GR20140619 punt AP7: schriftelijke vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en/of openbare werken in verband met een gevaarlijke situatie voor fietsers t.h.v. het vrij recent heraangelegde kruispunt Theresiakerk

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van De Driessche in zijn schriftelijke vraag vermeld:

 

Motivatie:

 

Wanneer een kruispunt wordt heraangelegd mag men er van uit gaan dat de mensen die het nieuwe ontwerp uittekenen, hiervoor de nodige expertise hebben.

 

Toelichting:

 

Dat de ontwerper bij het uittekenen van het kruispunt Theresiakerk zich schromelijk heeft vergist bij de aansluiting van het fietspad op de Brusselstraat, was vrij snel duidelijk. Daar werd dan maar een kunstgreep uitgevoerd die voor de fietser alles behalve comfortabel is en mogelijk zelfs gevaarlijk omdat die nu vrij scherp moet afdraaien wanneer men de stad in rijdt…

Niettegenstaande ik het betreffende kruispunt regelmatig neem als automobilist in allerlei richtingen en als fietser in beperkte richtingen, zijn me recent nog twee andere gebreken opgevallen…

1. Zowel rijdende van Brussel naar Voorde als omgekeerd, worden files voor doorrijdend verkeer aan de rechterkant veelvuldig ingehaald door rechts afslaand verkeer (in richting Voorde ook door rechtdoor rijdend verkeer). Met andere woorden: het fietspad wordt er gebruikt als 'verlengde' afslagstrook bij gebrek aan geduld van de betreffende automobilisten. De vele zwarte bandensporen op de boordstenen zijn hiervan een bewijs.

 

2. Een potentieel veel ernstiger probleem is dat van de fietsers. Indien u zich ter plaatse begeeft zal u moeten vaststellen dat het stoplicht voor fietsers zich in alle richtingen voorbij de kruising van de fietsers bevindt?! Dit wil zeggen dat een fietser die rechtdoor wil en groen heeft, mogelijk geconfronteerd wordt met een fietser die van rechts komt en zijn pad kruist, zonder dat één van beiden een overtreding begaat. De van rechts komende fietser moet immers maar 2m verderop (voorbij de kruising van de fietspaden) stoppen voor zijn rood licht. Gezien het kruispunt veelvuldig wordt gebruikt door vrachtverkeer is het niet ondenkbeeldig dat een fietser komende uit Denderwindeke aan behoorlijke snelheid het kruispunt over steekt richting centrum en een fietser komende van Brussel richting Voorde, niet opmerkt door vrachtwagens die voor het rood staan.

 

Vragen:

 

  1. Is de kunstgreep om het fietspad van het kruispunt te laten aansluiten op de Brusselstraat aangerekend als meerwerk door de aannemer belast met de uitvoering van de werken?
  2. Zoja, door wie werden deze kosten gedragen?
  3. Zijn er sinds de heraanleg van het kruispunt Theresiakerk initiatieven genomen om de aansluiting van het fietspad van het kruispunt op de Brusselstraat op een meer duurzame, veilige en fietsvriendelijke manier aan te passen?
  4. Zijn er initiatieven genomen of gepland om het rechts inhalen via het fietspad te verhinderen, bvb door het plaatsen van verkeerspaaltjes?
  5. Zoniet, bent u dit dan alsnog van plan nu het probleem is aangekaart?
  6. Zijn er reeds initiatieven genomen om de potentieel gevaarlijke situatie met kruisende fietsers aan te pakken?"