GR20140911 punt 7: Onderwijs - nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48 - goedkeuring projectspecifieke aanvullingen in individueel DBFM-contract na fase voorontwerp

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2006);

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2010 waarbij de deelname aan het DBFM-programma "Inhaalbeweging Schoolinfrastructuur", zoals bepaald in het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, werd bevestigd, waarbij beslist werd om hiertoe een beroep te doen op de Vlaamse Regering, die als opdrachtencentrale is opgetreden voor de selectie van een private partner in de DBFM-vennootschap en het belasten van de DBFM-vennootschap met de uitvoering van het DBFM-programma en waarbij beslist werd om in navolging van artikel 3 van het voormelde decreet van 7 juli 2006 een voorcontract af te sluiten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48, op voorwaarde dat er een wettelijke basis is voor de vestiging van het hypothecair mandaat;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 februari 2011 waarbij het addendum nr. 1 van het voorcontract werd afgesloten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2012 waarbij het addendum nr. 2 van het voorcontract werd afgesloten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48;

 

Gelet op het collegebesluit van 4 september 2012 waarin de voorstudiefase werd goedgekeurd onder voorbehoud van de gestelde opmerkingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012 waarbij principieel akkoord werd gegaan om een deel van de omgevingswerken buiten het zakelijk recht en het 30-jarig onderhoud van het DBFM-contract te plaatsen en om de kosten en de erelonen hieraan verbonden "up-front" te betalen;

 

Gelet op het collegebesluit van 2 april 2013 waarbij het voorontwerpdossier ter kennisneming werd goedgekeurd onder voorbehoud van de gestelde opmerkingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 september 2013 waarin het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012 werd ingetrokken en het voorontwerpdossier en het iDBFm-contract werden goedgekeurd, met inbegrip van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) en de eenmalige vergoeding bij terbeschikkingstelling, beiden berekend op basis van het voorontwerpdossier;

 

Gelet op de brief van AG Real Estate van 22 augustus 2014, waarin gevraagd wordt om het split-document van het individueel DBFM-contract (iDBFM-contract), waarin de projectspecifieke aanvullingen op het iDBFM-contract na fase voorontwerp opgenomen zijn, goed te keuren;

 

Gelet op de inhoud van het split-document iDBFM-contract:

 

Splitdocument iDBFM-contract met projectspecifieke aanvullingen na fase voorontwerp

Bijlage 3 : Schema bouwgrond / bouwplaats

Bijlage 8 : Werken uit te voeren door Inrichtende Macht en Stappenplan

 

Overwegende dat het aanbestedingsdossier van het bouwproject op korte termijn zal gepubliceerd worden door de DBFM-vennootschap Scholen van Morgen en dat daarom de projectspecifieke aanvullingen in het individueel DBFM-contract opgelijst en ter goedkeuring aan het schoolbestuur voorgelegd worden;

 

Overwegende dat deze projectspecifieke aanvullingen ook zullen opgenomen worden in het definitief individueel DBFM-contract;

 

Overwegende dat het split-document iDBFM-contract alle wijzigingen bevat ten opzichte van het standaard contract voor het bouwproject;

 

Overwegende dat voorliggend split-document iDBFM-contract met bijlage 3 en bijlage 8 geen aanleiding geeft tot opmerkingen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het split-document iDBFM met bijlage 3 Schema bouwplaats/bouwgrond en bijlage 8 Werken uit te voeren door het schoolbestuur en Stappenplan, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Deze beslissing zal meegedeeld worden aan AG Real Estate CO-Production in Development en de brief van AG Real Estate van 22 augustus 2014 zal voor akkoord ondertekend terugbezorgd worden.