GR20140911 punt 23: Mobiliteit - Denderwindeke - verkeersreglement voor de inrichting van de nieuwe verkaveling Lietersberg met aansluiting Linkebeek en aansluiting Rozelaarstraat - stadswegen

De Raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat het aangewezen is de nodige verkeerssignalisatie te voorzien voor de nieuwe verkaveling Lietersberg gelegen tussen de Rozelaarstraat en  Linkebeek te Denderwindeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 mei 2014 waarbij de volledige verkaveling de straatnaam Lietersberg heeft gekregen;

 

Overwegende dat het aangewezen zou zijn vrachtwagens uit deze verkaveling te weren gezien deze zorgen voor overlast;

 

Overwegende dat het middelste gedeelte van deze verkaveling werd ingericht als woonerf;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

In de nieuwe verkaveling (straatnaam = Lietersberg) tussen de Rozelaarstraat en Linkebeek te Denderwindeke wordt een zonaal toegangsverbod ingesteld voor voertuigen van meer dan 3,5 ton "uitgezonderd laden en lossen".

 

Het begin en het einde van de zone worden aangeduid d.m.v. borden C21 met zonale geldigheid en opschrift "uitgezonderd laden en lossen". De borden worden geplaatst:

  • In Lietersberg ter hoogte van het kruispunt met de Rozelaarstraat
  • In Lietersberg ter hoogte van het kruispunt met de Linkebeek

 

Artikel 2

 

In de nieuwe verkaveling (straatnaam = Lietersberg) gelegen tussen de Rozelaarstraat en de Linkebeekstraat wordt een zonale snelheidsbeperking van 30 km/uur ingevoerd met uitzondering van het middelste gedeelte van de verkaveling dewelke ingericht wordt als woonerf.

 

Het begin van de zone wordt aangeduid d.m.v. borden F4a en het einde van de zone d.m.v. borden F4b. De borden worden geplaatst:

  • In Lietersberg ter hoogte van het kruispunt met de Rozelaarstraat
  • In Lietersberg ter hoogte van het kruispunt met de Linkebeek

 

Artikel 3

 

In de nieuwe verkaveling (straatnaam = Lietersberg), gelegen tussen de Rozelaarstraat en de Linkebeekstraat, wordt het middelste gedeelte van de verkaveling ingericht als woonerf.

 

Het begin van het woonerf wordt aangeduid d.m.v. borden F12a en het einde van het woonerf d.m.v. borden F12b. De borden worden geplaatst:

In Lietersberg ter hoogte van de kruispunten met Lietersberg