GR20140911 punt 17: Ruimtelijke ordening - L/2014/1 Negatief attest - uitbreiden bedrijf - Brakelsesteenweg 607, 9400 Voorde

De raad

 

Planologisch attest

 

Waarvoor dient dit attest?

Een planologisch attest vermeldt of een bedrijf kan behouden worden op de plaats waar het gevestigd is, en wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn op het vlak van ruimtelijke ordening.  Het vermeldt ook of daarvoor de plannen met de stedenbouwkundige voorschriften gewijzigd zullen worden. 

Als het attest vermeldt dat de plannen gewijzigd zullen worden, dan moet de overheid die het attest heeft afgegeven daar binnen het jaar na de afgifte van het attest een voorontwerp voor opmaken.

Op grond van een planologisch attest dat vermeldt dat de plannen gewijzigd zullen worden, kan het bedrijf onder bepaalde voorwaarden al een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning krijgen die afwijkt van de bestaande stedenbouwkundige voorschriften.  Zo'n vergunning moet binnen het jaar na de afgifte van het attest worden aangevraagd. 

Opgelet: het planologisch attest is zelf geen vergunning!

Meer informatie vindt u op www.ruimtelijkeordening.be .

 

Gegevens van de aanvrager

 

voor- en achternaam

André Beké

naam bedrijf

Vloeren Beké nv

KBO-nummer

0442.854.389

straat en nummer

Brakelsesteenweg 607

9400 Voorde

 

Gegevens van het goed waarop dit attest betrekking heeft

 

straat en nummer

Brakelsesteenweg(Voo) 607

9400 Voorde (Ninove)

kadastrale perceelnummers

NINOVE 10 AFD/VOORDE/, sectie A, nr(s) 0248K, 0248N

 

Openbaar onderzoek

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft over de aanvraag een openbaar onderzoek gehouden van 5/05/2014 tot 4/06/2014. Er werden 0 bezwaren ingediend.

 

 

Adviezen

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies ingewonnen van de onderstaande instellingen en administraties. De adviezen vindt u integraal terug hieronder.

 

1. Naam Leefmilieu

    Datum adviesaanvraag : 11/04/2014

    Datum advies : 11/06/2014

    Aard advies : Ongunstig

 

BESPREKING:

Melding volgens de milieuwetgeving Vlarem I:

-       17/10/2002 (aktename op 07/11/2002: toonzaal van tegels)

-       25/03/2013 (aktename op 16/04/2013: toon en opslag van tegels)

o    Gemelde rubrieken

§  17.3.3.1.b: opslag van 500 kg cement

§  17.3.6.1.b: opslag van 10.000 liter mazout

§  30.7.1.b: machines voor het bewerken van marmer, natuur- of kunststeen: 20kW

Het bedrijf wenst met het planologisch attest uit te breiden met een nieuw bedrijfsgebouw en uitbreiding van de betonverharding achter het gebouw voor de aanleg van een parking. De stad beschikt over een bouwverordening inzake het aanbrengen van beplantingen om loodsen, stallen, handelsvestigingen, ambachtelijke bedrijven en nijverheidsgebouwen in te kleden in de leefomgeving. Volgens artikel 1 moet een beplantingsplan gevoegd worden bij de bouwaanvraag voor het bouwen, verbouwen, herbouwen en uitbreiden van onder andere loodsen. Het beplantingsplan moet de groenverfraaiing van de parking bevatten en de niet-bebouwde zones van de percelen waarop de activiteit zich bevindt. Tevens moet het beplantingsplan bij loodsen die niet gelegen zijn in een industriegebied of ambachtelijke zone een groenscherm bevatten ter afzoming van de percelen waarop de activiteit zich bevindt. De percelen liggen binnen de relictzone "Zijbeken van de Dender en gebied Nederhasselt, Steenhuize – Wijnhuize." Het is van belang dat deze uitbreiding ingekleed is in het landschap. De groenbuffer moet derhalve bestaan uit streekeigen groen, bij voorkeur autochtone groenelementen. Er wordt een groenscherm van 5 meter voorzien achteraan de uitbreiding. Tevens wordt een groenscherm voorzien aan de linker- en rechterzijde. Dit groenscherm aan de linker- en rechterzijde wordt voorzien op de aanpalende percelen. Deze zijn in eigendom van familieleden van het bedrijf. Momenteel bevindt de bestaande verharding zich tot in de perceelgrens. Ook op het perceel van de linkerbuur bevindt de verharding zich tot aan de perceelgrens. Er bevindt zich op de scheiding een haag. Volgens het bijgevoegde plan zou op het perceel 248H (linkerbuur) een groenscherm van 3,66 meter breed worden voorzien. Dit betekent dat de woning aan de linkerzijde niet meer toegankelijk is. Dit is een niet-realistisch voorstel, voornamelijk omdat de garage zijn poort heeft naar de perceelsgrens toe. Volgens het bouwplan bevindt er zich slechts 3 meter tussen de perceelsgrens en de woning. Aan de rechterzijde wordt een groenscherm van 5 meter voorzien op perceelnr. 0248M. De woning die op dit perceel staat bevindt zich op 4 meter van de perceelsgrens volgens het bouwplan van de woning. Een groenscherm van 5 meter is hier ook niet realistisch. In de scheidingslijn bevindt zich een haag.

