GR20140619 punt 43: voorstel van raadslid Werner Somers om gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheid die wordt geboden door artikel 4.4.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening om een garageweg mogelijk te maken aan de achterzijde van de woningen

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn voorstel vermeld:

 

"Enkele jaren geleden werden de huisjes in de Brusselstraat recht tegenover de Parklaan onteigend en vervolgens gesloopt om de ontsluiting mogelijk te maken van het achterliggende gebied. De bedoeling was eveneens een garageweg aan te leggen, waardoor de buurtbewoners aan de achterzijde van hun huis over een garage zouden kunnen beschikken. Een dergelijke garageweg zou een bijdrage kunnen leveren tot de vermindering van de parkeerdruk op het openbaar domein.

 

De locatie waar vroeger de gesloopte huisjes stonden, werd opgenomen in het BPA 15b Burchtdam onder artikel 17, waarvoor geen concrete voorschriften bestaan. Het was de bedoeling dat de bestemming later zou worden ingevuld door middel van een BPA-wijziging. Inmiddels werd met het oog daarop een opdracht verstrekt aan het studiebureau Van Acker en Partners. De wijziging van het BPA bevindt zich echter nog maar in de ontwerpfase.

 

Artikel 4.4.7., §2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat in een vergunning voor handelingen van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact hebben, mag worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften. Handelingen van algemeen belang kunnen een ruimtelijk beperkte impact hebben omwille van hun aard of omvang of omdat ze slechts een wijziging of uitbreiding van bestaande of geplande infrastructuren of voorzieningen tot gevolg hebben. De Vlaamse regering heeft in een besluit van 5 mei 2000 de handelingen aangewezen die kunnen worden beschouwd als handelingen van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact hebben en waarop derhalve de voormelde afwijkingsmogelijkheid van toepassing is. Een aantal handelingen wordt met zoveel woorden omschreven en opgesomd. Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager kan het vergunningverlenend bestuursorgaan evenwel vaststellen dat ook andere handelingen een ruimtelijk beperkte impact hebben.

 

Voorstel    

 

Enig artikel

 

Het college van burgemeester en schepenen laat de mogelijkheid onderzoeken om toepassing te maken van artikel 4.4.7., §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening teneinde de aanleg van een garageweg mogelijk te maken achter de woningen van de Burchtdam.

 

Het voorstel van raadslid W. Somers (Forza Ninove) wordt door hem na de bespreking als volgt gewijzigd: "het college van burgemeester en schepenen laat de mogelijkheid onderzoeken om toepassing te maken van artikel 4.4.7.,§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ten einde de aanleg van een weg en parking op het terrein van de stad op de kruising van de Parklaan, Brusselstraat en Burchtdam te realiseren".

 

Dit gewijzigd voorstel wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.