GR20140911 punt 8: Sociale zaken- subsidiereglement voor de organisatoren van kinderopvang van baby's en peuters in Ninove

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters;

 

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Ninove waarin de actie 3/2/1/1 werd opgenomen: een subsidiereglement voor voorschoolse kinderopvangvoorzieningen uitwerken;

 

Gelet op de omgevingsanalyse 2014-2019 van de stad Ninove waaruit blijkt dat er een groot tekort aan kinderopvang voor baby's en peuters is in Ninove;

 

Overwegende dat via een subsidiëring organisatoren van kinderopvang ondersteund worden om hun kinderopvanginitiatief verder uit te baten en dat de organisatie van nieuwe kinderopvanginitiatieven wordt gestimuleerd;

 

Overwegende dat de organisatoren de subsidie kunnen gebruiken om de kwaliteit van hun kinderopvanginitiatief te verbeteren door het aankopen van materiaal of het volgen van vormingen;

 

Overwegende dat het aangewezen is om een locatiepremie toe te kennen aan alle kinderopvanginitiatieven die op het grondgebied van Ninove gevestigd zijn en waarvan het bedrag oploopt naar gelang het aantal opgevangen kinderen;

 

Overwegende dat het aangewezen is om aan initiatieven voor gezinsopvang een anciënniteitsbonus toe te kennen die oploopt naar gelang de anciënniteit van de onthaalouder;

 

Overwegende dat de nodige kredieten werden voorzien op AR 649400 BI 094500 actie 3/2/1/1 en dat ze na budgetwijziging zullen uitbetaald worden op AR 649200 BI 094500 actie 3/2/1/1;

 

Overwegende dat het subsidiereglement in werking kan treden op 1 oktober 2014;

 

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend na wijziging;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

Het onderstaande subsidiereglement voor de organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters in Ninove wordt goedgekeurd.

 

Subsidiereglement voor de organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters in ninove

 

Deel 1 - locatiepremie

 

Hoofdstuk 1 : algemene bepalingen

 

Artikel 1 – omschrijving en definities

 

Omschrijving

 

Binnen de grenzen van het budget kan een locatiepremie toegekend worden aan initiatieven voor gezinsopvang  en groepsopvang  die in Groot-Ninove activiteiten ontwikkelen op het vlak van kinderopvang van baby's en peuters (0 tot en met 3 jaar).

 

Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, moeten de opvangactiviteiten van het initiatief zich situeren op het grondgebied van de stad Ninove en moet het initiatief zich openstellen voor de hele Ninoofse gemeenschap.

 

Definities (bron: Kind en Gezin)

 

Kinderopvang: is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment dat deze niet naar school gaan en waarvoor er betaald moet worden.

 

Initiatief voor kinderopvang: organisatie of natuurlijke persoon die opvang voor een bepaalde leeftijdsgroep aanbiedt of inricht op een welbepaalde locatie.

 

Kinderopvanglocatie: een vestigingsplaats waar kinderopvang georganiseerd wordt.

 

Organisator: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die kinderopvang organiseert.

 

Opvang voor baby's en peuters: opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar tot ze naar de kleuterschool van het basisonderwijs gaan.

 

Gezinsopvang: opvang waarbij een onthaalouder in een gezinswoning of een ruimte die daarmee te vergelijken is, opvang biedt met een capaciteit van maximaal 8 opvangplaatsen, eigen kinderen jonger dan 6 jaar meegerekend.

 

Initiatief voor gezinsopvang: een dienst waarbij een onthaalouder aangesloten is en die de opvang bij onthaalouders organiseert, coördineert en begeleidt.

 

Groepsopvang: van zodra de opvang minstens 9 kinderen tegelijk opvangt, is er sprake van groepsopvang. Dit minimum aantal sluit aan op het maximum van gezinsopvang, rekening houdend met 1 kinderbegeleid(st)er per 9 kinderen.

 

Capaciteit: het aantal vergunde kinderopvangplaatsen, namelijk het maximaal toegestane aantal tegelijk aanwezige kinderen in de kinderopvanglocatie.

 

Inkomensgerelateerde kinderopvang(plaatsen) (IKG): als de opvang werkt volgens het IKG-systeem of inkomensgerelateerde kinderopvang, wil dit zeggen dat de opvang kan worden betaald volgens het inkomen van de ouders.

