GR20140619 punt 7: secretariaat - brief gouverneur over het mandaat van korpschef van politie - kennisneming

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 14 mei 2014 van de gouverneur van de provincie waarbij er op gewezen wordt dat de aanwijzing van een korpschef van politie een verplichting inhoudt;

 

Overwegende dat verzocht wordt om deze brief voor te leggen aan de gemeenteraad;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 14 mei 2014 van de gouverneur van de provincie waarbij er op gewezen wordt dat de aanwijzing van een korpschef van politie een verplichting inhoudt.