GR20140911 punt 21: Openbare werken - afkoppelen inlaten Pollarebaan en riolering Pollarestraat met aanleg van fietspaden - project NIV - goedkeuring koopovereenkomsten, terreinbeschrijvingen, pachtvergoedingen en vestiging van erfdienstbaarheden

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2008 waarbij de samengevoegde opdracht voor de opmaak van het ontwerp en de uitvoering van de veiligheidscoördinatie ontwerp- en verwezenlijking voor de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat te Ninove, geraamd op € 1.615.350, btw inclusief, en de aanleg van voetpaden en fietspaden en het oplossen van de wateroverlastproblemen door de afkoppeling van grachten langs de Pollarebaan te Pollare, geraamd op € 485.089, btw inclusief, werden goedgekeurd;

 

Gelet op de collegebeslissing van 2 oktober 2008 waarbij de opdracht voor het uitwerken van een ontwerp voor de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat te Ninove en het oplossen van wateroverlastproblemen en het aanleggen van voetpaden en fietspaden langs de Pollarebaan te Ninove en Pollare werd gegund aan het ingenieursbureau D'Hauwer-Van Der Schueren uit Meerbeke;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2011 waarbij de overnameovereenkomst tussen de stad Ninove en de NV Aquafin in opdracht van de Watergroep (in het kader van RioP) en het ingenieursbureau Goegebeur-D'Hauwer voor de wegen- en rioleringswerken in de Pollarebaan en de Pollarestraat te Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2013 waarbij het addendum EOV/NIV 3005 om de werken in het kader van de erosiebestrijdingswerken langs de Pollarebaan verder in naam en voor rekening van de stad Ninove te laten uitvoeren in plaats van door de NV Aquafin, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat een aantal grondinnemingen moeten gerealiseerd worden om afkoppelingen van een aantal inlaten van hoger gelegen grachten aan de zuidkant van de Pollarebaan te kunnen realiseren omdat zich in het verleden meerdere malen wateroverlastproblemen voordeden als gevolg van de afstroom van het regenwater van de hoger gelegen akkers;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij de ontwerpteksten van koopovereenkomsten, de vestiging van erfdienstbaarheden, de terreinbeschrijvingen en de afstand van pacht voor de in de tabel van de grondinnemingen opgenomen percelen werden goedgekeurd evenals de raming van de kostprijs van de grondinnemingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 waarbij het onteigeningsplan- en de onteigeningstabel van de wegen- en rioleringswerken in de Pollarebaan en de Pollarestraat definitief werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 waarbij de dienstverleningsovereenkomst met de NV Aquafin voor het voeren van de onderhandelingen voor de grondverwervingen en/of de zakelijke rechten te vestigen om het project te realiseren, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de brief van Aquafin van 13 juni 2014 met als bijlage de volgende door de eigenaars en gebruikers ondertekende overeenkomsten:

 

-koopovereenkomst en vestiging erfdienstbaarheid RWA voor de vennootschap Patriboistel, vertegenwoordigd door mevrouw Boistel-Colle, Berkenbosdreef 6 te 9830 Sint-Martens-Latem voor een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 500,80 m² te nemen in het perceel gelegen te Pollare en kadastraal gekend als 8e afdeling, sectie A, nr. 673 D mits de prijs van € 1558,74. De erfdienstbaarheid zal gevestigd worden op een breedte van maximum 9,8 meter en over een lengte van 159,5 meter mits een vergoeding van € 1.746,18

-koopovereenkomst van ondergrondse inneming voor mevrouw Jeanne De Cooman, Pollarebaan 94 te 9401 Pollare, over een lengte van ongeveer 47 meter en met een breedte van 3 meter, hetzij een benaderende oppervlakte van 141,10 m² te nemen in het perceel gelegen te Ninove, kadastraal bekend als 8e afdeling, sectie A, nr. 744 V mits een prijs van € 21.323,70

-koopovereenkomst en vestiging erfdienstbaarheid RWA voor OCMW Ninove, Burchtstraat 50 te 9400 Ninove voor een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 569,67 m² te nemen in het perceel gelegen te Ninove, en kadastraal gekend als sectie A nr. 715 mits een prijs van € 1.773,10. De erfdienstbaarheid zal gevestigd worden op een breedte van 5 meter over een lengte van 153,6 meter mits de vergoeding van € 1.525,84

-verklaring van afstand van pacht voor de heer Wouter Cosyns, Neuringen 166 a te 9400 Denderwindeke voor het perceel kadastraal gekend onder 8e afdeling, sectie A nr. 715 eigendom van het OCMW Ninove mits een vergoeding van € 472,82