Het IKG-systeem kan alleen voor kinderen die geen volledige dagen naar school gaan.

 

Artikel 2 - Het stadbestuur kan aan opvanginitiatieven voor baby's en peuters een locatiepremie toekennen.

 

Doel en bedrag van de locatiepremie

 

Het doel van de toekenning van de locatiepremie is:

•    gezins- en groepsopvang ondersteunen;

•    het aanbieden van kwalitatieve kinderopvang op het grondgebied Ninove stimuleren en aantrekkelijker maken.

 

Het stadsbestuur kan aan kinderopvanginitiatieven met minimaal een vergunning van Kind & Gezin een jaarlijkse subsidie toekennen op basis van het aantal vergunde kinderopvangplaatsen:

 

Initiatief van 3 tot en met 8 kindplaatsen: € 150,00 

Initiatief vanaf 9 kindplaatsen: € 250,00 

 

Deze subsidie kan gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

•    financiering van werkingskosten;

•    financiering van investeringen;

•    het volgen van vorming;

•    het kopen van speelgoed en pedagogisch materiaal;

•    het zetten van de noodzakelijke stappen om te beantwoorden aan de vergunningsvoorwaarden in het decreet voor kinderopvang voor baby's en peuters.

 

Hoofdstuk 2: voorwaarden betoelaging

 

Artikel 3 – Voorwaarden en rechthebbenden

 

De locatiepremie is bestemd voor deze initiatieven:

•    gezinsopvang;

•    groepsopvang.

 

Er kan slechts één locatiepremie per kinderopvanglocatie worden toegekend.

 

Om in aanmerking te komen dient de initiatiefnemer bij het college van burgemeester en schepenen een aanvraag in te dienen via de daartoe bestemde aanvraagformulieren. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de dienst sociale zaken van de stad Ninove of te downloaden via de website www.ninove.be.

 

Art. 3 § 1

Binnen de grenzen van het budget wordt een jaarlijkse locatiepremie toegekend aan initiatieven voor gezinsopvang en groepsopvang die gevestigd zijn in Groot-Ninove.

 

Art. 3 § 2

Het initiatief voor kinderopvang van baby's en peuters moet aantonen dat hij/zij:

1° In de laatste drie jaar een opleiding levensreddend handelen heeft gevolgd, gericht op de leeftijdscategorie van de kinderen die hij/zij opvangt en;

2° in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het vorig kalenderjaar minimum

6 uren vorming per kinderopvanginitiatief die rechtstreeks verband houden met de opvangactiviteit heeft gevolgd en;

3° minimum één jaar actief is als kinderopvanginitiatief op het moment van de aanvraag en;

4° beschikt over een vergunning uitgereikt door Kind en Gezin, die geldig is op het

moment van de aanvraag en;

5° nog werkzaam is op het moment van de aanvraag.

 

Art. 3 § 3

De premie wordt toegekend aan de kinderopvanginitiatieven die in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het vorig kalenderjaar een volledig jaar gewerkt hebben.

 

Bij ziekte of non-activiteit van maximum drie maanden, behoudt men het recht op het volledige bedrag.

Bij meer dan drie maanden van ziekte of non-activiteit wordt er een bedrag a rato van de gewerkte maanden toegekend.

 

Art. 3 § 4

Elke kinderopvangvoorziening die nog geen inkomensgerelateerde opvangplaatsen heeft en die een subsidie van de stad ontvangt, verbindt er zich toe om zich in te schrijven bij elke uitbreidingsronde van Kind en Gezin voor inkomensgerelateerde kinderopvang.

 

Art. 3 § 5

Indien de kinderopvangvoorziening een vennootschap of vereniging met rechtspersoonlijkheid is (vb. vzw, nv, bvba,…), moet bij de aanvraag een balans en kosten- en opbrengstenrekening worden gevoegd. Deze balans en kosten- en opbrengstenrekening dient eveneens het jaar na het ontvangen van de subsidie aan de dienst sociale zaken te worden bezorgd.

 

Hoofdstuk 3: toekenningsprocedure

 

Artikel 4 - Aanvraag tot het bekomen van de betoelaging

 

Art. 4 § 1

Kinderopvangvoorzieningen die een locatiepremie wensen aan te vragen, dienen de aanvraag jaarlijks in via het aanvraagformulier dat ze bezorgen aan de dienst sociale zaken van de stad Ninove.

De aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de website van de stad Ninove www.ninove.be en kunnen ook worden aangevraagd via de dienst sociale zaken op het stadhuis van Ninove.

Voor de aangesloten onthaalouder" kan de dienst voor onthaalouders de aanvraagformulieren invullen.

     

Art. 4 § 2

De premieaanvraag is slechts ontvankelijk indien volgende gegevens of bewijsstukken als

bijlage bij het aanvraagformulier worden toegevoegd:

 

Voor gezinsopvang en groepsopvang:

  • een kopie van de vergunning uitgereikt door Kind en Gezin, die geldig is op het moment van de aanvraag;
  • een bewijs van deelname in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het vorig kalenderjaar aan minimum 6 uren vorming per kinderopvanglocatie, die rechtstreeks verband houden met de opvangactiviteit, uitgereikt door een vormingsorganisatie. Het aantal uren van een bepaalde vorming kan slechts één keer worden meegerekend, zelfs wanneer verschillende personen van dezelfde opvangvoorziening deze vorming hebben gevolgd;
  • per kindbegeleid(st)er een bewijs van deelname aan een vorming levensreddend handelen in de voorbije 3 jaar;
  • een verklaring dat de gezinsopvang/groepsopvang minimum één jaar actief is op het moment van de aanvraag en nog werkzaam is op het moment van de aanvraag;
  • een verklaring van het aantal gewerkte maanden in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het vorig kalenderjaar.

 

Art. 4 § 3

De premieaanvraag dient uiterlijk op 31 maart van het lopende jaar te worden toegestuurd aan de stad Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, dienst sociale zaken.

Overgangsbepaling werkingsjaar 2013 – indieningsjaar 2014: de premieaanvraag dient te worden bezorgd voor 31 oktober 2014.

 

Artikel 5 – Controle

 

•    Door de aanvraag in te dienen, onderschrijft de aanvrager de bepalingen van dit reglement.

 

•    De bevoegde stedelijke diensten kunnen de aanvrager(s) verzoeken ontbrekende documenten toe te sturen en alle inlichtingen te verstrekken die zij nuttig achten voor de studie van het dossier. Wanneer er niet binnen de maand een passend antwoord volgt op een schriftelijke vraag, wordt geacht dat de aanvrager(s) afzie(t)(n) van zijn/hun aanvraag tot subsidiëring.

 

Artikel 6 – Naleving

 

De teruggave van de subsidie, verhoogd met de gerechtelijke intresten, zal gevorderd worden van degene die een valse verklaring heeft afgelegd met het oog op het genieten van de subsidie.

Eveneens zal de subsidie, verhoogd met de gerechtelijke intresten, teruggevorderd worden:

•    wanneer ze niet aangewend wordt voor het doel waarvoor ze werd toegekend,

•    of indien de aanvrager(s) de voorziene clausules niet naleven, vermeld in het contract tussen de aanvrager(s) en het stadsbestuur.

Het college van burgemeester en schepenen ziet in bovengenoemde gevallen af van verdere uitkering van de premie.

 

Hoofdstuk 4: slotbepalingen

 

Artikel 7 – Uitvoering

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit subsidiereglement, alsook met de toekenning van de subsidies.

 

Artikel 8 - Inwerkingtreding reglement

 

Dit reglement treedt in werking op 01/10/2014.

Deze premie zal voor de eerste maal uitbetaald worden in 2014 voor het werkingsjaar 2013.?

 

Deel 2: anciënniteitsbonus voor initiatieven voor gezinsopvang

 

Hoofdstuk 1 : algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Anciënniteitsbonus

 

Omschrijving

 

Binnen de perken van het begrotingskrediet kent het college van burgemeester en schepenen een premie toe aan initiatieven voor gezinsopvang, die een bepaald aantal jaren actief zijn als onthaalouder.

 

Artikel 2 - Het stadbestuur kan aan initiatieven voor gezinsopvang een anciënniteitspremie toekennen

 

Doel en bedrag van de anciënniteitspremie

 

Het doel van de toekenning van de anciënniteitsbonus is:

1. de gezinsopvang te ondersteunen;

2. de werkvoorwaarden van de onthaalouders te verbeteren, gezien hun beperkt sociaal statuut en het feit dat ze alleen werken;

3. het aanbieden van kinderopvang op grondgebied Ninove te stimuleren en aantrekkelijker te maken.

