GR20140911 punt 20: Openbare werken - samenwerkingsovereenkomst betreffende de bouw van een nieuwe brugverbinding over de Dender te Ninove ter hoogte van de site Jacobs en de Fabrieksstraat - goedkeuring

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2011 houdende goedkeuring voor de opmaak van een masterplan voor de ontwikkeling van de OCMW-site en het aangrenzende deel aan de overkant van de Dender tussen het Paul De Montplein en de Fabriekstraat, zijnde de Paraphane-site;

 

Gelet op het besluit van de minister van 19 oktober 2012 houdende de goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'kleinstedelijk gebied Ninove';

 

Overwegende dat door de ontwikkeling van voornoemde sites de huidige brug tussen de verschillende deelgebieden niet voldoet om de verkeersvolumes te verwerken;

 

Overwegende dat nv Waterwegen en Zeekanaal de site Jacobs heeft aangekocht omdat deze locatie de mogelijkheid biedt een verbindingsbrug aan te leggen tussen de Mallaardstraat en de Fabriekstraat;

 

Overwegende dat nv Waterwegen en Zeekanaal een samenwerkingsovereenkomst heeft opgemaakt betreffende de bouw van deze nieuwe brugverbinding waarbij de stad Ninove als betrokken partij de voorwaarden dient goed te keuren waarbinnen de omschreven opdracht zal uitgevoerd worden;

 

Overwegende dat de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst de rechten en plichten van de betrokken partijen vastlegt en deze er zich toe verbinden tot:

 

- het bouwen van een nieuwe brugverbinding ter hoogte van de Fabriekstraat

- het voorzien van aansluiting ervan op de bestaande infrastructuur

- het bepalen van de gunningswijze van de samengevoegde opdracht uit hoofde van artikel 38 van de wet van 25 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten

- en het aanduiden van de partij die in deze als aanbestedende overheid optreedt;

 

Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling 4/10: herontwikkeling OCMW-site;

 

Overwegende dat voldoende kredieten ten bedrage van 450.000 euro werden voorzien in het investeringsbudget 2014 onder enveloppe PBD2014/003, subproject 001, AR 220007, BI 61000, AP 4/10/1/7, en dit bij begrotingswijziging op de juiste AR zal worden voorzien;

 

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

De samenwerkingsovereenkomst met nv Waterwegen en Zeekanaal met betrekking tot de bouw van een nieuwe verbindingsbrug over de Dender te Ninove ter hoogte van de site Jacobs en de Fabriekstraat wordt goedgekeurd.