GR20140911 punt 16: Ruimtelijke ordening - RUP zonevreemde recreatie - definitieve vaststelling

De raad,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in het bijzonder tittel II, hoofdstuk II, afdeling 4, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 tot opmaak van het BPA zonevreemde recreatie;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2006 waarbij Anteagroup (voorheen Soresma) als ontwerper van het BPA zonevreemde recreatie werd aangesteld;

 

Gelet op de collegebeslissing van 23 augustus 2007 waarbij de selectielijst voor het BPA zonevreemde recreatie goedgekeurd werd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2008 waarbij de omvorming van BPA zonevreemde recreatie tot een RUP werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 januari 2011 waarbij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief is vastgesteld;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 september 2011 waarbij de opdracht uitgebreid werd omwille van de nodige actualisatie, indexering van de prijzen en de opmaak van een plan-mer-screening;

 

Gelet op de bespreking van het ontwerp voor het RUP zonevreemde recreatie met de hogere overheid op 5 juli 2012;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2012 waarbij de opdracht uitgebreid werd in het deelplan Sint Kristoffel omwille van de relatie met de zorginstelling Schoonderaege, zoals aangegeven werd op het overleg met de hogere overheid;

 

Gelet op de collegebeslissing van 8 januari 2013 waarbij het aangepaste ontwerp werd principieel werd goedgekeurd, zodat het kan voorgelegd en besproken worden met de betrokken sportclubs;

 

Gelet op de bespreking van dit ontwerp met de betrokken sportclubs op 31 januari 2013;

 

Gelet op de plenaire vergadering van 18 juni 2013 waarbij ongunstig advies gegeven werd voor enkele deelplannen en waarbij het verzoek tot uitbreiding van enkele terreinen beter onderbouwd diende te worden;

 

Gelet op de plenaire vergadering van 19 december 2013 waarbij voorwaardelijk gunstig advies gegeven werd voor de meeste deelplannen, behalve voor deelplan 2 Karmelietenstraat Voorde, deelplan 4 Windschof Neigem en deelplan 8 Players, waarvoor Ruimte Vlaanderen een ongunstig advies gaf;

 

Gelet op de collegebeslissing van 4 februari 2014 om de procedure tot goedkeuren van het RUP zonevreemde recreatie te laten doorgaan met al haar deelplannen, inclusief deelplan 2 Karmelietenstraat Voorde, deelplan 4 Windschof Neigem en deelplan 8 Players, mits rekening te houden met de opmerkingen van het voorwaardelijk gunstig advies van de plenaire;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014 om het ontwerp van RUP 'zonevreemde recreatie Ninove', bestaande uit een toelichtingnota en stedenbouwkundige voorschriften met grafische plannen, voorlopig te aanvaarden;

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat voor dit RUP gehouden werd van 7 april 2014 tot en met 5 juni 2014, waarbij het dossier ter inzage lag op de dienst ruimtelijke ordening en in de bibliotheek, waarbij het openbaar onderzoek ter kennisgeving gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, in Het Nieuwsblad, De Morgen, Het Laatste Nieuws, in het infoblad van de stad en op de stedelijke website en waarvoor een informatievergadering voor het publiek gehouden werd op 28 april 2014;

 

Gelet op de vergadering van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van 25 juni 2014 waarbij alle ingediende adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld werden en waarin volgend gemotiveerd advies voor de gemeenteraad uitgebracht werd;

'Gelet op

de ingediende bezwaren, gevoegd in bijlage:

-       Bezwaar De Dyn-Heremans

-       Bezwaar Filip en Christian Desprets

de ingediende adviezen, gevoegd in bijlage:

-       Advies Geraardsbergen

-       Advies Herzele

-       Advies Galmaarden

-       Advies Ruimte Vlaanderen

-       Advies provincie Oost-Vlaanderen

geeft de Gecoro UNANIEM EEN VOORWAARDELIJK GUNSTIG ADVIES voor het RUP zonevreemde sport en recreatie.