 

Afhankelijk van het aantal actieve jaren die de onthaalouders gepresteerd hebben, wordt hen jaarlijks een bonus toegekend.

 

Voor 1 tot en met 5 jaar anciënniteit een bonus van € 100.

Voor 6 tot en met 10 jaar anciënniteit een bonus van € 150.

Voor 11 tot en met 15 jaar anciënniteit een bonus van € 200.

Voor 16 tot en met 20 jaar anciënniteit een bonus van € 250.

Vanaf 21 jaar anciënniteit een bonus van € 300.

 

Hoofdstuk 2: voorwaarden betoelaging

 

Artikel 3 – Voorwaarden en rechthebbenden

 

Art. 3 § 1

De anciënniteitsbonus is bestemd voor de initiatieven voor gezinsopvang, die een bepaald aantal jaren als onthaalouder actief zijn.

 

Art. 3 § 2

De anciënniteitsbonus kan enkel toegekend worden aan onthaalouders die in aanmerking komen voor de locatiepremie en voldoen aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de locatiepremie.

 

Art. 3 § 3

Het aantal jaren anciënniteit wordt berekend vanaf het moment dat de onthaalouder effectief start met de opvangactiviteiten.

Bij ziekte of non-activiteit van maximum drie maanden per kalenderjaar, behoudt de

onthaalouder het recht op het volledig bedrag.

Bij meer dan drie maanden van ziekte of non-activiteit wordt bij de berekening van het aantal

dienstjaren het aantal maanden van ziekte of non-activiteit in mindering gebracht.

 

Art. 3 § 4

De premieaanvraag dient uiterlijk op 31 maart van het lopende jaar te worden toegestuurd aan de stad Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, dienst sociale zaken.

Overgangsbepaling werkjaar 2013 – indieningsjaar 2014: de premieaanvraag dient te worden bezorgd voor 31 oktober 2014.

 

Hoofdstuk 3: toekenningsprocedure

 

Artikel 4 - Uitbetaling van de bonus

 

Het initiatief voor gezinsopvang moet bewijsstukken kunnen voorleggen van de startdatum van de kinderopvangactiviteiten. De bonus wordt uitbetaald in het jaar volgend op het jaar waarin de vereiste anciënniteit behaald werd en dit op basis van één van de bewijsstukken, overgemaakt aan de dienst sociale zaken ten laatste op 31 maart van het betreffende jaar vóór de vermelde uitbetalingsdatum.

 

Artikel 5 – Controle

 

•    Door de aanvraag in te dienen, onderschrijft de aanvrager de bepalingen van dit reglement.

 

•    De bevoegde stedelijke diensten kunnen de aanvrager(s) verzoeken ontbrekende documenten toe te sturen en alle inlichtingen te verstrekken die zij nuttig achten voor de studie van het dossier. Wanneer er niet binnen de maand een passend antwoord volgt op een schriftelijke vraag, wordt geacht dat de aanvrager(s) afzie(t)(n) van zijn/hun aanvraag tot subsidiëring.

 

Artikel 6 – Naleving

 

De teruggave van de subsidie, verhoogd met de gerechtelijke intresten, zal gevorderd worden van degene die een valse verklaring heeft afgelegd met het oog op het genieten van de subsidie.

Eveneens zal de subsidie, verhoogd met de gerechtelijke intresten, teruggevorderd worden:

•    wanneer ze niet aangewend wordt voor het doel waarvoor ze werd toegekend,

•    of indien de aanvrager(s) de voorziene clausules niet naleven, vermeld in het contract tussen de aanvrager(s) en het stadsbestuur.

Het college van burgemeester en schepenen ziet in bovengenoemde gevallen af van verdere uitkering van de premie.

 

Hoofdstuk 4: slotbepalingen

 

Artikel 7 – Uitvoering

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit subsidiereglement, alsook met de toekenning van de subsidies.

 

Artikel 8 - Inwerkingtreding reglement

Dit reglement treedt in werking op 01/10/2014.

Deze premie zal voor de eerste maal uitbetaald worden in 2014 voor het werkingsjaar 2013.