Ter hoogte van de nieuwbouw moet de bouwverordening inzake beplanting gerespecteerd worden. Er wordt bij voorkeur een groenscherm voorzien op eigen terrein. Het voorstel dat voorligt voldoet niet. Indien in het nieuw te bouwen bedrijfsgebouw bijkomende meldings- of milieuvergunningsplichtige activiteiten plaats vinden moeten deze gemeld of vergund worden volgens Vlarem, bv. het stallen van meer dan 3 voertuigen andere dan personenwagens.

BESLUIT

Gelet op de bouwverordening van de stad inzake het aanbrengen van beplantingen om loodsen, stallen, handelsvestigingen, ambachtelijke bedrijven en nijverheidsgebouwen in te kleden in de leefomgeving; Overwegende dat  het beplantingsplan bij loodsen die niet gelegen zijn in een industriegebied of ambachtelijke zone een groenscherm bevatten ter afzoming van de percelen waarop de activiteit zich bevindt; Overwegende dat dit groenscherm moet aangebracht worden op eigen terrein; Overwegende dat in de aanvraag voor het planologisch attest het groenscherm wordt voorzien op aanpalende percelen; Overwegende dat de plannen gevoegd bij de aanvraag niet overeen komen met de werkelijke toestand; de woning aan de rechterzijde bevindt zich dichter bij de perceelsgrens; Overwegende dat het voorgestelde groenscherm niet realiseerbaar is gezien woningen en opritten binnen de zone van het groenscherm liggen;

wordt ongunstig geadviseerd.

 

2. Naam Openbare Werken

    Datum adviesaanvraag : 11/04/2014

    Datum advies : 11/06/2014

    Aard advies : Gunstig

 

Voorliggende planologische aanvraag werd door ons nagekeken op volgende punten :

1. Rooilijnplan

Informatie omtrent een eventueel rooilijnplan is op te vragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer, gezien de Brakelsesteenweg een gewestweg is.

2. Riolering openbaar domein

Uit onze beschikbare inventarisatieplannen blijkt dat er geen riolering ligt ter hoogte van het perceel. Er is een stelsel van open en deels overwelfde grachten waar dient op aangesloten te worden. Er dient rekening gehouden te worden met de ondiepe ligging van de overwelfde grachten.

Deze overwelfde grachten zijn niet aangesloten op een collector. Het plaatsen van een septische put is bijgevolg verplicht.

3. Riolering privé domein

De aansluiting van de riolering dient te gebeuren volgens het wettelijk gescheiden stelsel.

Een septische put is verplicht gezien de riolering is aangesloten op een collector. De afkoppeling van hemelwater dient voorzien te worden conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. De riolering dient aangelegd te worden volgens het gescheiden stelsel, conform de wettelijke voorwaarden volgens het ministerieel besluit inzake de keuringen binneninstallatie en privéwaterafvoer. Vanaf 1 juli 2011 is volgens artikel 12 van het algemeen waterverkoopreglement een keuring van de privéwaterafvoer in een aantal gevallen verplicht. De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht vóór de eerste ingebruikname, bij belangrijke wijzigingen, na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant of bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem. Onder 'belangrijke wijzigingen' wordt verstaan: alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen.