- verklaring van afstand van pacht voor de heer Herman De Jonghe, Nekkersput 31 te 9401 Pollare voor het perceel kadastraal gekend onder de 8e afdeling, sectie A nr. 673 D eigendom van de Vennootschap Patriboistel mits een vergoeding van € 415,66

-terreinbeschrijving van de percelen sectie A 673 D van de vennootschap Patriboistel

-terreinbeschrijving van de percelen sectie A 665 van de heer en mevrouw Cosyns-De Bruyn

-terreinbeschrijving van het perceel sectie A 715 van OCMW Ninove

-terreinbeschrijving van het perceel sectie A 744 X van mevrouw Jeanne De Cooman en kinderen

-terreinbeschrijving van het perceel sectie A 744 V van mevrouw Jeanne De Cooman;

 

Overwegende dat in totaal € 1.773,10 voor het afsluiten van de koopovereenkomsten zal uitbetaald worden;

 

Overwegende dat in totaal € 1.525,84 als vergoeding voor de vestiging van erfdienstbaarheden zal uitbetaald worden;

 

Overwegende dat in totaal € 21.323,70 als vergoeding voor de koopovereenkomst van ondergrondse inneming zal uitbetaald worden;

 

Overwegende dat in totaal € 888,48 als vergoeding voor de uitbetaling van de afstand van pacht zal uitbetaald worden;

 

Overwegende dat voor de financiering van deze uitgaven in het budget van de meerjarenplanning 2014-2019, voor het jaar 2014 onder investeringsenveloppe WAT2014/01, actie 4/3/3/2, BI 034100, AR 222007, AR 644001, AR 644002 en 644003  een bedrag van € 40.000 werd ingeschreven;

 

Overwegende dat voornoemde uitgaven op diverse aanrekeningen zullen worden uitgevoerd;

 

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De koopovereenkomsten en vestiging van erfdienstbaarheid RWA, de koopovereenkomst van ondergrondse inneming, de verklaringen van afstand van pacht en de terreinbeschrijvingen worden goedgekeurd als volgt:

 

-koopovereenkomst en vestiging erfdienstbaarheid RWA voor de vennootschap Patriboistel, vertegenwoordigd door mevrouw Boistel-Colle, Berkenbosdreef 6 te 9830 Sint-Martens-Latem voor een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 500,80 m² te nemen in het perceel gelegen te Pollare en kadastraal gekend als 8e afdeling, sectie A, nr. 673 D mits de prijs van € 1558,74. De erfdienstbaarheid zal gevestigd worden op een breedte van maximum 9,8 meter en over een lengte van 159,5 meter mits een vergoeding van € 1.746,18

-koopovereenkomst van ondergrondse inneming voor mevrouw Jeanne De Cooman, Pollarebaan 94 te 9401 Pollare, over een lengte van ongeveer 47 meter en met een breedte van 3 meter, hetzij een benaderende oppervlakte van 141,10 m² te nemen in het perceel gelegen te Ninove, kadastraal bekend als 8e afdeling, sectie A, nr. 744 V mits een prijs van € 21.323,70

-koopovereenkomst en vestiging erfdienstbaarheid RWA voor OCMW Ninove, Burchtstraat 50 te 9400 Ninove voor een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 569,67 m² te nemen in het perceel gelegen te Ninove, en kadastraal gekend als sectie A nr. 715 mits een prijs van € 1.773,10. De erfdienstbaarheid zal gevestigd worden op een breedte van 5 meter over een lengte van 153,6 meter mits de vergoeding van € 1.525,84

-verklaring van afstand van pacht voor de heer Wouter Cosyns, Neuringen 166 a te 9400 Denderwindeke voor het perceel kadastraal gekend onder 8e afdeling, sectie A nr. 715 eigendom van het OCMW Ninove mits een vergoeding van € 472,82

- verklaring van afstand van pacht voor de heer Herman De Jonghe, Nekkersput 31 te 9401 Pollare voor het perceel kadastraal gekend onder de 8e afdeling, sectie A nr. 673 D eigendom van de Vennootschap Patriboistel mits een vergoeding van € 415,66

-terreinbeschrijving van de percelen sectie A 673 D van de vennootschap Patriboistel

-terreinbeschrijving van de percelen sectie A 665 van de heer en mevrouw Cosyns-De Bruyn

-terreinbeschrijving van het perceel sectie A 715 van OCMW Ninove

-terreinbeschrijving van het perceel sectie A 744 X van mevrouw Jeanne De Cooman en kinderen

-terreinbeschrijving van het perceel sectie A 744 V van mevrouw Jeanne De Cooman.

 

Artikel 2

 

Alle goedgekeurde documenten worden samen met deze beslissing opgestuurd naar Aquafin en naar het notariskantoor Edgard Van Oudenhove-Soutaer uit Haaltert voor het opstellen van de definitieve akten.