GR20140619 punt 5: personeel - stedelijke vrijwillige brandweer - openverklaring van vijf functies van korporaal-vrijwilliger

De raad

 

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid hoofdstuk II van titel I en op de artikelen 145 tot 149;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid titel VII – bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende vaststelling van het nieuwe reglement betreffende de organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;

 

Gelet op de brief van 25 februari 2014 van de provinciegouverneur houdende goedkeuring van voornoemd gemeenteraadsbesluit;

 

Overwegende dat in het vrijwilligerskader van het brandweerkorps de functie voor korporaal vrijwilliger van acht naar twaalf functies opgetrokken werd;

 

Gelet op de brief van 26 maart 2014 van de heer Pascal Van de Waeter, kapitein-dienstchef van de vrijwillige brandweer Ninove, waarbij hij voorstelt om vijf functies van korporaal-vrijwilliger open te verklaren;

 

Overwegende dat er vijf functies van korporaal-vrijwilliger vacant zijn;

 

Overwegende dat het voor de organisatie van de brandweerdienst en de goede werking van het korps aangewezen is vijf functies van korporaal-vrijwilliger open te verklaren;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Vijf functies van korporaal-vrijwilliger bij de stedelijke brandweerdienst worden open verklaard. Deze zijn te begeven bij bevordering.

 

Artikel 2

 

De toegangsvoorwaarden, conform het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst, tot de graad van korporaal-vrijwilliger zijn:

-       ten minste drie jaar dienstanciënniteit in de graad van brandweerman tellen, inclusief stageperiode;

-       een gunstig advies van de officier-dienstchef bekomen;

-       houder zijn van het door een erkend opleidingscentrum uitgereikt brevet van korporaal;

-       slagen voor een bevorderingsexamen, bestaande uit:

- een praktische proef om de beroepsgeschiktheid van de kandidaten te testen,

- een mondelinge proef.

 

Artikel 3

 

Aan de bevorderingsvoorwaarden moet voldaan zijn op het moment van de uiterste inschrijvingsdatum voor het bevorderingsexamen. Uiterlijk 14 kalenderdagen na de uiterste inschrijvingsdatum moet de kopie van het bedoelde brevet ingediend zijn. Kandidaten die het brevet niet binnen deze termijn indienen mogen niet deelnemen aan het examen.

Elk advies van de officier-dienstchef, hetzij gunstig of ongunstig, dient gemotiveerd te zijn en aan de belanghebbende betekend te worden.

 

Artikel 4

 

Kandidaturen dienen rechtstreeks en schriftelijk aan de burgemeester gericht te worden uiterlijk op 1 augustus 2014.