Bij de keuring wordt op het privédomein nagekeken of de scheiding van afval- en regenwater conform is met de wettelijke en technische voorschriften tot op het niveau van de rooilijn. De architect van de bouwheer draagt verantwoordelijkheid inzake de verplichting om de scheiding van afval- en regenwater conform met de wettelijke en technische voorschriften te voorzien tot op het niveau van de rooilijn.

4. Wateroverlast

Volgens de kaart "overstromingsgevoelige gebieden" van het AGIV ligt het perceel deels in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

5. Aansluiting privé / openbaar domein

In de zone tussen de ingerichte weg en de rooilijn mag maximum een hellingsgraad van 3% gerealiseerd worden (afhellend naar de straat). De bouwheer dient hiermee rekening te houden bij het aansluiten van zijn privé-domein op het openbaar domein (rekening houdend met de correcte rooilijn).

Besluit : Gunstig advies

 

3. Naam Stedelijke Brandweer

    Datum adviesaanvraag :

    Datum advies :

    Aard advies : voorwaardelijk gunstig

 

Opmerkingen

Er moet gevolg gegeven worden aan onderstaande opmerkingen. Deze werden ook al reeds opgenomen in het verslag L/2013/3 dd. 28 november 2013:

Het gebouw moet een volledig apart compartiment vormen en er moet een privatieve brandweg rond het gebouw worden aangelegd met onderhavige karakteristieken:

- minimale vrije breedte : 4 m;

- minimale draaistraal : 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant op voorwaarde dat er geen obstakels zijn binnen een afstand van 1 m van de binnen- of buitenkant ter hoogte van de bocht;

- minimale vrije hoogte : 4 m;

- maximale helling : 6 %;

- draagvermogen : derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13 t er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen, met de mogelijkheid tegelijkertijd 3 autovoertuigen van 15 t te dragen (vooral belangrijk voor bv. bovenste platen van ondergrondse reservoirs of parkings).

Het uitgebrachte advies is niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en bepalingen die van toepassing kunnen zijn. Tevens is het uitsluitend opgesteld in functie van de meegedeelde inlichtingen met betrekking tot de bestaande toestand. Bij eventuele wijzigingen, van welke aard ook, dient de brandweer telkens opnieuw geraadpleegd. De brandweer dient geraadpleegd te worden voor een plaatsbezoek alvorens een nieuw- of vernieuwbouw in gebruik te nemen

 

4. Naam Onroerend Erfgoed

    Datum adviesaanvraag : 11/04/2014

    Datum advies : 18/04/2014

    Aard advies : Gunstig

 

Heeft geen bezwaar voor dit project.

 

5. Naam : Agentschap wegen en verkeer

    Datum adviesaanvraag : 11/04/2014

    Datum advies : 12/05/2014

    Aard advies : voorwaardelijke gunstig

 

De vergunning kan verleend worden onder de hiernavolgende bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden (als bijlage):

BIJZONDERE VOORWAARDEN

1. Peil van de dorpels dient hoger gesitueerd te zijn dan dat van de kruin van de weg.

2. Diepte van de zone van achteruitbouw : 8,00m .

3. Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg:

a) de grens van het openbaar domein ligt op 7,50m .

b) de rooilijn nr. / volgens plan nr. B/1920 K.B. 20/06/1946 ligt op 13,00m.

c) de bouwlijn ligt op minimum 21,00m.

BESLUIT:

Er wordt een VOORWAARDELIJK GUNSTIG advies verleend op basis van volgende rechtsgrond(en):

- KB inzake Wegen-erfdienstbaarheid 'non aedificandi' (=zone achteruitbouw) v. 20/8/1934

Er dient een structurele afscheiding geplaatst te worden ter hoogte van de bezoekersparking zodat deze geen rechtstreekse toegang tot de gewestweg hebben.

 

6. Naam :Departement Landbouw en Visserij (Merelbeke)

    Datum adviesaanvraag : 11/04/2014

    Datum advies : 3/06/2014

    Aard advies : Ongunstig

 

Referentie advies 2014_033669. De motivatie luidt als volgt:

Uw adviesvraag betreffende het planologisch attest "Uitbreiden van het bedrijf Vloeren Beké NV" te Ninove werd vanuit landbouwkundig standpunt onderzocht en er wordt een ongunstig advies verstrekt om de volgende redenen:

De aanvraag heeft geen betrekking op professionele agrarische of para-agrarische activiteiten en is gelegen in een woonlint (deels woongebied met landelijk karakter en deels in agrarisch gebied). Het planologisch attest betreft de uitbreiding van een bestaand bedrijf. Op 7/01/2014 had de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling reeds een ongunstig advies gegeven voor het eerste ontwerp planologisch attest omwille van volgende redenen:

"Het bedrijf werd oorspronkelijk in 1970 opgestart als eenmanszaak in klein- en groothandel in vloeren en het plaatsen van vloeren. In 1976 verhuisde het bedrijf naar de Gentsesteenweg 45 te Lierde (vroegere bedrijf). In 2002 verhuisde de zaak naar de huidige zetel (Brakelsesteenweg 607 te Ninove – huidige bedrijf). Het huidige bedrijf wordt nog als opslagplaats gebruikt waar ook deels tegels op maat kunnen gezaagd worden. Het vroegere bedrijf wordt nog als opslagplaats gebruikt. Het bedrijf stelt momenteel 5 VTE vast tewerk. Na uitbreiding is het de bedoeling om 1 à 2 extra VTE in dienst te nemen. Het bedrijf realiseert een gestage groei. Door middel van het planologisch attest wenst men de interne organisatie te verbeteren: men wenst de opslagruimte in Lierde te verplaatsen en onder te brengen op het huidige bedrijf. Hierdoor is een uitbreiding naar de achterzijde met een bijkomende opslagruimte, atelier, circulatieruimte en parkeervoorzieningen noodzakelijk. De uitbreiding wordt echter voorzien in agrarisch gebied. De bijkomende gebouwen en verhardingen snijden bovendien dieper in het agrarisch gebied dan de zone voor tuinen van de woningen gelegen links en rechts van het bedrijf. Het achterliggend agrarisch gebied betreft zeer open agrarisch gebied dat bijna volledig in landbouwgebruik is. Het perceel waar men wenst uit te breiden is (volgens onze gegevens) bovendien nog in professioneel landbouwgebruik (weide). Het betreft er tevens herbevestigd agrarisch gebied (HAG), meer bepaald het landbouwgebied 'Deelruimte 4: Land van Zottegem' van de regio Vlaamse Ardennen. De inname van het HAG wordt onvoldoende verantwoord, zoals gesteld in omzendbrief RO/2010/01. Vanuit landbouwkundig standpunt is het niet aanvaardbaar dat een bedrijf zich 11 jaar geleden heeft gevestigd in een gebied waar er duidelijke begrenzingen zijn qua activiteiten en ruimte waarbij men toen reeds op de hoogte was van de totale ruimte die nodig was voor het bedrijf (het vroegere bedrijf werd immers in gebruik genomen als opslagruimte). Nu wenst het bedrijf de huidige zetel uit te breiden, maar wel in actief landbouwgebied waardoor niet alleen de ruimtelijke ordening wordt geschaad, maar tevens ook negatieve impact heeft op het inkomen van een landbouwer die het landbouwperceel actief uitbaat. Waarom werd niet meteen naar een locatie gezocht met voldoende potentiële mogelijkheden? Omwille van die redenen, kan de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling niet akkoord gaan met dit planologisch attest."

De voorgestelde uitbreiding (inclusief buffer) neemt nog steeds herbevestigd agrarisch gebied in dat momenteel in landbouwgebruik is. Nogmaals: voor de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling is een uitbreiding (inclusief bufferzone), dieper dan de 2 naastliggende woonkavels, niet aanvaardbaar vanuit landbouwkundig standpunt. Er werd nog steeds geen verantwoording opgenomen in de toelichtingsnota voor de inname van HAG. Een korte vermelding van de ligging in HAG en het geid dat " de inname van HAG in dit plan minimaal is" kan in geen geval aangenomen worden als een afdoende onderbouwing voor de inname van belangrijk landbouwgebied. Bovendien heeft de inname van het landbouwperceel naast een planologische aantasting, ook de nadelige gevolgen voor de landbouwstructuur op deze locatie, die duidelijk begrensd wordt. Een bijkomende betonverharding van meer dan 700m² veroorzaakt immers een definitieve onttrekking van het perceel aan de landbouwfunctie, ook al vermeldt de toelichtingsnota dat de nadelige gevolgen van de inname van agrarisch gebied beperkt zijn omdat er geen gebouwen zouden opgericht worden. Het feit dat het betreffende landbouwperceel momenteel in eigendom is van de zaakvoerder van het bedrijf, is evenmin een valabel argument om de herbestemming van het perceel te verantwoorden. Eigendomssituaties zijn immers slechts een tijdelijk gegeven. Het perceel heeft momenteel nog steeds een hoge landbouwwaarde, de kans op professioneel landbouwgebruik na verkoop is hoog. Op basis van alle voorgaande argumenten, wordt er opnieuw een ongunstig advies gegeven voor het voorstel.

 

7. Naam : Ruimte Vlaanderen

    Datum adviesaanvraag : 11/04/2014

    Datum advies : 30/05/2014

    Aard advies : Ongunstig

 

Het ongunstig advies heeft als referentie 2.84/41048/108.2. De motivatie luidt als volgt:

OVERWEGEND GEDEELTE

Situering

Het betreft een klein- en groothandel in vloeren en het plaatsen van vloeren. De huidige locatie is in gebruik genomen in 2002. Op deze locatie is er een verkoopsruimte van 395m2 én een -opslagplaats/werkplaats van 290m2.

De tewerkstelling bedraagt momenteel 5 werknemers en er wordt samengewerkt met 5 zelfstandige plaatsers. Er doen zich gemiddeld 75 voertuigbewegingen per week voor.

Het gebouw bevindt zich langsheen de Brakelsesteenweg die Brakel verbindt met Ninove en Brussel. In de omgeving bevinden zich voornamelijk eengezinswoningen, maar ook een aantal bedrijven en horecazaken.

De site is volgens het gewestplan gelegen in een strook van 50m woongebied met landelijk karakter met achterliggend landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De site is bovendien gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling op 2 samengevoegde loten voor open bebouwing.

De perceelsgedeelten die zich op een grotere afstand dan 50m vanaf de rooilijn bevinden, zijn gelegen in herbevestigd agrarisch gebied.

Het bedrijf wenst het bestaand magazijn te Lierde samen te voegen ter hoogte van de site in Ninove. Dit betekent een uitbreiding van ca. 770m2. Wegens de heraanleg van de Brakelsesteenweg zullen een aantal parkeerplaatsen verdwijnen. De aanvragers wensen een bijkomende parking te voorzien aan de achterzijde van het perceel enerzijds in functie van de verhuis van het magazijn in Lierde en anderzijds ter compensatie van de verkleining van de bezoekersparking aan de voorzijde van het perceel. Het geheel wordt aan de achterzijde en aan de rechterzijde afgewerkt met een groenbuffer van 5m. Aan de linkerzijde meet de buffer ca. 3,66m. Er wordt verwacht een gestage, continue groei te realiseren met een bijkomende tewerkstelling van minstens 3 werknemers. Zo wenst het bedrijf zijn actieradius te vergroten van 30 naar 50km en is er een uitbreiding van het marktsegment aan de gang (van particuliere naar retail markt).

Vergunningstoestand

Het bedrijf kan worden beschouwd als hoofdzakelijk vergund voor wat betreft de verkoopsruimte en de opslagplaats/werkplaats op het gelijkvloers. De verdieping is vergund als 2 wooneenheden. 1 wooneenheid wordt momenteel gebruikt als archiefruimte maar zal na de uitbreiding terug in gebruik worden genomen als woning. De tweede wooneenheid maakt een geïntegreerd deel uit van de winkelruimte en is bijgevolg niet vergund.

