GR20140619 punt AP6: interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van ruimtelijke ordening in verband met het vergunnen van een wegtracé voor een verkaveling in de Neerstraat te Appelterre

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie:

 

Tijdens de vorige gemeenteraad is het wegtracé van die bewuste verkaveling al deels besproken. Onze fractie heeft toen proberen duidelijk maken dat bijkomend onderzoek wenselijk was. Vandaar ook ons voorstel dit punt uit te stellen, waar niet werd op ingegaan. Dat dit aanleiding zou geven tot stilzwijgende weigering klopt, maar de aanvrager kan in dat geval altijd beroep aantekenen bij de deputatie, zoals hij ook eerder al deed. Het wegtracé werd uiteindelijk met een nipte meerderheid goedgekeurd…

 

Toelichting:

 

Na grondige lezing van het dossier maar vooral na ter plaatse te zijn geweest kunnen wij één en ander meedelen.

Wij zijn er van overtuigd dat het perceel zonder nummer, ooit eigendom zal zijn geweest van 'den ijzeren weg van België', gezien dit langwerpige perceel afgepaald is door meerdere grenspalen met opschrift 'CFB', een afkorting voor 'den ijzeren weg van België'.

Wij hebben op het terrein 4 palen met dat opschrift teruggevonden en vermoeden de aanwezigheid van nog meer palen.

Indien noch Infrabel, noch de stad Ninove bezwaren heeft om op dat perceel de openbare weg te verharden, stelt zich op dat vlak dan ook geen probleem. 

Eén van die palen met opschrift 'CFB' bevindt zich op de hoek tussen het perceel dat onderwerp uit maakt van de aanvraag en de rechter buur (kadastraal perceel 81 R). Deze paal staat echter niet vermeld op het plan van de aanvrager?

Op het plan van de aanvrager is er ter hoogte van die niet vermelde paal ook een stukje openbaar domein ingekleurd dat ter plaatse niet alsdusdanig terug te vinden is. Zowel op de kadastrale plannen als ter plaatse wordt het perceel 81 R op die plaats immers begrensd door een bijna rechte hoek van 90°.

Door het ontbreken van de hierboven aangehaalde grenspaal op het plan en het per vergissing aanduiden van een stukje openbaar domein dat volgens onze inzichten privaat eigendom is van de rechts aanpalende buur, zou de indruk dus kunnen ontstaan dat het opgelegde voetpad naast de nieuw aan te leggen straat, mooi zal aansluiten op de reeds bestaande openbare weg.

 

Conclusie:

 

Op basis van de gegevens die beschikbaar zijn in het dossier, opgesteld door een beëdigd landmeter, kunnen we dus stellen dat de administratie effectief geen gegronde reden had om dit dossier te weigeren. Dit is ook de reden waarom ook wij bij een vorige passage van het dossier op een eerdere gemeenteraad, geen opmerkingen hebben geformuleerd.

In tegenstelling tot de schepen en/of de administratie, hebben wij naar aanleiding van de twijfel die was gerezen net voor en tijdens de vorige gemeenteraad over de eigendomsstructuur van het perceel, een plaatsbezoek gedaan waaruit bovenstaande is gebleken.

 

Vraag:

 

Wij zouden graag vernemen hoe de schepen een handeling zou bestempelen die, door het vergeten vermelden van een grenspaal en het per vergissing inkleuren van een stuk privaat domein als openbaar domein, er voor zorgt dat de indruk ontstaat dat een nieuw aan te leggen voetpad mooi kan aansluiten op een bestaande openbare weg?"