 • Wat het deelplan 'voetbal Osta Meerbeke' betreft, gaat de Gecoro akkoord met de opmerkingen van de provincie i.v.m. de toegang tot de Halsesteenweg en de zone voor trage wegen, die beperkt wordt tot 3 m breed. Concreet wil dit zeggen dat art. 1.4.2. en 1.5.4. hieraan moeten aangepast worden.
 • Wat het deelplan 'voetbal Denderwindeke Minnenhof' betreft, gaat de Gecoro
  • Niet akkoord met het bezwaar De Dyn-Heremans i.v.m. gevraagde gebruikerscompensatie voor de gepachte landbouwgrond: de Gecoro begrijpt de opmerking uit het bezwaarschrift, maar kan dit niet aan het RUP koppelen. In het proces voor goedkeuring van het RUP kan geen gebruikerscompensatie vastgelegd worden.
  • Adviseert de Gecoro zelf dat i.v.m. het gebruiken van het groenterrein voor recreatief medegebruik in art. 6.6.1. wordt toegevoegd 'het gebied laat eveneens activiteiten in de vorm van zacht recreatief medegebruik toe, die ondergeschikt en complementair aan de hoofdbestemming 'groenzone met mogelijkheid voor waterbuffering' zijn'.
 • Wat het deelplan 'voetbal Voorde Karmelietenstraat' betreft, gaat de Gecoro
  • Niet akkoord met het bezwaar Desprets i.v.m. invulling van het binnengebied: de herbestemming van het binnengebied is niet van toepassing voor dit RUP. Enkel de parkeerproblematiek is relevant. Echter zijn alle alternatieven om bijkomende parkeermogelijkheden te creëren op de achterliggende percelen op weerstand van de eigenaars gestuit en niet verder weerhouden kunnen worden.
  • Niet akkoord met het advies van Ruimte Vlaanderen i.v.m. aanvullend locatie-onderzoek. De Gecoro handhaaft hier haar advies dat voor de plenaire vergadering opgemaakt werd: het ontbreken van een planologische basis voor dit deelplan vormt geen reden voor het geven van opmerkingen, gezien er voldoende andere argumenten in het dossier de uitwerking van dit plan verantwoorden.
 • Wat het deelplan 'voetbal Neigem Windschof' betreft, gaat de Gecoro
  • Niet akkoord met het advies van Ruimte Vlaanderen en de provincie i.v.m. een uitdoofscenario tot 2025. De Gecoro handhaaft hier haar advies dat voor de plenaire vergadering opgemaakt werd: de voorgestelde uitdooftermijn tot 2035 voor 2 voetbalvelden krijgt gunstig advies, het oprichten van tijdelijke constructies is toegelaten mits rekening te houden met de esthetiek van het gebouw.
 • Wat het deelplan 'tennis The Players' betreft, gaat de Gecoro niet akkoord met het advies van Ruimte Vlaanderen i.v.m. plancompensatie. De Gecoro handhaaft hier haar advies dat voor de plenaire vergadering opgemaakt werkt: het ontbreken van een uitgewerkte plancompensatie voor dit deelplan vormt geen reden voor het geven van opmerkingen'

 

Gelet op de collegebeslissing van 29 juli 2014 waarbij van dit eindadvies van de gecoro kennis werd genomen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 september 2014 waarbij van dit eindadvies van de gecoro kennis werd genomen;

 

Gelet op de collegebeslissing van 29 juli 2014 waarbij het college van burgemeester en schepenen voorstelt om het voorlopig vastgestelde RUP aan te passen aan het eindadvies van de gecoro;

 

Overwegende om het aangepaste RUP definitief vast te stellen;

 

Beslist,

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Het voorlopig vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde recreatie Ninove', wordt aangepast aan het eindadvies van de gecoro en wordt definitief vastgesteld.

 

Artikel 2

 

Het voorlopig vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde recreatie Ninove' wordt binnen een termijn van dertig dagen bij aangetekende zending aan de deputatie van Oost-Vlaanderen, administratief centrum 'Het Zuid', W. Wilsonplein 2, 9000 Gent; aan Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen, t.a.v. de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 90, 9000 Gent; en aan Ruimte Vlaanderen, Phoenixgebouw 9de verdieping, Koning Albert II-laan 19 bus 12, 1210 Brussel bezorgd.