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin;

 

Gelet op de informatienota van het stadsbestuur Ninove betreffende de rechten en de plichten van de organisatie en de vrijwilligers;

 

Overwegende dat de fit in je hoofd carrousel een waaier van activiteiten bevat en dat zilverwijzer hier deel van uitmaakt;

 

Overwegende dat zilverwijzer een methodiek is die de geestelijke gezondheid van zestigplussers wil bevorderen;

 

Overwegende dat in functie van zilverwijzer 6 lokale groepssessies worden aangeboden, waarvan de doelgroep bestaat uit actieve nog thuiswonende zestigplussers die al dan niet deel uitmaken van het verenigingsleven;

 

Overwegende dat de groepsgrootte kan variëren van 6 tot 10 deelnemers en dat deze sessies ongeveer 2 uur duren;

 

Overwegende dat de verschillende sessies van één reeks om de 1 à 2 weken plaatsvinden;

 

Overwegende dat er 2 reeksen van 6 sessies kunnen plaatsvinden, waarvan 1 in het najaar van 2014 en 1 in het voorjaar van 2015;

 

Overwegende dat er voor de deelnemers geen inschrijvingsgeld wordt gevraagd;

 

Overwegende dat er invulbladen en inspiratiegidsen kunnen verkregen worden bij Logo Dender vzw;

 

Overwegende dat het stadsbestuur voor deze sessies een lokaal kan voorzien;

 

Overwegende dat deze sessies dienen gegeven te worden door een vrijwilliger, aangezien het personeel van de dienst sociale zaken en Logo Dender vzw onvoldoende tijd hebben om alle sessies te verzorgen;

 

Overwegende dat de vrijwilliger minstens 50 jaar is, ervaring heeft in het begeleiden van groepen én de train-de-trainer Zilverwijzer heeft gevolgd, georganiseerd door VIGeZ in samenwerking met de Logo's;

 

Overwegende dat voor de vrijwilliger een forfaitaire onkostenvergoeding kan gegeven worden van  € 30,00 per sessie van 2 uur en voor 2 reeksen van 6 sessies in totaal € 360,00;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten zijn voorzien op algemene rekening 613015 beleidsitem 098500 actie 3/7/2/7;

 

Overwegende dat deze vrijwilliger verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De vrijwillige onkostenvergoeding van € 30,00 per sessie van twee uur wordt goedgekeurd voor de begeleiding van de zilverwijzers.

 

Artikel 2

 

De personeelsdienst zal instaan voor de uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding.