GR20140911 punt 15: Ruimtelijke ordening - RUP zonevreemde recreatie - kennisname advies GECORO

De raad,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in het bijzonder tittel II, hoofdstuk II, afdeling 4, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 tot opmaak van het BPA zonevreemde recreatie;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2006 waarbij Anteagroup (voorheen Soresma) als ontwerper van het BPA zonevreemde recreatie werd aangesteld;

 

Gelet op de collegebeslissing van 23 augustus 2007 waarbij de selectielijst voor het BPA zonevreemde recreatie goedgekeurd werd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2008 waarbij de omvorming van BPA zonevreemde recreatie tot een RUP werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 januari 2011 waarbij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief is vastgesteld;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 september 2011 waarbij de opdracht uitgebreid werd omwille van de nodige actualisatie, indexering van de prijzen en de opmaak van een plan-mer-screening;

 

Gelet op de bespreking van het ontwerp van het RUP zonevreemde recreatie met de hogere overheid op 5 juli 2012;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2012 waarbij de opdracht uitgebreid in het deelplan Sint Kristoffel omwille van de relatie met de zorginstelling Schoonderaege, zoals aangegeven werd op het overleg met de hogere overheid;

 

Gelet op de collegebeslissing van 8 januari 2013 waarbij het aangepaste ontwerp principieel werd goedgekeurd, zodat het kan voorgelegd en besproken worden met de betrokken sportclubs;

 

Gelet op de bespreking van dit ontwerp met de betrokken sportclubs op 31 januari 2013;

 

Gelet op de plenaire vergadering van 18 juni 2013 waarbij ongunstig advies gegeven werd voor enkele deelplannen en waarbij het verzoek tot uitbreiding van enkele terreinen beter onderbouwd diende te worden;

 

Gelet op de plenaire vergadering van 19 december 2013 waarbij voorwaardelijk gunstig advies gegeven werd voor de meeste deelplannen, behalve voor deelplan 2 Karmelietenstraat Voorde, deelplan 4 Windschof Neigem en deelplan 8 Players, waarvoor Ruimte Vlaanderen een ongunstig advies gaf;

 

Gelet op de collegebeslissing van 4 februari 2014 om de procedure tot goedkeuren van het RUP zonevreemde recreatie te laten doorgaan met al haar deelplannen, inclusief deelplan 2 Karmelietenstraat Voorde, deelplan 4 Windschof Neigem en deelplan 8 Players, mits rekening te houden met de opmerkingen van het voorwaardelijk gunstig advies van de plenaire;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014 om het ontwerp van RUP 'zonevreemde recreatie Ninove', bestaande uit een toelichtingnota en stedenbouwkundige voorschriften met grafische plannen, voorlopig te aanvaarden;

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat voor dit RUP gehouden werd van 7 april 2014 tot en met 5 juni 2014, waarbij het dossier ter inzage lag op de dienst ruimtelijke ordening en in de bibliotheek, waarbij het openbaar onderzoek ter kennisgeving gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, in Het Nieuwsblad, De Morgen, Het Laatste Nieuws, in het infoblad van de stad en op de stedelijke website en waarvoor een informatievergadering voor het publiek gehouden werd op 28 april 2014;

 

Gelet op de vergadering van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van 25 juni 2014 waarbij alle ingediende adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld werden en waarin een gemotiveerd advies voor de gemeenteraad uitgebracht werd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 juli 2014 waarbij van dit eindadvies van de gecoro kennis werd genomen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad neemt kennis van het gemotiveerd advies van de GECORO inzake de ingediende adviezen, opmerkingen en bezwaren voor het RUP 'zonevreemde recreatie Ninove.