Afweging

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen stelt dat binnen ieder stedelijk gebied of kern van het buitengebied (woonkern of hoofddorp) op het niveau van de betrokken kern interessante locatievoorwaarden worden gecreëerd voor wonen, voorziening en bedrijven. Bestaand vergunde zonevreemde bedrijven, gelegen buiten de kernen, kunnen in principe uitbreiden rekening houdend met de draagkracht van de omgeving. Het bedrijf is niet gelegen binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Ninove.

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Vlaamse Ardennen. Het bedrijf ligt in het deelgebied Landbouwgebied Ophasselt - Smeerebbe - Aspelare - Appelterre - Eichem.

Volgens het BVR van 8 mei 2009 wordt een deel van het gebied, waarin het bedrijf wil uitbreiden, herbevestigd in het kader van de herbevestiging van de gewestplannen, plannen van aanleg en uitvoeringsplannen.

Volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de deputatie op 14/04/2011, is het bedrijf gelegen in een gemengd woonlint met achterliggend een open landbouwgebied.

De omzendbrief RO 2011/01 d.d. 9/12/2011 geeft het afwegingskader voor grootschalige detailhandel aan. Het betreft een solitaire kleinhandel gesitueerd op een steenweglocatie in het buitengebied. De afwegingstabel geeft aan dat dit een minder geschikte locatie is.

Toetsen we de aanvraag aan de hierboven gemaakte ontwikkelingsperspectieven dan komen we tot volgende vaststellingen:

De bestaande gebouwen zijn vergund ifv een verkoopsruimte, 2 appartementen en een opslagplaats. Tijdens de beroepsprocedure voor de verkavelingswijziging werd door onze diensten gewezen op het ondergeschikt zijn van de woonfunctie ten opzichte van de handelsfunctie en op de schaalbreuk dat het project teweeg brengt. De gewenste uitbreiding van de opslagplaats en de integratie van 1 appartement in de verkoopsruimte versterkt deze visie.

• De aanvrager wenst een landschappelijke inkleding te realiseren ter hoogte van de perceelsgrenzen. De linker en rechter groenbuffer zijn gesitueerd op de aanpalende percelen. Aangezien zaakvoerder en zijn zoon, eveneens tewerkgesteld in het bedrijf, de eigenaars zijn van deze percelen, is deze buffer realiseerbaar. Op langere termijn, bij een eventuele verkoop van een woning of van het bedrijf, kan er geen garantie worden geboden dat deze buffer in stand zal worden gehouden.

• Rekening houdend met de omzendbrief inzake grootschalige kleinhandel, is deze locatie minder geschikt om grootschalige detailhandel te voorzien. Zoals in de nota aangegeven, wenst het bedrijf niet alleen uit te breiden, maar ook een groei in bedrijfsactiviteiten te realiseren. Dit versterkt de conclusies die uit de omzendbrief volgen nl. dat een dergelijk grootschalig bedrijf nadelig is op deze locatie.

• De beoogde uitbreiding is in strijd met de gewenste ruimtelijke structuur van het RSV aangezien het bedrijf staat niet in functie van zijn onmiddellijke omgeving. Het is bovendien geen bestaand zonevreemd bedrijf. Aangezien de voorziene uitbreiding gelegen is in herbevestigd agrarisch gebied, wordt ook geen rekening gehouden met de ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos.

BESCHIKKEND GEDEELTE

Het bedrijf Vloeren Beké nv kan worden bestendigd op de bestaande bedrijfssite.

De voorliggende aanvraag tot planologisch attest wordt echter ongunstig geadviseerd voor de korte en lange termijnbehoeftes

 

 

 

Advies van de bevoegde adviescommissie

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de bevoegde commissie voor ruimtelijke ordening, uitgebracht op 25/06/2014.

Het advies luidt als volgt :

PLANNING en TRAJECT:

• Stopzetting vorig planologisch attest op 20/03/2014 omwille van ongunstig eindadvies van Gecoro.

• Binnengebracht: 26/03/2014

• Ontvangstbewijs: 11/04/2014

• Adviezen: 11/04/2014 aangevraagd

• Openbaar onderzoek: van 05/05/2014 tot en met 04/06/2014

• Behandeling door Gecoro: voor 01/08